O studiach

Studia podyplomowe „Eurokody w budownictwie" skierowane są do inżynierów budownictwa zainteresowanych stosowaniem w codziennej praktyce projektowej norm europejskich, potocznie zwanych eurokodami.

W ramach studiów prowadzone będą zajęcia w zakresie podstawowych przedmiotów, dotyczących projektowania budowlanego:

 • Przedmiot obowiązkowy (10 godzin): Podstawy projektowania i obciążenia
 • Przedmioty podstawowe (po 45 godzin): Geotechnika, Konstrukcje betonowe, Konstrukcje stalowe,
 • Przedmioty uzupełniające (po 30 godzin): Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, Konstrukcje drewniane, Konstrukcje murowe.

Mając na uwadze zarówno obszerność eurokodów jak i indywidualne potrzeby słuchaczy proponujemy Państwu możliwość wyboru profilu studiów. Poza przedmiotem obowiązkowym, każdy słuchacz wybiera dwa przedmioty podstawowe i dwa przedmioty uzupełniające – łącznie 160 godz. zajęć. Na każdym z przedmiotów podstawowych i uzupełniających liczba miejsc jest ograniczona do 30. Lista przedmiotów wraz z ich zakresem tematycznym dostępna jest w pliku poniżej.
Lista przedmiotów z ich zakresem tematycznym

Zajęcia będą się odbywały w trybie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele) i poprowadzą je pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Słuchacze którzy zaliczą wszystkie przedmioty objęte profilem studiów otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych".

 • Okres trwania studiów: październik 2011 – wrzesień 2012
 • Początek rekrutacji: maj 2011.
 • Opłata za studia: 4700 zł.

Regulamin studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej zamieszczono w pliku poniżej.
Regulamin studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej

 

Rekrutacja

O przyjęciu na studia podyplomowe „"Eurokody w budownictwie" decyduje złożenie wymaganych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń

ETAP I (do 18.09.2011)
Dostarczenie przez Kandydatów (e-mailem lub faxem) dokumentów:

 • karty zgłoszenia z deklaracją wybranych przedmiotów,
 • kopii odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Adres e-mail: podyplomowe-wilis@pg.gda.pl
Fax: (58) 347-26-96
 

ETAP II (do 21.09.2011)
Poinformowanie e-mailem osób wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz osób z listy rezerwowej. W PRZYPADKU BRAKU WYMAGANEJ MINIMALNEJ LICZBY KANDYDATÓW STUDIA NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE.
 

ETAP III (do 30.09.2011)
Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia dostarczają do sekretariatu studiów (Politechnika Gdańska, budynek Żelbet, pok. 101) dokumenty:

 • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Lądowa i Środowiska,
 • podpisaną umowę (2 egzemplarze)
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty za całe (4700 zł) lub za I semestr studiów (2350 zł).

Numer konta:
PKO BP SA I Oddział Regionalny Gdańsk
04 1020 1811 1022 7188 3600 1324
Proszę dopisać – tytułem: nr zadania: 019292, imię i nazwisko Słuchacza
BRAK DOSTARCZENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W TERMINIE SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY OSÓB WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH.
 

ETAP IV (do 5.10.2011)
Poinformowanie e-mailem osób ostatecznie przyjętych na studia podyplomowe „Eurokody w budownictwie".

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz zgłoszeniowy z deklaracją wyboru przedmiotów podstawowych i uzupelniających (PDF)
Kwestionariusz zgłoszeniowy z deklaracją wyboru przedmiotów podstawowych i uzupelniających (DOC)
Umowa

 

Plan zajęć

Plan zajęć (pojawi się w momencie uruchomienia studiów)
Instrukcja logowania i korzystania z OKnA (pojawi się w momencie uruchomienia studiów)

 

Kontakt

Kierownik studiów:
dr inż. Aleksander Perliński, tel (58) 347-21-17,
e-mail: alper@pg.gda.pl

Administracja:
mgr Aleksandra Lewandowska, tel. (58) 347-26-96, fax (58) 347-26-96
e-mail: podyplomowe-wilis@pg.gda.pl

Adres:
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
budynek Żelbet, pok. 101

Nr konta bankowego:
PKO BP SA I Oddział Regionalny Gdańsk
04 1020 1811 1022 7188 3600 1324
Nr zadania: 019292