Studia Doktoranckie przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska powołał rektor Politechniki Gdańskiej w dniu 28.07.2005 r. na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia 29.06.2005 roku.

 Cele studiów doktoranckich:

 • stworzenie organizacyjnych możliwości prowadzenia samodzielnych prac naukowo-badawczych, zorientowanych na zdobycie niezbędnych kwalifikacji oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • stworzenie warunków do uczestniczenia w życiu środowiska naukowego oraz do współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym także w skali międzynarodowej,
 • zapewnienie możliwości przygotowywania przez doktorantów publikacji naukowych (książek, monografii, artykułów, referatów i innych),
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych doktorantów w wyniku realizacji programu studiów, przez organizację zajęć obowiązkowych i fakultatywnych, jak też praktyk zawodowych.

Studia doktoranckie dają szerokie możliwości w zakresie:

 • realizacji ciekawych tematów naukowych,
 • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną,
 • zdobycia eksperckiej wiedzy w wąskiej tematyce naukowej,
 • nawiązania kontaktów i współpracy z wybitnymi autorytetami naukowymi,
 • nawiązania kontaktów i współpracy z firmami,
 • wyjazdów na staże i konferencje naukowe na całym świecie,
 • dalszego rozwoju i kariery naukowej w uczelniach krajowych i zagranicznych (po zakończeniu doktoratu).

Doktorant w czasie trwania studiów może otrzymać stypendium doktoranckie oraz pomoc materialną w formie:

 • stypendium za wyniki w nauce,
 • stypendium socjalnego lub zapomogi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.