Informacja o realizacji zadania WFOŚ/D/201/140/2011

W okresie od 07.06.2011 do 31.03.2015 realizowano projekt badawczy p.n. „Zastosowanie procesu Anammox w komunalnych oczyszczalniach ścieków dla zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych”. Projekt finansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy WFOŚ/D/201/140/2011.

W ramach realizacji zadania wykonano specjalne laboratoryjne urządzenie badawcze do pomiaru efektywności procesu anammox, w którym prowadzono badania kinetyki procesu, zużycia tlenu i emisji podtlenku azotu. Wyniki uzyskane w skali laboratoryjnej zweryfikowano w skali pilotowej. W tym celu prowadzono badania w mobilnym reaktorze SBR ustawionym na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Gdynia-Dębogórze”. W trakcie badań w skali pilotowej potwierdzono możliwość efektywnego usuwania azotu tak przy zastosowaniu konwencjonalnego procesu nitryfikacji-denitryfikacji jak i w procesie nitrytacja-anammox. Technologia konwencjonalna wymaga dużego zużycia energii na napowietrzanie w fazie nitryfikacji oraz konieczności dozowania związków węgla organicznego w fazie denitryfikacji. W przypadku procesu nitrytacja-anammox wymagany był znacznie niższy stopień napowietrzania bez konieczności dozowania związków organicznych. Dodatkowo potwierdzono podobny poziom emisji N2O w trakcie oczyszczania wód poosadowych przy zastosowaniu nowej technologii.

Bardzo ważnym efektem zrealizowanego projektu, mającym zastosowanie w praktyce inżynierskiej, jest opracowanie modelu matematycznego, pozwalającego na prognozowanie pracy układów podczyszczania wód poosadowych, obejmujących proces nitrytacja-anammox.

Uzyskane w wyniku realizacji projektu doświadczenia powinny wpłynąć na wzrost zainteresowania eksploatatorów komunalnych oczyszczalni ścieków wykorzystaniem nowej technologii do oczyszczania wód poosadowych. Główną zaletą nowej technologii jest obniżenie kosztów oczyszczania ścieków. Zebrane w trakcie realizacji projektu wyniki zostaną zaprezentowane na konferencjach naukowych i w czasopismach branżowych.