Dodatkowa informacja do interpretacji konkursu dla Młodych DS.

Wyjaśnienie dotyczące punktu 10 Trybu konkursowego przyznawania
środków finansowych na rozwój młodej kadry Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej:
 
- we wniosku należy uwzględnić publikacje za dwa pełne lata
kalendarzowe poprzedzające ogłoszenie konkursu, tj. lata 2016 i 2017.
 
Wyjaśnienie dotyczące punktu 3 Kryteria przyznania dotacji (Załącznik
nr 2), w części : pozostałe lata studium doktoranckiego oraz
pracownicy niebędący słuchaczami studium:
 
- jako środki materialne należy rozumieć również środki materialne w postaci:
odczynników i materiałów do badań, drobnego sprzętu laboratoryjnego i elementów wyposażenia stanowisk badawczych np. sondy