European Road Safety Partnership EuroS@P

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy wniosek projektowy pt. „European Road Safety Partnership EuroS@P” złożony w ramach programu Strategic Partnerships of ERASMUS + został pozytywnie oceniony i skierowany do finansowania. Liderem konsorcjum jest Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, pomysłodawcą oraz koordynatorem międzynarodowego projektu jest dr inż. Wojciech Kustra. Projekt realizowany jest wspólnie z instytucjami zajmującymi się problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie: Universita Degli Studi di Catania we Włoszech, Bauhaus - Universitaet Weimar w Niemczech, Sveuciliste u Zagrebu w Chorwacji oraz European Road Assessment Association w Belgii. Strona projektu www.euro-sap.eu.

Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) to jedno z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Ponad milion ofiar śmiertelnych wypadków drogowych rocznie na całym świecie, śmierć w tych wypadkach, jako główna przyczyna zgonów osób młodych (do 25 roku życia), zwiększanie się udziału osób starszych wśród ofiar, to wystarczające argumenty, żeby podejmować radykalne działania naprawcze. Sytuacja w Europie, bardzo wyraźnie wskazuje, że w ostatnich latach nie ma znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach.

W ramach kompleksowych działań na rzecz poprawy brd, wdrażany i rozwijany jest system zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (ZBID). Pierwsza Dyrektywa UE -2008/96/EC obligatoryjnie swoim działaniem obejmowała tylko sieć TEN-T. Nowa Dyrektywa 2019/1936/EC (Dyrektywa) obejmuje zasięgiem RISM wszystkie drogi krajowe oraz wszystkie inne drogi, których budowa lub przebudowa będzie finansowana lub współfinansowana ze środków UE. Skuteczność wdrażania Dyrektywy to w pierwszej kolejności przygotowanie dedykowanej kadry zarządzającej bezpieczeństwem. Muszą to być osoby kompetentne, doskonale znające problematykę brd, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ze względu na duże luki w zakresie programów studiów na uczelniach technicznych w obszarze brd, przyszli pracownicy zarządów drogowych nie będą w pełni przygotowani do wyzwań, które nakłada Dyrektywa.

Głównym celem projektu EuroS@P jest promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie edukacji w obszarze RISM, wraz ze zwiększeniem świadomości i poziomu wiedzy o brd poprzez budowę platformy e-learningowej z możliwością dostępu do produktów Projektu; opracowanie materiałów dydaktyczno – szkoleniowych, dedykowanych do prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach oraz kursów szkoleniowych dla kadry zajmującej się ZBID; podniesienie kompetencji i zwiększenie umiejętności w zakresie ZBID; zmianę programów nauczania na wyższych uczelniach i wyposażenie studentów i kadrę w materiały dydaktyczne oparte na innowacyjnych metodach i narzędziach ZBID oraz budowę podstaw do certyfikacji Inspektorów bezpieczeństwa drogowego.