Informacja Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej z dnia 20 marca 2020 r. dotycząca zdalnego nauczania

Szanowni Państwo, Pracownicy Wydziału

W ślad za Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 9/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć w formie zdalnej, przekazuję następujące rekomendacje dotyczące Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Ogólne zasady:

1) Prowadzenie zajęć w formie zdalnej nie jest obowiązkiem, jednak bardzo Państwa zachęcamy do podjęcia tego wyzwania. W interesie zarówno naszym, jak i studentów, jest dążenie do uruchomienia możliwie największej liczby przedmiotów realizowanych zdalnie. Dzięki temu będziemy mieli większe szanse, by zrealizować zadania dydaktyczne przewidziane na rok akademicki 2019/2020 w ustawowym terminie. Wyjątkiem powinny być jedynie zajęcia laboratoryjne, te których nie można realizować w trybie zdalnym. Jednakże i w takim przypadku prowadzący może zdecydować o częściowym zdalnym prowadzeniu zajęć. Te elementy zajęć, których nie uda się przeprowadzić w formie zdalnej będą musiały być odpracowane w przyszłości. Ostateczna decyzja powinna należeć do nauczyciela koordynującego przedmiot.

2) W celu rozpoznania możliwości prowadzenia zajęć zdanych na naszym wydziale proszę Kierowników Katedr o zebranie deklaracji, jakie zajęcia i w jakim wymiarze będą Państwo mogli prowadzić w formie zdalnej (Zał. 1). Proszę o przesłanie zbiorczych zestawień katedr do środy (26.03.2020), na adresy mailowe Prodziekanów ds. Kształcenia oraz Organizacji Studiów (rafal.ossowski@pg.edu.pl oraz arkadiusz.ostojski@pg.edu.pl). Zebrane informacje będą umieszczone na stronie internetowej WILiŚ. Dzięki temu każdy student będzie miał dostęp do informacji o zajęciach, które będą prowadzone zdalnie. Bardzo proszę, by deklaracje o prowadzeniu zdalnym wszystkich rodzajów zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekt, laboratorium) w ramach przedmiotu pochodziły od nauczycieli koordynujących dany przedmiot.

3) Niezależnie od tego na jakiej platformie będą Państwo prowadzić zajęcia, proszę, by informacja na ich temat była umieszczona na platformie eNauczanie (w celu udokumentowania rozliczenia zajęć w sytuacji gdyby zaszła potrzeba). Najprostszą formą kształcenia zdalnego jest wykorzystanie platformy eNauczanie jako repozytorium dokumentów. Krótka instrukcja korzystania z tej platformy została opracowana jako osobny dokument (Zał. 2).

 

W imieniu całego Kolegium Dziekańskiego serdecznie dziękuję za współpracę,

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG

Dziekan

 

Załącznik 1

Załącznik 2