Konkurs doktorant stypendysta w ramach Projektu NCN

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

Wymagania:

 1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
 2. biegła znajomość języka angielskiego (udokumentowany poziom B2 lub wyższy)
 3. umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do symulacji procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków (platforma symulacyjna GPS-X, Hydromantis),
 4. znajomość podstaw technologii oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych oraz metodyki sporządzania bilansu energii i emisji gazów cieplarnianych, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni ścieków (dodatkowym atutem będą publikacje naukowe w tej dziedzinie);
 5. doświadczenie w prowadzeniu prac laboratoryjnych;
 6. punktualność, pracowitość, dokładność, zaangażowanie;
 7. umiejętność organizacji pracy własnej;
 8. umiejętność pracy w zespole.

*Poszukiwany kandydat/kandydatka powinien być raczej na początku swojej kariery naukowej i musi być zainteresowany/a prowadzeniem pracy badawczej w zakresie technologii ścieków w celu zdobycia stopnia naukowego doktora.

Opis zadań:

 1. Asystowanie przy pracach laboratoryjnych i polowych związanych z realizacją zadań w projekcie oraz opracowaniu wyników pod kątem późniejszego modelowania.
 2. Udział w realizacji prac związanych z opracowaniem, kalibracją i walidacją modelu komputerowego węzła dezintegracji służącego do symulacji tworzących go procesów technologicznych. Narzędzie: program symulacyjny GPS-X/Hydromantis.
 3. Wprowadzanie danych do programów komputerowych.
 4. Wykonywanie testów i analizy wrażliwości modelu.
 5. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu.
 6. Prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2019, 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe: 1500 PLN/miesięcznie finansowane przez nie dłużej niż 30 miesięcy. Co 6 miesięcy nastąpi ocena jakości pracy i podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu stypendium.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Inżynierii Środowiska PG osobiście.

Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek nr 20, p.211

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu dr inż. Jakub Drewnowski. Decyzja komisji będzie przedstawiona na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG do 16.09.2019 r.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów,
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych,
 5. wykaz publikacji,
 6. ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego”, 

Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu, zgodnie z
regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Od decyzji Komisji nie przysługuje
odwołanie. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika
Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".