Monografia naukowa o gospodarowaniu wodami opadowymi

 • Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w przestrzeni zurbanizowanej stanową wyzwania XXI wieku, które muszą być spójne a zatem uzgadniane i planowane przez wiele zespołów interdyscyplinarnych. Z jednej strony woda jest integralną częścią przestrzeni miejskiej, bardzo mile widzianą przez jej mieszkańców. Z drugiej jednak strony postępującą urbanizacja i uszczelnianie powierzchni stwarzają realne zagrożenia podtapianiem części dzielnic i budynków, na które to mieszkańcy miast nie chcą się godzić. Na te i inne wyzwania nakładają się zmiany klimatu oraz udowodniony już niekorzystny wpływ tzw. „miejskiej wyspy ciepła” na komfort mieszkania i zdrowie ludzi.

  W ramach zadania „Publikacja zbiorowa propagująca zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych” została opracowana i opublikowana monografia zatytułowana „Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym”. W książce przedstawiono rozwój i zmiany w podejściu do systemów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Scharakteryzowano najnowsze trendy oraz funkcje, jakie powinny spełniać nowoczesne systemy gospodarowania wodą. Przedstawiono przykłady rozwiązań zarówno z ostatnich lat, jak i tych historycznych. Pokazano w jaki sposób można adaptować istniejące rozwiązania do potrzeb i zapewniania różnorodnych funkcji.

  Z uwagi na swój popularnonaukowy charakter monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządów, architektów, urbanistów, organizacji pozarządowych, studentów kierunków inżynierii i ochrony środowiska oraz kierunków przyrodniczych. Książka przyczyni się do propagowania zrównoważonego podejścia do zagospodarowania wód deszczowych w miastach.

  Autorki dołożył starań, aby opracowanie było napisane w sposób przystępny i bogato ilustrowane, wykorzystano wiele zdjęć i szkiców. Dzięki temu osiągnięty zostanie zamierzony cel edukacyjny i propagowanie rozwiązań służących zrównoważonemu zagospodarowaniu wód opadowych w terenie zurbanizowanym.

  Autorki chciałyby wyrazić podziękowania za dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz za patronat dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

  Monografia została opracowana i wydana w postaci książkowej, a także w wygodnej dla użytkownika formie e-booka.