Ocena pracowników za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017

Na podstawie Uchwały Senatu PG nr 88/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i  Środowiska Prof. dr hab. inż.  Krzysztof Wilde wnioskuje o dokonanie oceny nauczycieli akademickich wydziału.

Ocena dokonywana jest na podstawie ankiet wypełnianych przez Zainteresowanego oraz jego bezpośredniego przełożonego (Kierownika Katedry). Ankiety stanowią załączniki do pisma przewodniego. 

Ocenie okresowej pracowników podlegają :

  • adiunkci, adiunkci z habilitacją, profesorowie nadzwyczajni PG, profesorowie zwyczajni  PG   (zał. 2zał. 2.1)
  • wykładowcy, starsi wykładowcy, docenci (zał. 2zał. 2.2)

Każdy Ankietowany wypełnia:

  1. załącznik nr 2 – tylko pkt. I , (Kierownik Katedry wypełnia  pkt II)
  2. odpowiednio do stanowiska zał. 2.1 lub zał. 2.2  (uwaga pola zaznaczone na szaro są nieobowiązkowe!)

Wypełnione złączniki należy złożyć w biurze wydziału do dnia 11 maja 2018r.

Z upoważnienia Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG,
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, Prodziekan ds. nauki