Ogłoszenie o otwarciu konkursu na Stypendystów-Doktorantów w projekcie naukowym

Tytuł projektu: „Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklin”

Kierownik projektu: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG (e-mail:lubow@pg.edu.pl)

Czas realizacji projektu: 3 lata

Jednostka zatrudniająca: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Mechaniki Budowli

Zadania w projekcie: Realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie „Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklin” (UMO-2017/27/B/ST8/02518) a w szczególności: badania eksperymentalne, symulacje numeryczne mechaniki ściany brzucha z użyciem komercyjnego oprogramowania i identyfikacja właściwości mechanicznych żywej ściany brzucha człowieka in vivo metodami umożliwiającymi stosowanie modeli typu „czarna skrzynka” (stworzonych w komercyjnym oprogramowaniu), studia literatury, publikowanie wyników.

Wymagania: kandydat musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Wymagana jest znajomość mechaniki ośrodków ciągłych oraz Metody Elementów Skończonych.

Ponadto od kandydata oczekuje się znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych, współudział w przygotowaniu publikacji oraz ustną prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych.

Dodatkowym atutem będzie staż naukowy w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowej i doświadczenie w pracy badawczej.

O wyborze odpowiedniego kandydata decydować będą następujące kryteria:

 1. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,
 2. dotychczasowe osiągniecia naukowe kandydatów w tym publikacje,
 3. nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań,

Wynagrodzenie miesięczne: stypendium 2200 PLN

Termin składania ofert: 7 czerwca 2019, godz. 24:00

Sposób składania ofert: drogą e-mailową na adres kierownika projektu (lubow@pg.edu.pl)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 czerwca 2019

Okres trwania stypendium: od 1 lipca 2019 do 31.12.2019 z możliwością przedłużenia do końca projektu (do sierpnia 2021)

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające w szczególności:
  • odniesieniem do kryteriów oceny,
  • oceny ze studiów z przedmiotów obejmujących zagadnienia mechaniki i wytrzymałości materiałów,
  • określenie stopnia znajomości języków obcych,
  • klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)”
 2. List motywacyjny;
 3. Zaświadczenie o statusie studenta II lub III stopnia.

Szczegółowych informacji udzielają: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG (lubow@pg.edu.pl)

Komisja może skontaktować się z najlepszymi kandydatami i zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.