Ogłoszenie o otwarciu konkursu na Stypendystów-Doktorantów w projekcie naukowym

Tytuł projektu:                                
„Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklin”

Kierownik projektu:                     
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG (e-mail:lubow@pg.edu.pl)

Czas realizacji projektu:             
3 lata

Jednostka zatrudniająca:            
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Mechaniki Budowli

Zadania w projekcie:                                   
Realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie „Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklin” (UMO-2017/27/B/ST8/02518) a w szczególności:

 1. Badania eksperymentalne i identyfikacja modelu materiału implantu przepuklinowego, symulacje numeryczne mechaniki  implantów, studia literatury, publikowanie wyników (jedna osoba).
 2. Badania eksperymentalne i identyfikacja właściwości mechanicznych żywej ściany brzucha człowieka in vivo, symulacje numeryczne mechaniki  ściany brzucha, studia literatury, publikowanie wyników (jedna osoba).

Wymagania:                                    
kandydat musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Ponadto od kandydata oczekuje się znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych, współudział w przygotowaniu publikacji oraz ustną prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych.

Dodatkowym atutem będzie staż naukowy w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowej i doświadczenie w pracy badawczej.

O wyborze odpowiedniego kandydata decydować będą następujące kryteria:

 1. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,
 2. dotychczasowe osiągniecia naukowe kandydatów w tym publikacje,
 3. nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań,

Wynagrodzenie miesięczne:                   
stypendium 4 000 PLN

Termin składania ofert:                              
24 sierpnia 2018, godz. 24:00

Sposób składania ofert:                              
drogą e-mailową na adres kierownika projektu (lubow@pg.edu.pl)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:          
30 sierpnia 2018

Okres trwania stypendium:                      
od 1 września 2018 do końca projektu pod warunkiem spełniania wymaganych kryteriów.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające w szczególności:
  • odniesieniem do kryteriów oceny,
  • oceny ze studiów z przedmiotów obejmujących zagadnienia mechaniki i wytrzymałości materiałów,
  • określenie stopnia znajomości języków obcych,
  • klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)”
 2. List motywacyjny;
 3. Zaświadczenie o statusie studenta II lub III stopnia.

Szczegółowych informacji udzielają:   
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG (lubow@pg.edu.pl)
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG. (atomas@pg.edu.pl)

Komisja może skontaktować się z najlepszymi kandydatami i zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.