OGÓLNOKRAJOWY KONKURS im. profesora Jana Szmeltera NA PRACE Z MECHANIKI TECHNICZNEJ

Łódzki Oddział PTMTS, w porozumieniu z Zarządem Głównym, organizuje w 2018 roku
konkurs na prace z mechaniki technicznej zawierające elementy nowości. W konkursie tym
mogą brać udział osoby nie posiadające stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Więcej informacji http://www.imipkm.pcz.pl/nagroda-srebrnych-skrzypiec-im-profesora-bogdana-skalmierskiego-ii-edycja/