Ogólnopolskie Seminarium pt. Kierunki rozwoju dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport – podsumowanie

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w ośrodku Eureka w Sopocie odbyło się Seminarium pt. Kierunki rozwoju dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport. Na zaproszenie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej prof. dra hab. inż. Krzysztofa Wilde, czł. kores. PAN w Seminarium wzięli udział reprezentanci prawie wszystkich ośrodków, w których funkcjonuje nowa dyscyplina naukowa „Inżynieria Lądowa i Transport”. Było to pierwsze, inauguracyjne spotkanie przedstawicieli nowej dyscypliny.

Wejście w życie zmian wynikających z wprowadzenia Konstytucji dla Nauki (tzw. Ustawa 2.0) oraz oparcie podziału dziedzin i dyscyplin naukowych na klasyfikacji OECD, spowodowało nowe otwarcie dla naukowców i badaczy, którzy dotychczas funkcjonowali w dyscyplinach: Budownictwo, Geodezja i Kartografia oraz Transport. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) na naszym Wydziale funkcjonują dwie dyscypliny w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • Inżynieria Lądowa i Transport (ILiT),
 • Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (IŚGiE),

w których Wydział nasz posiada pełnię praw akademickich. Na WILiŚ w dyscyplinie IŚGiE badania i kształcenie skupia się zasadniczo wokół inżynierii środowiska, natomiast w ILiT reprezentowane są wszystkie trzy dotychczasowe dyscypliny naukowe, dlatego istotnym było stworzenie wspólnej płaszczyzny integracji i poznania się w ramach ośrodków reprezentujących ILiT.

Na Seminarium, po prezentacji uczestników, miało miejsce wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika, prof. zw. PG połączone z dyskusją i pytaniami na temat funkcjonowania uczelni w nowych ramach Konstytucji dla Nauki oraz statutów uczelni. Jednym z ważniejszych punktów była prezentacja ośrodków reprezentujących ILiT dokonana przez dziekanów, prodziekanów lub ich przedstawicieli. Uczestnicy poznali potencjał naukowy i dydaktyczny poszczególnych wydziałów, w tym poziom uprawnień do nadawania stopni w ILiT, kategorie naukowe, główne kierunki badań, szacunkowe liczby pracowników w ILiT (naukowych i dydaktycznych), a także prowadzone kierunki studiów związane z dyscypliną ILiT. Spoza ośrodków akademickich zaprezentował się Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk z Gdańska posiadający uprawnianie w ILiT.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja pt. „Co po Ustawie 2.0”, którą przedstawił dr hab. inż. Krzysztofa Leja, prof. nadzw. PG, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i członek Komitetu Polityki Naukowej MNiSW. W prezentacji podjął rozważania nad kierunkiem zmian oraz drogami, którymi można dojść do nowej, lepszej jakości w szkolnictwie wyższym.

W ramach integracji i wskazania roli dotychczasowych dyscyplin w strukturze dyscypliny ILiT miały miejsce trzy prezentacje tematyczne: prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba z Politechniki Wrocławskiej przedstawił Budownictwo, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński z Politechniki Warszawskiej – Transport, a prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski z Politechniki Gdańskiej – Geodezję i Kartografię.

W ramach Seminarium miały też miejsca dyskusje i wystąpienia tematyczne:

 • wystąpienie dotyczące listy wydawnictw i czasopism w dyscyplinie ILiT;
 • krótkie informacje o ciałach i agencjach nauki polskiej (NCN, NCBiR, MNiSW, itd.) oraz udziale w nich przedstawicieli dyscypliny ILiT;
 • informacja o ofercie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA;
 • informacja o Radzie Doskonałości Naukowej;
 • dyskusje dotyczące współpracy pomiędzy ośrodkami, zamknięcia się dyscyplin w ramach jednego wydziału, roli konferencji naukowych oraz jakości kształcenia na kierunkach studiów budownictwo, geodezja i kartografia oraz transport, które nadal będą istnieć jako przypisane do dyscypliny naukowej ILiT.

Seminarium w Sopocie dało możliwość nawiązania relacji pomiędzy przedstawicielami dotychczasowych dyscyplin tworzących ILiT, co było szczególnie ważne ze względu na znaczącą przewagę dawnej dyscypliny Budownictwo wobec Geodezji i Kartografii oraz Transportu, które w Polsce były dalece mniej licznie reprezentowane. Po połączeniu w ramach ILiT powstała jedna z największych dyscyplin naukowych, reprezentowana przez ponad 30 jednostek naukowych w Polsce, obejmująca ważną część nauki i gospodarki, mająca bardzo duży potencjał współpracy krajowej i międzynarodowej.

Było to ostatnie spotkanie JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika, prof. zw. PG w tak zacnym gronie z przedstawicielami innych uczelni.

Uczestnicy Seminarium pt. Kierunki rozwoju dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Politechnika Gdańska

 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw PG, Rektor;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, czł. koresp. PAN, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii, członek Komitetu Polityki Naukowej MNiSW;

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii;
 • dr hab. inż. Michał Strach, prof. nadzw. AGH, Kierownik Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Sławomir Mikrut, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska;

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 • kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk, prof. AMW, Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego;

Akademia Morska w Szczecinie

 • dr hab. inż. kapt. żw. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM, Rektor;

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

 • dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. nadzw. IBW PAN, Dyrektor IBW PAN;

Politechnika Białostocka

 • dr inż. Małgorzata Lelusz, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Jolanta Prusiel, Zastępca Kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych i Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Politechnika Koszalińska

 • dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji;
 • dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji;

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 • dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej;
 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej;

Politechnika Lubelska

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa i Architektury;

Politechnika Łódzka

 • prof. dr hab. inż. Marek Lefik, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

Politechnika Opolska

 • dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa i Architektury;
 • dr inż. Arkadiusz Mordak, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury;

Politechnika Poznańska

 • prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski, Dziekan Wydziału Inżynierii Transportu;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 • dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. nadzw. PRz, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury;
 • dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. PRz, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury;

Politechnika Śląska

 • dr inż. Kazimierz Witaszek, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Transportu;

Politechnika Świętokrzyska

 • dr hab. inż. Jacek Szewczyk, prof. zw. PŚ, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki;

Politechnika Warszawska

 • prof. dr hab. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Transportu;

Politechnika Wrocławska

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba, Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego;

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Uniwersytet Morski w Gdyni

 • dr hab. inż. Leszek Smolarek, prof. UMG, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego;

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą;
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji;

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji;
 • prof. dr hab. inż. Urszula Litwin, Kierownik Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii;

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie

 • dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa;
 • dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa;

Uniwersytet Zielonogórski

 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 • dr hab. inż. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
 • dr inż. Magdalena Dobiszewska, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury;

Politechnika Gdańska – ze strony organizatora:

 • prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. zw. PG, Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG, Prodziekan ds. Kierunku Transport i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG, Prodziekan ds. Innowacji i Współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • dr inż. Rafał Ossowski, Prodziekan ds. Kierunku Budownictwo, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • dr inż. Jakub Szulwic, Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Bożena Lorbiecka, kierownik Biura Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Joanna Chejmanowska, zastępca kierownika Biura Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Foto: Rafał Ossowski
Więcej zdjęć na grupie FB WILiŚ https://www.facebook.com/groups/wilis/