Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego

Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni realizuje projekt badawczy

Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego

realizacja w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

 

Od 2009 roku interdyscyplinarny zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni prowadzi badania nad możliwościami wykorzystania pomiarów satelitarnych do inwentaryzacji dróg szynowych. W trakcie tych badań została opracowana metoda pomiarów mobilnych, polegająca na rejestrowaniu współrzędnych osi toru za pomocą anten satelitarnych zainstalowanych na poruszającym się pojeździe szynowym. Efektem prowadzonych prac było kilkadziesiąt publikacji, ukazujących się sukcesywnie na przestrzeni wielu lat, zaś podsumowaniem – opracowanie książkowe pt. ”Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych” (autorzy: W. Koc, C. Specht, P. Chrostowski, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2018).

Zdobyte doświadczenia stały się podstawą zakończonego sukcesem udziału w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Funkcję kierownika projektu będzie pełnić dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG. W Politechnice Gdańskiej projekt będzie realizowany przez pracowników Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu (Wydział Elektrotechniki i Automatyki) oraz Katedry Transportu Szynowego i Mostów (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), a w Akademii Morskiej w Gdyni pracownicy Katedry Geodezji i Oceanografii (Wydział Nawigacyjny).

O projekcie

W dobie dynamicznie rozwijających się systemów służących pozycjonowaniu metodami GNSS staje się możliwe opracowanie niezawodnej i dokładnej metody określania kształtu osi toru kolejowego w państwowym układzie odniesienia PUWG2000. Omawiany projekt dotyczy problematyki odtwarzania ukształtowania geometrycznego linii kolejowych z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej metody mobilnych pomiarów satelitarnych.

Precyzyjna identyfikacja osi torów pociąga za sobą szereg możliwości związanych z aktualizacją danych cyfrowych o lokalizacji linii oraz obiektów inżynierskich w układzie współrzędnych 2000. Dane te mogą służyć również planowaniu, projektowaniu i budowie baz danych służących zarządzaniu infrastrukturą oraz zasilaniu programów symulujących przejazdy teoretyczne pociągów. Technika GNSS pozwala również na lokalizację pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym (położenie, prędkość). Zakres przewidywanych badań pozwoli określić aktualne i przyszłe możliwości stosowania technik GNSS (oraz uzupełniających je technik inercyjnych) w wyżej wymienionych dziedzinach.

Szeroki zakres badań polowych oraz prac kameralnych poprzedzony będzie analizą założeń oraz pracami studialnymi. Do realizacji projektu zastosowana zostanie najnowszej generacji aparatura pomiarowa wraz z wykorzystaniem istniejącej w Polsce sieci stacji referencyjnych. Analizie poddane zostaną różne warianty konfiguracji systemu pomiarowego z optymalizacją jego krytycznych parametrów. Finalnie oś toru będzie reprezentowana przez szereg parametrów geometrycznych zgodnie z zasadami definiowania i identyfikacji układów geometrycznych torów kolejowych. Wyniki pomiarów przetwarzane będą w opracowanym w ramach projektu wielowarstwowym systemie informatycznym, który umożliwi (dzięki serwerowi) prezentację wyników w funkcjonalnej aplikacji internetowej.

Podstawowe dane dotyczące projektu

  • numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.01-00-0017/17.
  • członkowie Konsorcjum: Politechnika Gdańska (Lider) i Akademia Morska w Gdyni.
  • okres realizacji: 2018.06.24 – 2021.05.31 (36 miesięcy).
  • budżet projektu: 2 676 070,00 PLN.