Profesor Krzysztof Wilde Rektorem Politechniki Gdańskiej!

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde (ur. 11 stycznia 1966 r. w Gdańsku) – specjalista w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem około 500 publikacji i opinii eksperckich, w tym 60 prac indeksowanych w najważniejszych bazach: Web of Science – h-index 18, Google Scholar – 20, Scopus – 19, cytowanych ponad 1600 razy przez autorów z 60 państw. Uzyskał 5 patentów, zrealizował ponad 200 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W swojej pracy zawodowej łączy wysoką aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń. W środowisku gospodarczym postrzegany jako twórczy naukowiec i skuteczny menedżer.

W latach 1984-1989 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Japonii, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Tokijskiego. W latach 1995-1999 pracował tam kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora uczelni. W 2002 roku Rada Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Jego rozprawa habilitacyjna została wyróżniona, a w 2004 roku uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.
W latach 2002-2004 był prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2004-2008 jako pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zrealizował trudną misję kierowania jednostką powstałą z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. Od 2015 roku kieruje Katedrą Wytrzymałości Materiałów. W 2016 roku został ponownie wybrany na funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Krzysztof Wilde bardzo aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a od 2016 roku Komitetu Mechaniki PAN. Przewodniczy Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów. Jest doświadczonym doradcą w zespołach specjalistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku został powołany na przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Od 2019 roku przewodniczy dwóm innym zespołom doradczym: do spraw infrastruktury badawczej oraz do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport.

Promotor 6 rozpraw doktorskich i kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich. Recenzent 8 rozpraw doktorskich, w tym jednej dla Teknillinen korkeakoulu (Techniczny Uniwersytet Helsiński), recenzował też 12 postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz 12 o uzyskanie tytułu naukowego profesora, w tym jedno o przyznanie tytułu doktora honoris causa.

Ceniony nauczyciel i wychowawca, konsekwentnie wspierający kreatywność i zaangażowanie studentów. Regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach życia akademickiego współpracując z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi. Jest członkiem Zarządu Głównego AZS i prezesem AZS Gdańsk.
Wiedza i osiągnięcia zawodowe zapewniły mu niekwestionowaną pozycję w środowisku branżowym. Działa na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w oddziale pomorskim pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. Szczególną troskę przywiązuje do zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Prywatnie mąż Anity, ojciec dwóch córek Sary i Darii oraz syna Szymona. Miłośnik zwierząt, opiekun psa i trzech kotów. W wolnym czasie żegluje, jeździ na nartach i motocyklu.