Seminarium Doktoranckie

Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, iż w dniu 18.06.2018 (wtorek) o godz. 9.15 w sali Rady
Wydziału odbędzie się doroczne seminarium doktoranckie. W seminarium tym mają
obowiązek uczestniczenia wszyscy doktoranci (za udział uzyskuje się 2 punkty ECTS).
Podtrzymując dotychczasową tradycję, do osobistej prezentacji swoich referatów zapraszam
osoby, które kończą aktualnie II rok studiów. Przypominam bowiem, że każdy uczestnik
studiów III stopnia jest zobowiązany do końca trzeciego roku otworzyć przewód doktorski.
Prezentacja podczas seminarium doktoranckiego będzie więc dla tych osób próbą przed
prezentacją związaną z otwarciem przewodu doktorskiego w przyszłym roku akademickim.
Doktoranci z innych roczników, którzy wyrażą chęć wygłoszenia swojej prezentacji podczas
seminarium, również będą mieli taką możliwość.
Jednocześnie, proszę wszystkich Państwa o przygotowanie 2-stronicowego referatu
(zgodnie z wytycznymi w załączeniu) i przesłanie elektronicznej wersji edytowalnej
dokumentu na mój adres: jankowr@pg.edu.pl do dnia 3.06.2018 (poniedziałek). Podobnie jak
w latach ubiegłych, referaty opublikowane zostaną metodą „małej poligrafii” i będą pełnić
funkcję roboczych materiałów seminaryjnych.

Z wyrazami szacunku
/-/ Robert Jankowski

Załączone pliki