Umowa współpracy:

  • Dnia 21 marca 2017 r. zawarta została Umowa trójstronna pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańską Infrastrukturą Społeczną Sp. z o.o. oraz Gminą Miasta Gdańska. Celem podpisanej Umowy jest podjęcie współpracy m.in. w zakresie realizacji projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, promowania wyników wspólnych prac prowadzonych w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym, organizowanie konferencji, seminariów, staży i praktyk zawodowych.

    Pierwszy wspólny projekt realizowany w ramach Umowy, dotyczy wykonania budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego wielorodzinnego budownictwa socjalnego w technologii szkieletowej drewnianej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku.

Galeria zdjęć