WILiŚ prowadzi nabór na roczne studia podyplomowe "Zarządzanie projektami budowlanymi" - edycja II

Przypominamy, iż Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej prowadzi nabór na roczne studia podyplomowe "Zarządzanie projektami budowlanymi" - edycja II

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane, szeroko poszukiwane w branży budowlanej, kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny. Absolwent studiów uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zarządzania projektami budowlanymi.  

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy. Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy - pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i zamówień publicznych, posiadający wysokie kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.

Studia dostarczają wiedzy na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego (w tym m.in. zarządzania w fazie przygotowania i realizacji oraz eksploatacji obiektu), procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane. Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, a także praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Inżyniera Projektu, Wykonawcy robót budowlanych). Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej (branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna i ochrona cieplna budynku) oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także udoskonalą umiejętności menadżerskie. Ważnym elementem studiów są również zajęcia terenowe, obejmujące prezentację zagadnień, związanych z zarządzaniem projektem, na przykładzie wybranego - zwiedzanego obiektu budowlanego.

W zależności od sytuacji zajęcia będą odbywały się w sali Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku lub w formie zdalnej, z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Przed rozpoczęciem zajęć każdy słuchacz otrzyma szczegółowy Program zajęć. Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem uzyskania świadectwa jest udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego.


Więcej informacji na stronie https://wilis.pg.edu.pl/studia-podyplomowe oraz w załączniku poniżej.

 

Załączone pliki