Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie
doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
 
Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi,
który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku
akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok
studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz
uzyskał w okresie studiów doktoranckich :
 
· wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną
nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną
artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia
doktoranckie, lub
 
· wybitne osiągnięcia w sporcie.
 
Stypendium NIE PRZYSŁUGUJE doktorantowi, który UKOŃCZYŁ JUŻ JEDNE
STUDIA doktoranckie.
 
Stypendium NIE MOŻE BYĆ PRZYZNANE osobie, która ZALICZYŁA OSTATNI
(CZWARTY) ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH i w danym roku akademickim
UZYSKAŁA PRZEDŁUŻENIE OKRESU odbywania studiów doktoranckich zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów
doktoranckich.
 
Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:
 
· autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach
naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra
właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2017 poz. 87 z pózn. zm.) o zasięgu międzynarodowym
lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, Z WYŁĄCZENIEM
PUBLIKACJI POKONFERENCYJNYCH;
 
· znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie
przez uczelnię;
 
· znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez
uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi,
w tym zagranicznymi;
 
· autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo
odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono
odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy,
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii
układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny;
 
· referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych
konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej
z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich;
 
· nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których
uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z
wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz
konkursów o przyznanie innych stypendiów
 
 - o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.
 
 
Szczegółowa informacja na temat stypendiów oraz WZÓR WNIOSKU
znajduje się na stronie Działu Spraw Naukowych:
https://pg.edu.pl/dsn/stypendia-ministra-na-rok-2018/2019 

Termin składania wniosków do dziekanatu: 14 września 2018