WYCIECZKA TECHNICZNA STUDENTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GRUPY LOTOS S.A.

Dnia 10 maja 2018  w ramach przedmiotu „Gospodarka Wodno-Ściekowa w Zakładzie Przemysłowym” studenci II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska (grupa SI) odbyli wycieczkę do przyzakładowej Oczyszczalni Ścieków Grupy LOTOS. Prowadzącą przedmiot jest dr hab. inż. Magdalena Gajewska, natomiast opiekunem wycieczki była mgr inż. Magda Kasprzyk z Katedry Technologii Wody i Ścieków. 

Pogoda ponownie dopisała, a po obiekcie oprowadzał nas Pan mgr inż. Adam Pilecki. Oczyszczalnia ścieków Grupy LOTOS składa się z 5 ciągów, którymi oczyszczane wody drenażowe pochodzące z terenu odwadnianego należącego do zakładu, wody deszczowe niezaolejone, zaolejone, ścieki z procesów technologicznych przerobu ropy oraz ścieki sanitarne z zakładu.

Obiekt wykorzystuje procesy mechaniczne, chemiczne i biologiczne oczyszczania ścieków. Jednak ciekawostką jest odwrócony proces oczyszczania w komorze osadu czynnego przy wykorzystaniu systemu do odgazowywania ścieków.

Grupa LOTOS ciągle dąży się do zminimalizowania zużycia wody przez stosowanie obiegów zamkniętych. Ścieki oczyszczone w przyzakładowej oczyszczalni ścieków odprowadzane są bezpośrednio do odbiornika (strugą Rozwójka do Martwej Wisły).

Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana mgr inż. Adama Pileckiego, dzięki któremu Studenci z zaciekawieniem śledzili kolejne etapy oczyszczalni.