Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Piotr Falc
Główny Specjalista - Dyrektor Administracyjny


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 25 83
faks (58) 347 24 13
e-mail: piotr.falc@pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • sprawuje nadzór nad stanem organizacyjno-technicznym Wydziału,
 • kieruje bezpośrednio lub za pośrednictwem kierowników sekcji administracją Wydziału, służbami inżynieryjno-technicznymi oraz pracownikami gospodarczymi;
 • realizuje z upoważnienia Dziekana politykę kadrową i płacową w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: nadzoruje właściwe wykorzystanie pracy NNA, nadzoruje dokumentację spraw osobowych;
 • nadzoruje gospodarkę socjalno-bytową pracowników Wydziału:
 • w porozumieniu z Dziekanem kieruje, organizuje i nadzoruje prawidłowość i celowość prowadzonej gospodarki finansowej Wydziału i jego jednostek organizacyjnych;
 • przygotowuje plan finansowo-rzeczowy Wydziału;
 • koordynuje przedsięwzięcia organizacyjne i nadzoruje merytorycznie realizację zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane, dostawy i usługi;
 • współpracuje z kierownictwem administracyjnym Uczelni w sprawach związanych z eksploatacją i admninistrowaniem przydzielonymi pomieszczeniami i budynkami, opracowuje i koordynuje kompleksowy plan potrzeb remontowych i modernizacji Wydziału, prowadzi Książki Obiektów Budowlanych;
 • z upoważnienia Dziekana nadzoruje sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Wydziału, współpracuje przy tym ze służbami Uczelni;
 • nadzoruje prace związane z inwentaryzacją i ochroną mienia Wydziału oraz likwidacją składników majątkowych Wydziału:
 • współpracuje z komisjami wydziałowymi;
 • realizuje inne zadania powierzone przez Dziekana.

 

iwona.skoczypiec.jpgSekretariat Dyrektora Administracyjnego

Iwona Skoczypiec
Samodzielny Referent


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 12 49
faks (58) 347 24 13
e-mail: iwona.skoczypiec@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Administracyjnego Wydziału,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • sprawy osobowe pracowników administracyjnych:
  • zatrudnienia nowych pracowników, podwyżki, wydawanie karty obiegowej, skierowanie na badanie lekarskie, szkolenia BHP
  • ewidencja, sporządzanie wykazów urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych, macierzyńskich oraz planów urlopowych,
  • przygotowywanie i wydruki komputerowych list obecności,
  • przygotowywanie kart miesięcznych,
  • przygotowywanie wykazu nagród,
 • sprawy osobowe wszystkich pracowników Wydziału:
  • ewidencja zwolnień lekarskich – współpraca z Działem Spraw Pracowniczych,
  • legitymacje zniżkowe PKP i SKM,
  • wydruki RUMA,
  • wydruki płacowe pracowników – odcinki,
  • środki ochronny indywidualnej,
 • sprawy socjalne: akcja lenia, zimowa, choinka, itp.,
 • sprawy bieżące.

 

 

Sekcja Finansowa

 

daria.filip.jpgDaria Filip
Specjalista


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 26
e-mail: daria.filip@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • rejestrowanie i opracowywanie umów i rachunków za prace zlecone realizowane na WILiŚ,
 • przygotowywanie wniosków o wypłatę zwiększonych wynagrodzeń,
 • kompleksowa obsługa umownej działalności badawczej i usługowej (BZ):
  • przygotowywanie umów i preliminarzy kosztów, na podstawie zleceń wpływających na WILiŚ,
  • prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczącej prowadzonych umów,
  • przygotowywanie aneksów do umów w przypadku zmiany warunków umowy,
  • przygotowywanie do każdej zakończonej umowy protokołu przekazania dzieła,
  • wystawienie i ewidencja faktur sprzedaży na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych,
  • współpraca z Zespołem Radców Prawnych PG w zakresie egzekucji nieuregulowanych należności za wykonane prace badawczo - usługowe,
  • bieżący nadzór nad stanem wydatkowania posiadanych środków finansowych w poszczególnych umowach,
  • sporządzanie wydruków dla prowadzących umowy
  • uzgadnianie z Kwesturą rocznego zestawienia poniesionych kosztów w BZ,
  • przygotowanie wykazu kosztów poniesionych a nie zafakturowanych tzw. Produkcja w toku i uzgadnianie z Kwesturą,
  • przygotowanie rocznego zestawienia zysku bilansowego z działalności badawczo-usługowej z podziałem na Katedry, na podstawie prowadzonego rejestru faktur dla BZ.
 • opracowywanie faktur i rachunków płatnych przelewem i gotówką,
 • przygotowywanie wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonywania przelewów złotówkowych oraz przygotowywanie tzw. blokad dotyczących przelewów walutowych w przypadku realizowania zakupów dewizowych,
 • analiza poniesionych kosztów oraz przygotowywanie wydruków dla poszczególnych katedr lub zbiorczych dla Dyrektora Administracyjnego WILiŚ w ramach DS, BW, D, KW.

 

monika.tarkowska.jpgMonika Tarkowska
Specjalista


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 26
e-mail: monika.tarkowska@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • kompleksowa obsługa umownej działalności badawczej i usługowej (BZ):
  • przygotowywanie umów i preliminarzy kosztów, na podstawie zleceń wpływających na WILiŚ,
  • prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczącej prowadzonych umów,
  • przygotowywanie aneksów do umów w przypadku zmiany warunków umowy,
  • przygotowywanie do każdej zakończonej umowy protokołu przekazania dzieła,
  • wystawienie i ewidencja faktur sprzedaży na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych,
  • współpraca z Zespołem Radców Prawnych PG w zakresie egzekucji nieuregulowanych należności za wykonane prace badawczo - usługowe,
  • bieżący nadzór nad stanem wydatkowania posiadanych środków finansowych w poszczególnych umowach,
  • sporządzanie wydruków dla prowadzących umowy,
  • uzgadnianie z Kwesturą rocznego zestawienia poniesionych kosztów w BZ,
  • przygotowanie wykazu kosztów poniesionych a nie zafakturowanych tzw. Produkcja w toku i uzgadnianie z Kwesturą,
  • przygotowanie rocznego zestawienia zysku bilansowego z działalności badawczo-usługowej z podziałem na Katedry, na podstawie prowadzonego rejestru faktur dla BZ.
 • analiza poniesionych kosztów oraz przygotowywanie wydruków dla poszczególnych katedr lub zbiorczych dla Dyrektora Administracyjnego WILiŚ w ramach:
  • Działalności Dydaktycznej (500),
  • Działalności Statutowej (504),
  • Badania Własnych (505),
  • Umownej Działalności Badawczej (507),
  • Programów Międzynarodowych Dydaktycznych (513),
  • Kosztów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych (515),
  • Kosztów Wydziałowych (521).

 

 

Sekcja Inwentarzowa

 

dorota.szlachetka.jpgEwa Flizikowska
Samodzielny Referent


pok. 009 / Gmach B
tel. (58) 347 28 79
e-mail: ewa.flizikowska@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • prowadzenie całości spraw związanych z ruchem środków trwałych i niskocennych składników majątku wydziału,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych, środków trwałych pozostałych oraz niskocennych składników majątku,
 • przeprowadzanie uzgodnień z kwesturą odnośnie stanu posiadanego majątku wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami na uczelni,
 • przygotowywanie wydruków komputerowych oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie posiadanego stanu majątku wydziału,
 • przygotowywanie, uczestniczenie oraz rozliczanie przeprowadzanej na wydziale kontroli stanu majątku przez uczelnianą komisję inwentaryzacyjną,
 • przygotowywanie, uczestniczenie oraz rozliczanie przeprowadzanej na wydziale likwidacji składników majątku, w wyniku stwierdzenia ich nieprzewidywalności do dalszego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na uczelni,
 • przeprowadzenie całości spraw związanych z przyjęciem i rozliczeniem aparatury naukowo-badawczej (specjalistycznej) zakupionej ze środków – DS, BW, BZ, Granty, będące na tzw. koncie pozabilansowym uczelni

 

 

Sekcja Informatyki

 

inż. Łukasz Gutarowski
Specjalista Informatyk


pok. 007 / Hydro
tel. (58) 347 61 82
tel. kom. 662 229 031
e-mail: lukasz.gutarowski@wilis.pg.gda.pl

 

mgr inż. Tomasz Ronkiewicz
Specjalista Informatyk


pok. 007 / Hydro
tel. (58) 347 61 81
tel. kom. 662 229 030
e-mail: tomasz.ronkiewicz@wilis.pg.gda.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30

 

Zespół wykonuje następujące zadania:

I. Wydział

 • Nadzorowanie sprawności okablowania strukturalnego rozproszonej sieci Wydziału
 • Nadzór nad rozbudową sieci w nowych pomieszczeniach
 • Doradztwo w zakupie akcesoriów sieciowych i instalacja nowych urządzeń w sieci
 • Monitorowanie podległych segmentów sieci komputerowej pod względem bezpieczeństwa fizycznego dostępu do serwerów
 • Administrowanie Wydziałowymi serwerami poczty i WWW
 • Tworzenie kopii zapasowych i dbałość o niezawodność systemów

II. Jednostki Centralne Wydziału (Sekretariat, Administracja)

 • Instalacja nowego oprogramowania i reinstalacja systemów operacyjnych na komputerach
 • Przyjmowanie zgłoszeń o problemach od użytkowników i pomoc w ich rozwiązywaniu
 • Troska o rozwój sprzętu sieciowego i oprogramowania
 • Rejestracja nowych komputerów w sieci komputerowej oraz innych urządzeń sieciowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie zakupu sprzętu komputerowego

III. Ośrodek Informatyczny
Współpraca w zakresie:

 • zakupów sprzętu i oprogramowania zapewniających funkcjonowanie oraz rozwój sieci wydziałowej
 • funkcjonowania Wydziałowej sieci komputerowej i jej zasobów
 • zakupów sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału

IV. Laboratorium Komputerowe w sali 157 Gmachu Głównego

 • Instalacja oraz rozruch oprogramowania systemowego i użytkowego
 • Aktualizowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego
 • Wymiana systemów operacyjnych lub oprogramowania na nowsze wersje wg potrzeb osób prowadzących zajęcia
 • Utrzymywanie funkcjonowania sprzętu komputerowego i sieciowego
 • Wdrażanie nowego oprogramowania specjalistycznego wg potrzeb osób prowadzących zajęcia
 • Utrzymywanie funkcjonowania istniejącego pozostałego oprogramowania użytkowego
 • Utrzymywanie funkcjonowania zabezpieczeń antywirusowych na komputerach
 • Rozwiązywanie problemów sprzętowych i programowych zgłaszanych przez osoby prowadzące zajęcia
 • Rozbudowa oraz administrowanie lokalną siecią komputerową

V. Katedry dotyczy wyłącznie katedr funkcjonujących w obrębie Systemu Ewidencji Komputerów i Oprogramowania (SEKO):

BRAK UCZESTNICZĄCYCH KATEDR

 • Troska o rozwój sprzętu sieciowego i oprogramowania
 • Rejestracja nowych komputerów w sieci komputerowej oraz innych urządzeń sieciowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie zakupu sprzętu komputerowego