Biuro Wydziału

Czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00.
W piątki Biuro Wydziału jest zamknięte (prace wewnętrzne).

 

Bożena Lorbiecka
Kierownik Biura Wydziału


pok. 156 Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05


bozena.lorbiecka@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Dziekanem, Prodziekanem, Pełnomocnikami i Dyrektorem Administracyjnym,
 • współpraca z Biurem Rektora i Prorektorami,
 • nadzór i administrowanie pracą Biura Wydziału,
 • prowadzenie kalendarza spotkań Dziekana,
 • prowadzenie sekretariatu dziekana,
 • przyjmowanie spraw interwencyjnych,
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody dydaktyczne Rektora,
 • przygotowanie wniosków o nagrody zatwierdzanych przez Radę Wydziału,
 • przygotowywanie danych dot. obsady kadrowej na kierunkach studiów,
 • przygotowywanie wniosków o odznaczenia i medale,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prawami autorskimi,
 • prowadzenie dokumentacji dot. oceny NA,
 • ewidencja zarządzeń i aktów prawnych,
 • sprawy bieżące

mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska
Starszy Specjalista


pok. 156 Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05

joanna.sobolewska-chejmanowska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Dziekanem i Prodziekanem ds. Nauki,
 • współpraca z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i władzami PG,
 • współpraca z Działem Badań Naukowych,
 • współpraca z Biurem Programów i Międzynarodowych Funduszy
  Strukturalnych,
 • współpraca z Biblioteką Uczelnianą,
 • ewidencja i sprawozdawczość prac naukowo-badawczych,
 • ewidencja prenumeraty czasopism,
 • przygotowanie wniosków i rozliczeń dotacji (DSiBW),
 • opracowanie wniosków o granty europejskie,
 • informacja i pomoc w przygotowaniu wniosków i projektów
  badawczych finansowanych przez MNiSW,
 • informacja, konsultacje i pomoc przy opracowaniu wniosków
  na projekty dofinansowane z funduszy UE,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody Rektora za działalność
  naukowo-badawczą,
 • sprawy bieżące

mgr Dorota Szlachetka
Starszy Specjalista


pok. 156 Gmach Główny
tel. (58) 347 26 07


dorota.szlachetka@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Dziekanem Wydziału i Prodziekanem
  ds. Nauki,
 • współpraca z Prorektorem ds. Nauki i Wdrożeń,
 • obsługa administracyjna postępowania w sprawie
  nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego
 • gromadzenie dokumentacji dla poszczególnych komisji
  roboczych oraz Rady Wydziału
 • uczestniczenie w posiedzeniach Komisji ds. Przewodów
  Doktorskich
 • korespondencja zewnętrzna w wyżej wymienionych sprawach,
  rozliczanie kosztów recenzji),
 • protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału (opracowywanie
  i archiwizacja protokołów),
 • prowadzenie spraw osobowych (akta osobowe,
  ewidencja płacowa, urlopy nauczycieli akademickich),
 • obsługa poczty,
 • sprawy bieżące

Agnieszka Rudzińska
Samodzielny Referent


pok. 156 Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05


agnieszka.rudzinska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Dziekanem i Prodziekanem ds. Nauki,
 • współpraca z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i władzami PG,
 • współpraca z Działem Badań Naukowych,
 • współpraca z Biurem Programów i Międzynarodowych Funduszy Strukturalnych,
 • współpraca z Biblioteką Uczelnianą,
 • ewidencja i sprawozdawczość prac naukowo-badawczych,
 • ewidencja prenumeraty czasopism,
 • przygotowanie wniosków i rozliczeń dotacji (DSiBW),
 • opracowanie wniosków o granty europejskie,
 • informacja i pomoc w przygotowaniu wniosków i projektów badawczych
  finansowanych przez MNiSW,
 • informacja, konsultacje i pomoc przy opracowaniu wniosków na projekty
  dofinansowane z funduszy UE,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody Rektora za działalność
  naukowo-badawczą,
 • sprawy bieżące

mgr Sylwia Wysocka
Samodzielny Referent


pok. 156 Gmach Główny
sylwia.wysocka@pg.edu.pl

 

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie raportów i wykazów wymaganych przez GUS, MNiSW, władze uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz władze wydziału.
 • Pomoc przy uroczystościach wydziałowych (inauguracja, jubileusze).
 • Organizacja obiegu dokumentów.
 • Korespondencja przychodząca i wychodząca.
 • Sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Biura Wydziału.
 • Wprowadzanie informacji do systemu POL-on.
 • Udział w Ewaluacji działalności naukowo-badawczej.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.