Biuro Wydziału

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyjątkiem śród.
W środy Biuro Wydziału jest zamknięte (prace wewnętrzne).

 

bozena.lorbiecka.jpgBożena Lorbiecka
Kierownik Sekcji - Kierownik Biura Wydziału


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05
faks (58) 347 20 44
e-mail: blorb@pg.gda.pl
e-mail: bożena.lorbiecka@wilis.pg.gda.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Dziekanem, Prodziekanem, Pełnomocnikami i Dyrektorem Administracyjnym,
 • współpraca z Biurem Rektora i Prorektorami,
 • nadzór i administrowanie pracą Biura Wydziału,
 • prowadzenie kalendarza spotkań Dziekana,
 • prowadzenie sekretariatu dziekana,
 • przyjmowanie spraw interwencyjnych,
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody dydaktyczne Rektora,
 • przygotowanie wniosków o nagrody zatwierdzanych przez Radę Wydziału,
 • przygotowywanie danych dot. obsady kadrowej na kierunkach studiów,
 • przygotowywanie wniosków o odznaczenia i medale,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prawami autorskimi,
 • prowadzenie dokumentacji dot. oceny NA,
 • ewidencja zarządzeń i aktów prawnych,
 • sprawy bieżące

 

dorota.szlachetka.jpgmgr Dorota Szlachetka
Specjalista


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 26 07
faks (58) 347 20 44
e-mail: szlachetka@pg.gda.pl
e-mail: dorota.szlachetka@wilis.pg.gda.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Dziekanem Wydziału i Prodziekanem ds. Nauki,
 • współpraca z Prorektorem ds. Nauki i Wdrożeń,
 • obsługa administracyjna postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego
  (gromadzenie dokumentacji dla poszczególnych komisji roboczych oraz Rady Wydziału uczestniczenie
  w posiedzeniach Komisji ds. Przewodów Doktorskich korespondencja zewnętrzna w wyżej
  wymienionych sprawach, rozliczanie kosztów recenzji),
 • protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału (opracowywanie i archiwizacja protokołów),
 • prowadzenie spraw osobowych (akta osobowe, ewidencja płacowa, urlopy nauczycieli akademickich),
 • obsługa poczty,
 • sprawy bieżące

 

mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska
Samodzielny Referent


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 94
faks (58) 347 20 44
e-mail: joachejm@pg.gda.pl
e-mail: joanna.sobolewska-chejmanowska@wilis.pg.gda.pl

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Dziekanem i Prodziekanem ds. Nauki,
 • współpraca z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i władzami PG,
 • współpraca z Działem Badań Naukowych,
 • współpraca z Biurem Programów i Międzynarodowych Funduszy Strukturalnych,
 • współpraca z Biblioteką Uczelnianą,
 • ewidencja i sprawozdawczość prac naukowo-badawczych,
 • ewidencja prenumeraty czasopism,
 • przygotowanie wniosków i rozliczeń dotacji (DSiBW),
 • opracowanie wniosków o granty europejskie,
 • informacja i pomoc w przygotowaniu wniosków i projektów badawczych finansowanych przez MNiSW,
 • informacja, konsultacje i pomoc przy opracowaniu wniosków na projekty dofinansowane z funduszy UE,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody Rektora za działalność naukowo-badawczą,
 • sprawy bieżące