Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Piotr Falc
Główny Specjalista - Dyrektor Administracyjny

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 25 83
faks (58) 347 24 13
e-mail: piotr.falc@pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • sprawuje nadzór nad stanem organizacyjno-technicznym Wydziału,
 • kieruje bezpośrednio lub za pośrednictwem kierowników sekcji administracją Wydziału, służbami inżynieryjno-technicznymi oraz pracownikami gospodarczymi;
 • realizuje z upoważnienia Dziekana politykę kadrową i płacową w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: nadzoruje właściwe wykorzystanie pracy NNA, nadzoruje dokumentację spraw osobowych;
 • nadzoruje gospodarkę socjalno-bytową pracowników Wydziału:
 • w porozumieniu z Dziekanem kieruje, organizuje i nadzoruje prawidłowość i celowość prowadzonej gospodarki finansowej Wydziału i jego jednostek organizacyjnych;
 • przygotowuje plan finansowo-rzeczowy Wydziału;
 • koordynuje przedsięwzięcia organizacyjne i nadzoruje merytorycznie realizację zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane, dostawy i usługi;
 • współpracuje z kierownictwem administracyjnym Uczelni w sprawach związanych z eksploatacją i admninistrowaniem przydzielonymi pomieszczeniami i budynkami, opracowuje i koordynuje kompleksowy plan potrzeb remontowych i modernizacji Wydziału, prowadzi Książki Obiektów Budowlanych;
 • z upoważnienia Dziekana nadzoruje sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Wydziału, współpracuje przy tym ze służbami Uczelni;
 • nadzoruje prace związane z inwentaryzacją i ochroną mienia Wydziału oraz likwidacją składników majątkowych Wydziału:
 • współpracuje z komisjami wydziałowymi;
 • realizuje inne zadania powierzone przez Dziekana.

 

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego

iwona.skoczypiec.jpg

Iwona Skoczypiec
Samodzielny Referent

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 12 49
faks (58) 347 24 13
e-mail: iwona.skoczypiec@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Administracyjnego Wydziału,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • sprawy osobowe pracowników administracyjnych:
  • zatrudnienia nowych pracowników, podwyżki, wydawanie karty obiegowej, skierowanie na badanie lekarskie, szkolenia BHP
  • ewidencja, sporządzanie wykazów urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych, macierzyńskich oraz planów urlopowych,
  • przygotowywanie i wydruki komputerowych list obecności,
  • przygotowywanie kart miesięcznych,
  • przygotowywanie wykazu nagród,
 • sprawy osobowe wszystkich pracowników Wydziału:
  • ewidencja zwolnień lekarskich – współpraca z Działem Spraw Pracowniczych,
  • legitymacje zniżkowe PKP i SKM,
  • wydruki RUMA,
  • wydruki płacowe pracowników – odcinki,
  • środki ochronny indywidualnej,
 • sprawy socjalne: akcja lenia, zimowa, choinka, itp.,
 • sprawy bieżące.