Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
rozpoczyna coroczną rekrutację kandydatów na studia doktoranckie.

Doktorantami mogą być osoby, które ukończyły studia magisterskie i zdały egzamin dyplomowy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów III stopnia w dyscyplinie budownictwo lub inżynieria środowiska. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z obowiązującymi przepisami za równorzędny z polskimi dyplomami studiów magisterskich.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów

Do podania o przyjęcie na studia doktoranckie należy dołączyć:

  • wydrukowaną deklarację udziału w rekrutacji po zarejestrowaniu się na stronie https://rekrutacja.pg.edu.pl,
  • życiorys kandydata (CV),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
  • informację o pracy dyplomowej (tytuł, promotor, ocena),
  • suplement do dyplomu lub poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów,
  • pisemną zgodę pracownika naukowego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego na podjęcie się funkcji opiekuna naukowego (z potwierdzeniem kierownika katedry o możliwości zapewnienia kandydatowi zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 15 godzin rocznie, jeżeli nie będzie on jednocześnie nauczycielem akademickim),
  • dwie fotografie (jedno zdjęcie legitymacyjne, jedno zdjęcie jak do dyplomu 4,5x6,5cm),
  • kserokopię dowodu osobistego.

Podstawę przyjęcia stanowi decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów: 14 września 2018 (rejestracja elektroniczna do godz. 12:00).

Adres
Politechnika Gdańska,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Dziekanat - Studia Doktoranckie,
ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk.