Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Fizyki Budowli

 

Struktura Laboratorium

Laboratorium jest elementem struktury Katedry Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej współpracującym z innymi laboratoriami działającymi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności z laboratorium Civitroniki


       
 

Cel laboratorium

Celem Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Fizyki Budowli jest prowadzenie badań doświadczalnych wspomagających prace naukowe Katedry oraz wspieranie przemysłu budowlanego poprzez wykonywanie prac związanych z diagnostyką oraz optymalizacją konstrukcji inżynierskich. W tym celu Laboratorium oferuje swoje usługi w zakresie badań materiałowych, analiz numerycznych oraz doradztwa technicznego w czasie prowadzonych prac budowlanych. W Laboratorium prowadzone są także zajęcia dydaktyczne oraz badania doświadczalne w zakresie prac inżynierskich i magisterskich.

 

Kierownik laboratorium: dr inż. Łukasz Skarżyński
pok. 203 Gmach Żelbetu
tel. +48 58 347 13 36,  +48 503 042 785
mail: lskarzyn@pg.edu.pl

 

Zakres badań laboratorium

 

Badania materiałowe

 • Pobieranie z konstrukcji próbek walcowych do badań laboratoryjnych.
 • Badanie parametrów fizycznych materiałów budowlanych (wytrzymałość, nasiąkliwość, wodoszczelność, mrozoodporność, ścieralność, przepływ wilgoci, współczynnik przewodzenia ciepła itp.) takich jak beton, stal, materiały izolacyjne, materiały kompozytowe itp.
 • Badanie struktury porów powietrza w stwardniałym betonie.
 • Nieniszczące badanie mikrostruktury materiałów (2D i 3D) przy pomocy mikrotomografu komputerowego.
 • Badanie stateczności cieplnej materiałów, ciepła właściwego, sorpcji i desorpcji materiałów budowlanych.
 • Badanie mechanizmów transportu masy (wilgoci) w materiałach budowlanych.

 

Badania konstrukcji budowlanych i inżynierskich

 • Wykonywanie wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową stanu istniejącego.
 • Nieniszczące skanowanie zbrojenia wbudowanego w konstrukcję w celu określenia średnicy, rozstawu i grubości otulenia prętów zbrojeniowych.
 • Badanie przyczepności betonu (metoda pull-off) oraz jednorodności betonu (metoda sklerometryczna).
 • Wykonywanie odkrywek sprawdzających.
 • Powierzchniowy i wgłębny pomiar wilgotności.
 • Pomiary rozkłady temperatury na powierzchni (badania termowizyjne).
 • Opracowanie opinii, orzeczeń technicznych i ekspertyz dotyczących aktualnego stanu technicznego konstrukcji.
 • Opracowanie projektów modernizacji, remontów i wzmocnień.

 

Ocena trwałości konstrukcji.

 • Analizy numeryczne
 • Obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji inżynierskich przy użyciu zaawansowanych modeli numerycznych.
 • Analiza stanu wytężenia konstrukcji z uwzględnieniem warunków stanu granicznego nośności i użytkowalności.
 • Analiza procesu pękania (szerokości i długości stref lokalizacji i rys) w elementach betonowych bez i ze zbrojeniem ciągłym (stalowym i bazaltowym) i rozproszonym (stalowym i bazaltowym).
 • Optymalizacja geometrii i zbrojenia elementów żelbetowych stosowanych w konstrukcjach inżynierskich.

 

Doradztwo techniczne

 • Analiza poprawności opracowanej dokumentacji technicznej pod względem zgodności aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
 • Doradztwo techniczne w zakresie prowadzonych prac budowlanych oraz dotyczące jakości materiałów wbudowywanych w wykonywaną konstrukcję.
 • Opracowanie technologii betonowania masywnych elementów betonowych i żelbetowych.
 • Wykonywanie inwentaryzacji i oceny aktualnego stanu technicznego oraz monitoring obiektów budowlanych w sąsiedztwie prowadzonych inwestycji.