Zakres świadczonych usług

 

Materiały budowlane:

 • badania parametrów fizycznych materiałów budowlanych (wytrzymałość, nasiąkliwość, mrozoodporność, ścieralność, paroprzepuszczalność, współczynnik przewodzenia ciepła),

 • ocena stabilności termicznej materiałów,

 • badania struktury porów powietrza w stwardniałym betonie,

 • nieniszczące badania mikrostruktury materiałów za pomocą mikro-tomografu komputerowego,

 • badanie przyczepności betonu metodą ‘pull-off’, wytrzymałości betonu in-situ metodą ’pull-out’ i jednorodności betonu metodą sklerometryczną,

 • badanie wodoszczelności betonu in-situ aparatem GWT,

 • badania pełne kruszyw do betonów i zapraw,

 • badanie zapraw i podkładów pod posadzki.

 

Konstrukcje inżynierskie:

 • obliczenia numeryczne statyczne i dynamiczne konstrukcji inżynierskich (betonowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych, drewnianych i kompozytowych),

 • analiza procesu pękania w elementach betonowych i żelbetowych bez i ze zbrojeniem ciągłym i rozproszonym,

 • obliczenia numeryczne procesu transportu ciepła i masy przez elementy konstrukcji budynków oraz przepływu powietrza,

 • diagnostyka cieplno-wilgotnościowa (badania termowizyjne, powierzchniowy oraz wgłębny pomiar wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, pomiary parametrów klimatu),

 • skanowanie zbrojenia wbudowanego w konstrukcję w celu określenia średnicy, rozstawu i grubości otulenia prętów zbrojeniowych,

 • opinie, orzeczenia techniczne i ekspertyzy dotyczące aktualnego stanu technicznego,

 • projekty modernizacji i remontów,

 • analiza wytężenia konstrukcji z uwzględnieniem warunków stanu granicznego nośności i użytkowalności.

 

Doradztwo techniczne:

 • analiza poprawności opracowanej dokumentacji technicznej pod względem zgodności z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

 • doradztwo techniczne w zakresie prowadzonych prac budowlanych oraz dotyczące jakości materiałów wykorzystywanych do wznoszenia konstrukcji,

 • opracowanie technologii betonowania masywnych elementów betonowych i żelbetowych,

 • wykonywanie inwentaryzacji i oceny aktualnego stanu technicznego oraz monitoring obiektów budowlanych w sąsiedztwie prowadzonych inwestycji.