We wrześniu 2017 roku na Politechnice Gdańskiej uruchomiony został portal pogodowy MeteoPG, który powstał z inicjatywy pracowników Katedry Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Centrum Informatycznego TASK. Zespół kierowany przez prof. Mariusza Figurskiego w składzie: dr inż. Grzegorz Nykiel, dr inż. Jerzy Proficz (koordynator projektu w TASK), mgr inż. Tomasz Ziółkowski, mgr inż. Piotr Orzechowski oraz inż. Kamil Ziajka opracował koncepcję i wdrożył unikalne rozwiązania informatyczne, które udostępniają krótkoterminową prognozę pogody dla obszaru Polski i Pomorza.

Portal pogodowy MeteoPG jest zasilany danymi z wysokorozdzielczej wersji niehydrostatycznego mezoskalowego modelu HRWRF (High Resolution Weather Research and Forecasting). W modelu HRWR została zastosowana zoptymalizowana parametryzacja fizyki dla terenu Europy Środkowej oraz wysokorozdzielcze dane geograficzne zawierające pola topografii, szorstkości podłoża, zagospodarowania terenu i pokrycia terenu, które opracował prof. Mariusz Figurski wykorzystując dane z krajowych i zagranicznych baz danych geograficznych. HRWRF funkcjonuje w oparciu o moduły parametryzujące szereg istotnych zjawisk fizycznych: procesów transportu promieniowania; zachmurzenia, opadu; przepływów w turbulentnej warstwie granicznej obiegu wilgotności; wegetacji szaty roślinnej itp. Do rozwiązania równań różniczkowych model wykorzystuje technikę siatek zanurzonych, tj. modele oparte na siatkach wbudowanych o mniejszym kroku przestrzennym otrzymują wartości brzegowe i parametry stanu z siatek nadrzędnych o większej skali. Na tym samym poziomie zagnieżdżania można określić kilka siatek odpowiadających różnym obszarom prognozy. Model operacyjny HRWRF, zasilający portal MeteoPG, wykorzystuje trzy siatki zanurzone o rozdzielczościach poziomych odpowiednio 12,5km, 2,5km i 0,5km. Każda z siatek jest parametryzowana na 62 poziomach do wysokości 50mb, co w sumie daje koło 12 mln węzłów, w których wyznaczanych jest kilkadziesiąt parametrów meteorologicznych. Siatka druga obejmuje obszar Polski, a trzecia województwa Pomorskiego. Do prognozowania pogody operacyjnie wykorzystywane są dane z globalnego modelu GFS (Global Forecast System) o rozdzielczości 0.25 deg, który zawiera w sobie sprzężone modele atmosfery, gleby i oceanu oraz meteorologiczne dane pomiarowe i satelitarne. System obliczeniowy prognozowania pogody pracuje operacyjnie na superkomputerze TRYTON, wykorzystując kilkaset rdzeni obliczeniowych, który zoptymalizowano dla procesorów Xeon Haswell. Model w ciągu doby uruchamiany jest dla dwóch głównych terminów synoptycznych 00 i 12 z czasem prognozy wynoszącym 60 godzin. Portal MeteoPG jest projektem otwartym, który będzie rozwijany i modyfikowany zgodnie z sugestiami użytkowników oraz potrzebami badawczymi i biznesowymi.

Wszystkie uwagi dotyczące portalu można przesyłać na adres email: meteo@pg.edu.pl. Portal można znaleźć pod adresem www.meteo.gda.pl.

Kierownik projektu prof. Figurski zamierza wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem numerycznego modelu pogody, budować wirtualny multidyscyplinarny zespół badawczo-wdrożeniowy, w ramach którego będą mogli prowadzić badania naukowcy (pasjonaci) nie tylko z Politechniki Gdańskiej. Proponowane rozwiązanie pozwoli na konsolidację środowiska naukowego wokół zagadnień związanych z aplikacjami numerycznych modeli pogody. Zgodnie z tą koncepcją oprócz rozwiazywania problemów o charakterze naukowym, rozwijana będzie współpraca z sektorem biznesowym i stowarzyszeniami działającymi w obszarze meteorologii. Proponowane rozwiązanie pozwoli szybko diagnozować, niejednokrotnie specyficzne potrzeby w zakresie wykorzystania produktów pochodzących z numerycznych modeli pogody w różnych sektorach gospodarki, co powinno przełożyć się na przyspieszenie ich wdrożeń.