Działalność naukowa Katedry obejmuje dwie dyscypliny: budownictwo oraz inżynierię środowiska. Realizowana jest w ramach działalności statutowej, grantów badawczych, współpracy z przemysłem, programów UE oraz aktywnej i wieloletniej współpracy z wieloma uczelniami zagranicznymi.

 

Tematyka naukowa ma charakter podstawowy oraz stosowany i obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • prawa konstytutywne gruntów,
 • fizyczne i numeryczne modelowanie wzajemnego oddziaływania fundamentów i gruntu w złożonych układach obciążeń i złożonej budowie podłoża gruntowego,
 • stateczność fundamentów bezpośrednich i głębokich posadowionych na gruntach naturalnych, wzmocnionych lub zbrojonych,
 • badania modelowe i terenowe nośności i stateczności fundamentów bezpośrednich i głębokich,
 • badania polowe podłoża gruntowego metodą CPTU/DMT wraz z pełną interpretacją wyników,
 • badania statyczne i dynamiczne pali oraz badania nieniszczące fundamentów głębokich,
 • ocenę nośności i przemieszczeń fundamentów palowych na podstawie badań in situ,
 • techniki wzmacniania podłoża i istniejących fundamentów,
 • stateczność skarp i zboczy, głębokich wykopów, tuneli, fundamentów blokowych, konstrukcji oporowych,
 • metodykę badań i zastosowanie geosyntetyków w budownictwie i w inżynierii środowiska,
 • transformację i ochronę brzegów klifowych oraz probabilistyczną ocenę ich stateczności,
 • modelowanie numeryczne przepływu wody i migracji zanieczyszczeń w gruntach i skałach,
 • badania terenowe i tworzenie koncepcyjnych modeli hydrogeologicznych dla obszarów polodowcowych,
 • określanie wpływu antropopresji i podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie,
 • przepływy wód podziemnych w sąsiedztwie obiektów inżynierskich, odwodnienia budowlane, 
 • remediacja zanieczyszczonych gruntów i wód gruntowych,
 • badania laboratoryjne i terenowe parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów naturalnych, zanieczyszczonych, produktów ubocznych oraz odpadów,
 • zastosowania gruntów antropogenicznych,
 • budowle portowe i stoczniowe, rurociągi podmorskie,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • rewitalizacja dróg wodnych,
 • geotechnika w konstrukcjach pełnomorskich.