Działalność naukowa Katedry obejmuje dwie dyscypliny: budownictwo oraz inżynierię środowiska. Realizowana jest w ramach działalności statutowej, badań własnych, grantów KBN (Zamawianych, Celowych, Indywidualnych, Doktorskich) programów UE oraz aktywnej i wieloletniej współpracy z 18 uczelniami zagranicznymi.

Tematyka naukowa ma charakter podstawowy oraz stosowany i obejmuje następujące zagadnienia:

 • prawa konstytutywne gruntów,
 • optymalizacja wielokryterialna,
 • zagadnienia bifurkacji, homogenizacji i logiki rozmytej w geomechanice,
 • fizyczne i numeryczne modelowanie wzajemnego oddziaływania fundamentów i gruntu w złożonych układach obciążeń i złożonej budowie podłoża gruntowego,
 • stateczność fundamentów bezpośrednich i na palach posadowionych na gruntach naturalnych, sztucznie polepszonych i antropogenicznych,
 • badania modelowe i terenowe stateczności fundamentów bezpośrednich i na palach,
 • techniki wzmacniania gruntów i fundamentów istniejących,
 • komputerowe symulacje deformacji podłoża gruntowego,
 • stateczność zboczy, głębokich wykopów, fundamentów blokowych, ścian oporowych i ścian szczelinowych,
 • metodykę badań i zastosowanie geosyntetyków w budownictwie i w inżynierii środowiska (wdrożenie 25 norm PN EN z zakresu badań geosyntetyków),
 • transformację i ochronę brzegów klifowych oraz probabilistyczną ocenę ich stateczności,
 • realizację hydrogeologiczną, modelowanie przepływu wód podziemnych oraz przyrodnicze i antropogeniczne zmiany środowiska w rejonie gdańskim,
 • migrację zanieczyszczeń w podłożu gruntowym; opis analityczny, bariery zabezpieczające, techniki oczyszczania gruntów zanieczyszczonych,
 • badania laboratoryjne i terenowe parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów naturalnych, zanieczyszczonych oraz odpadów,
 • badania podłoża gruntowego CPTU wraz z pełną interpretacją wyników,
 • badania statyczne i dynamiczne pali oraz badania nieniszczące fundamentów głębokich,
 • ocenę nośności i przemieszczeń fundamentów palowych na podstawie badań in situ,
 • technologię oraz analityczną ocenę zastosowania iniekcji pod podstawami pali wierconych,
 • porty, stocznie, budowle portowe i stoczniowe, rurociągi i obiekty pełnomorskie,
 • przemiany jakości wód podziemnych na ujęciach trójmiasta,
 • obliczenia modelowe przepływu wód podziemnych.

W ramach działalności naukowej, w latach 1998-2007, samodzielni pracownicy Katedry wypromowali ponad 30 doktorów nauk technicznych.