Pracownicy katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego aktywnie współpracują z przemysłem. Katedra oferuje usługi w wielu dziedzinach inżynierii przy wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia i własnego Laboratorium Badań Geotechnicznych:

 

 • opracowywanie i opiniowanie koncepcji oraz projektów planowanych inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i lądowego oraz inżynierii środowiska,
 • szeroka gama specjalistycznych badań terenowych i laboratoryjnych gruntu,
 • specjalistyczne badania laboratoryjne materiałów geosyntetycznych,
 • wielowariantowe analizy współpracy budowli z podłożem gruntowym, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków awarii budowlanych (np. nasypy autostrad, głębokie wykopy, wielkogabarytowe fundamenty obiektów elektrowni),
 • nadzór naukowy nad budową i eksploatacją obiektów budowlanych oraz specjalistyczne monitorowanie i pomiary kontrolne tych obiektów wraz z opracowaniem i analizą wyników,
 • opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji i obiektów uciążliwych na środowisko naturalne,
 • obliczenia dyspozycyjnych i eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych oraz modelowanie ich przepływu,
 • oceny wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych i czynników antropogenicznych na ich jakość i zmiany składu chemicznego,
 • oceny wpływu oddziaływania źródeł zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych,
 • ustalanie zasobów odnawialnych, dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w oparciu o modele numeryczne,
 • szkolenia dla projektantów i wykonawców w zakresie: wzmacniania gruntów słabych, zastosowania geosyntetyków w budownictwie i inżynierii środowiska, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, nowych technologii stosowanych w geotechnice,
 • oceny transformacji i sposobów ochrony brzegów morskich, szczególnie klifowych, oraz dynamiki osuwisk,

 

 

Kierownik laboratorium/ osoba do kontaktu: dr hab. inż. Adam Krasiński
pokój: P18 PDE
tel.: (58) 347 10 44
e-mail: akra@pg.edu.pl