Formy i zakres tematyczny wieloletniej dotychczasowej i oferowanej na przyszłość współpracy są różnorodne i obejmują:


 • opracowywanie i opiniowanie koncepcji oraz projektów planowanych inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i lądowego oraz inżynierii środowiska (np. aktualnie Gazoportu Morskiego Terminalu Gazowego),
 • specjalistyczne badania terenowe i laboratoryjne oraz wielowariantowe analizy współpracy budowli z podłożem gruntowym, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków awarii budowlanych (np. nasypy autostrad, głębokie wykopy, wielogabarytowe fundamenty obiektów elektrowni),
 • profesjonalne badanie terenowe podłoża gruntowego, głównie metodami CPTU, DMT i sondowania dynamicznego,
 • nadzór naukowy nad budową i eksploatacją obiektów budowlanych oraz specjalistyczne monitorowanie i pomiary kontrolne tych obiektów wraz z opracowaniem i analizą wyników (np. wielkogabarytowe obiekty elektrowni, budowa metra w Warszawie),
 • opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji i obiektów uciążliwych na środowisko naturalne (np. składowisk odpadów, baz przeładunku paliw, gazu, rudy i węgla)
 • obliczenia dyspozycyjnych i eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych oraz modelowanie ich przepływu,
 • oceny wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych i czynników antropogenicznych na ich jakość i zmiany składu chemicznego,
 • oceny transformacji i sposobów ochrony brzegów morskich (szczególnie klifowych) oraz dynamiki osuwisk,
 • permanentne szkolenia dla projektantów i wykonawców w zakresie: wzmacniania gruntów słabych, zastosowania geosyntetyków w budownictwie i inżynierii środowiska , budowy bezpiecznych składowisk odpadów, nowych technologii stosowanych w geotechnice (np. pali fundamentowych, gruntów zbrojonych), norm i aktów prawnych Unii Europejskiej,
 • ekspertyzy, orzecznictwo i nadzory techniczne, opracowania projektowe i analizy w zakresie budownictwa morskiego: portów, stoczni, rurociągów oraz infrastruktury stoczniowej i portowej,
 •  
 • badania petrograficzne kruszywa do betonu,
 • oceny wpływu oddziaływania ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych,
 • ustalanie zasobów odnawialnych, dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w oparciu o modele numeryczne.

Zainteresowanym (w województwie pomorskim oraz w kraju i za granicą) oferujemy natychmiastowe przygotowywanie szczegółowego zakresu merytorycznego wymienionych zagadnień oraz bezpośrednie włączenie się do realizacji odpowiednich prac. Obecni i byli pracownicy Katedry mają wieloletnie doświadczenie zawodowe, posiadają uprawnienia budowlane i geologiczne oraz certyfikaty indywidualne Polskiego Komitetu Geotechniki.

W roku 2005 pracownicy Katedry zrealizowali 35 różnorodnych prac zleconych przez przemysł, na ogólną kwotę około 694 tys. złotych.