W okresie ostatnich lat pracownicy Katedry opublikowali łącznie 11 monografii (lata 2001-2006) i 159 artykułów (lata 2003-2005) recenzowanych (w tym 4 artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej 71 prac w innych czasopismach recenzowanych i 84 prace w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych). Ponizej przedstawiono wybrane publikacje./p>

Monografie

 • Tejchman A. i inni: Nośność i osiadanie fundamentów palowych, Gdańsk, Politechnika Gdańska 2001, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, Katedra Geotechniki, s. 259.
 • Zadroga B., Olańczuk-Neyman K.: Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2001, s. 228.
 • Niemunis A.: Extended hypoplastic models for soils. Gdańsk, Politechnika Gdańska 2003, s. 192.
 • Duszyńska A., Bolt A.: Współpraca georusztu i gruntu w badaniu na wyciąganie. Gdańsk: P. Gdań. WBW i IŚ 2004, s. 105. Seria: Monografie, Rozprawy Doktorskie.
 • Jaworska-Szulc B.: Wpływ schematyzacji warunków hydrogeologicznych na wyniki obliczeń modelowych przepływu wód podziemnych w rejonie Gdańskim. Gdańsk, Politechnika Gdańska 2004, s. 75, Monografie 53.
 • Magda W.: Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 480.
 • Ossowski R., Sikora Z.: Numeryczne modelowanie sondowania statycznego CPTU. Gdańsk, P. Gdań. WBW i IŚ 2004, 172 s. Seria: Monografie, Rozprawy Doktorskie.
 • Pruszkowska M.: Hydrogeochemia wód podziemnych z utworów czwartorzędu Pojezierza Kaszubskiego. Gdańsk, Politechnika Gdańska 2004, s. 87. Monografie 51.
 • Gwizdała K., Kowalski J. R.:Prefabrykowane pale wbijane. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki. Gdańsk 2005, s. 237.
 • Sikora Z.: Sondowanie statyczne. Metody i zastosowanie w geoinżynierii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2005 s. 350.
 • Magda W.: Akumulacja ciśnienia porowego wokół rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie. Gdańsk, Politechnika Gdańska 2006, s. 226. Monografie 75.

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

 

 • Magda W.: Wave-induced cyclic pore pressure perturbation effects in hydrodynamic uplift force acting on a submarine pipeline buried in seabed sediments. Coastal Engineering, 2000, Vol. 39.
 • Niemunis, A., Triantafyllidis, T.: Liapunov instability of the hypoplastic model for soils. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2003, Vol. 24.
 • Cudny M., Vermeer P.A.: On the modelling of anisotropy and destructuration of soft clays within the multi-laminate framework. Computers and Geotechnics, 2004, vol. 31.
 • Jaworska-Szulc B.:Examination of the effect of altering model complexity on representing groundwater flow. Polish Journal of Environmental Studies, 2004, vol. 13, no. 5.
 • Niemunis A.: Discussion of Shear and objective stress rates in hypoplasticity by D. Kolymbas, I. Herle. International Journal Numerical Methods in Geomechanics, 2004, Vol. 28.
 • Maeno S., Bierawski L., Magda W., Ogawa N.: VOF-FEM-DEM combined model of the reef breakwater collapse. Coastal Engineering Journal, 2009, Vol. 51, No. 3.

 

Pozostałe artykuły recenzowane (tematyka i miejsce publikacji) znajdują się na stronie internetowej Katedry.