Działalność naukowa Katedry skupia się na zagadnieniach związanych z mechaniką płynów, hydrauliką, hydrologią i gospodarką wodną. Głównym trzonem dociekań naukowych pracowników katedry jest modelowanie matematyczne przepywów. Jako przykłady podejmowanych zagadnień można wymienić:

  • modelowanie matematyczne przepływów ustalonych i nieustalonych w rzekach, kanałach oraz zbiornikach,
  • modelowanie matematyczne migracji zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i gruntowych.
  • przepływy nieustalone w przewodach pod ciśnieniem,
  • przepływy szybkozmienne ze swobodną powierzchnią,
  • filtracja obszarowa ze swobodnym zwierciadłem i pod ciśnieniem.

Oprócz działalności czysto naukowej, pracownicy katedry podejmują także zagadnienia związane z analizą i diagnostyką istniejących obiektów (tzw. case study). Na przykład:

  • laboratoryjne badania hydrauliczne budowli hydrotechnicznych oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
  • wyznaczanie dynamicznych charakterystyk reaktorów stosowanych do oczyszczania wody i ścieków,
  • hydraulika obiektów i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych.