Katedra Hydrotechniki Katedra Hydrotechniki

Chociaż Katedra Hydrotechniki pojawiła się w strukturze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska niedawno, bo w roku 2007, to reprezentuje ona stale obecne i rozwijane w Politechnice Gdańskiej, podstawowe dla inżynierii wodnej specjalności naukowo-dydaktyczne. Są nimi hydromechanika z hydrauliką, hydrologia oraz hydrotechnika. W zasadzie aktualnie struktura Katedry odpowiada strukturze podobnej katedry istniejącej w okresie organizowania Politechniki Gdańskiej. Mianowicie w latach 1945 – 1946 istniała Katedra Hydrauliki, Hydrologii oraz Budowy Zapór, Jazów i Zakładów o Sile Wodnej.

Wymienione specjalności od samego początku istnienia Politechniki Gdańskiej charakteryzowały profil naukowy oraz orientację dydaktyczną Katedry, niezależnie od wprowadzanych w ciągu lat istnienia zmian organizacyjnych, których było wiele. Tak więc kolejno funkcjonowały:
    Katedra Hydrauliki, Hydrologii oraz Budowy Zapór, Jazów i Zakładów o Sile Wodnej (1945 – 1946),
    Katedra Budownictwa Wodnego (1946 – 1947),
    Katedra Hydrologii i Hydrauliki (1947 – 1952),
    Katedra Hydrauliki i Hydrologii (1952 – 1969),
    Zakład Hydromechaniki (1969 – 1971),
    Zakład Hydrauliki (1971 – 1983),
    Katedra Hydrauliki i Hydrologii (1983 − 2007),
    Katedra Hydrotechniki (2007 −     )

Po połączeniu Wydziału Inżynierii Lądowej z Wydziałem Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska i utworzeniu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w roku 2004, w ramach licznych działań restrukturyzacyjnych wynikających z nowej sytuacji organizacyjnej, potrzeb dydaktycznych oraz z aktualnych uwarunkowań kadrowych, utworzona została Katedra Hydrotechniki. Trzon Katedry powołanej do życia zarządzeniem Rektor PG z dnia 01.09.2007 stanowią pracownicy dotychczasowej Katedry Hydrauliki i Hydrologii. W jej skład wchodzą również niektórzy pracownicy zlikwidowanej jednocześnie Katedry Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej.

Funkcję kierownika Katedry pełnili kolejno:
    prof. Karol Pomianowski (1945 – 1946),
    prof. Stanisław Hueckel (1946 – 1947),
    prof. Romuald Cebertowicz (1947 – 1965),
    prof. Jerzy Sielski (1965 – 1974),
    prof. Jerzy Onoszko (1974 – 1983),
    doc. Teofil Piwecki (1983 – 1990),
    prof. Romuald Szymkiewicz (1990 – 2013),
    dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG (2013 – 2017)
    dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG (2017 - )

Profil badawczy Katedry Hydrotechniki to efekt połączenia potencjału byłej Katedry Hydrauliki i Hydrologii oraz części włączonych Katedr Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej oraz Budownictwa Morskiego. Z jednej strony istnieje więc silny rdzeń teoretyczny, którym wiążą się prowadzone przez Katedrę przedmioty dydaktyczne o charakterze podstawowym. Z drugiej strony profil Katedry determinuje silny związek z praktyką inżynierską.

Zgodnie z przedstawioną charakterystyką Katedry Hydrotechniki jej działalność dydaktyczna związana jest głównie z przekazywaniem wiedzy dotyczącej przebiegu procesów związanych z ruchem wody w środowisku naturalnym, jak również w instalacjach technicznych. Duża część procesu dydaktycznego ma charakter teoretyczny, ale jej koniecznym dopełnieniem są zajęcia praktyczne wykonywane przez studentów w Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska WILiŚ. Podstawowe zasady ruchu wody poznają w nim studenci kierunków Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo w ramach takich przedmiotów jak Mechanika płynów, Hydraulika, Hydrologia, Meteorologia, Budownictwo Wodne, Gospodarka Wodna i innych realizowanych na różnych stopniach studiów.