Laboratorium Badań Drogowych

Kierownik Laboratorium Badań Drogowych

dr inż. Marcin Stienss

pokój: 54 GG lub Pawilon Jugosłowiański
telefon: (058) 348 61 28 / (058) 347 26 55
email: marcin.stienss@pg.edu.pl

Laboratorium Badań Drogowych przy Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej posiada najnowocześniejsze urządzenia do badań materiałów drogowych oraz budowlanych, takich jak:

 • grunty oraz kruszywa
 • mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi i wapnem
 • emulsje asfaltowe
 • asfalty
 • mieszanki mineralno-asfaltowe
 • badania terenowe nawierzchni drogowych

Wykonujemy badania zarówno w oparciu o normy, jak i autorskie badania.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium Badań Drogowych:

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych:

 • Oznaczenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia próbki pobranej z nawierzchni
 • Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych: betony asfaltowe, mieszanki SMA, betony asfaltowe o wysokim module sztywności, asfalt porowaty, asfalt lany, mastyks izolacyjny
 • Ocena oddziaływania wody i mrozu
 • Oznaczenie modułów sztywności z badania pełzania statycznego oraz dynamicznego
 • Oznaczenie modułów sztywności w schemacie pośredniego rozciągania (ITSM)
 • Oznaczenie wytrzymałości na pośrednie rozciąganie
 • Oznaczenie odporności na koleinowanie
 • Oznaczenie sczepności międzywarstwowej metodą Leutnera
 • Badanie odporności na zmęczenie metodą 4PB-PR
 • Oznaczenie modułów sztywności metodą 4PB-PR
 • Oznaczenie odporności na spękania niskotemperaturowe metodą TSRST
 • Oznaczenie odporności na spękania niskotemperaturowe metodą prof. Judyckiego (3 punktowe zginanie próbek belkowych)
 • Oznaczenie odporności na starzenie wg SHRP
 • Oznaczenie modułów dynamicznych wg metodyki AASHTO

Badania asfaltów:

 • Oznaczenie penetracji
 • Oznaczenie temperatury mięknienia PiK
 • Określenie rodzaju funkcjonalnego asfaltu PG wg metodyki SHRP

Badania terenowe:

 • Odwierty w warstwach asfaltowych oraz całej konstrukcji nawierzchni
 • Badanie stopnia zagęszczenia sondą udarową
 • Makroskopowe rozpoznanie gruntu
 • Badanie nośności podłoża płytą udarową

Badania gruntów oraz mieszanek niezwiązanych:

 • Określenie składu ziarnowego
 • Określenie wilgotności
 • Badanie Proctora
 • Badanie CBR
 • Oznaczenie jakości kruszywa niezwiązanego
 • Oznaczenie jakości podbudowy niezwiązanej
 • Oznaczenie jakości tłucznia kolejowego
 • Określenie zawartości siarki
 • Określenie petrografii kruszywa
 • Określenie zawartości węglanu wapnia
 

Pozostałe:

 • Projektowanie recept mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych zgodnie z instrukcją GDDKiA
 • Projektowanie recept gruntów oraz mieszanek stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zgodnie z WT