CIVITAS DYN@MO

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w latach 2012-2017, w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej). Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami (niemieckim Akwizgranie, Gdyni, chorwackiej Koprivnicy oraz hiszpańskiej Palma de Mallorca. Zakres rozwiązań obejmuje: rozwój systemów i usług "web 2.0", wprowadzenie przyjaznych miastu i mieszkańcom pojazdów elektrycznych oraz planowaniu mobilności i poprawie jakości usług z zaangażowaniem mieszkańców miast.

W CIVITAS DYN@MO bierze udział łącznie 24 partnerów lokalnych z wyżej wymienionych miast. Dodatkowo projekt wspierany jest przez Uniwersytet w Edynburgu (ośrodek badawczy, monitorujący i ewaluujący dla miast), Komisję Ochrony Środowiska Związku Miast Bałtyckich (odpowiedzialny za promocję projektu) oraz Rupprecht Consult (firma consultingowa, odpowiedzialna za zarządzanie projektem). Politechnika Gdańska, wraz z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni oraz Uniwersytetem Gdańskim,  bierze udział w projekcie jako członek konsorcjum miasta Gdyni.

Zadania realizowane w projekcie przez konsorcjum Gdyni obejmują:

WP-1 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP):

  • G1.1 Rozwój dynamicznego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - opracowanie i sformalizowanie Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP) dla miasta w oparciu o badania, projekty i konsultacje.
  • G1.2 Społecznościowe projekty badawcze na rzecz SUMP - przygotowanie studium dla priorytetowych działań zidentyfikowanych w SUMP – analizy, projekty, symulacje w zakresie PRT (Personal Rapid Transport – rodzaj transportu miejskiego oparty na automatycznych, małych pojazdach dostępnych na żądanie), poprawienie warunków ruchu w sieci transportowej.
  • G1.3 Strefy piesze i zarządzanie dostępnością - utworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej (projekt pilotażowy); przeprowadzenie kampanii promujących ruch rowerowy, strefy piesze, miejski transport elektryczny, itp.; przeprowadzenie badań ruchu pieszego i rowerowego oraz analiz parkingowych.

WP-2 Innowacyjne pojazdy przyjazne środowisku:

  • G2.1 Innowacyjne trolejbusy z alternatywnym źródłem energii na nowej linii - zastosowanie w 2 trolejbusach alternatywnego źródła energii, dzięki któremu pojazdy te mogłyby poruszać się na trasie o długości około 2 km bez trakcji.
  • G2.2 Superkondesator na trakcji trolejbusowej - zmniejszenie ilość energii pobieranej przez trolejbusy poruszające się po mieście przez instalację na sieci superkondensatora.

WP-3 ITS & ICT:

  • G3.1 Model ruchu dla Gdyni - opracowanie 3-poziomowego modelu ruchu Miasta Gdyni, który zostanie wykorzystany przy opracowaniu SUMP.
  • G3.2 Automatyczne wykrywanie wypadków - wdrożenie systemu automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych na 2 niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście (projekt pilotażowy).
  • G3.3 System preselekcji wagowej dla pojazdów ciężarowych - wdrożenie systemu preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych (projekt pilotażowy).
  • G3.4 Platforma internetowa „Mobility 2.0" - utworzenie specjalnej platformy internetowej „Mobility 2.0", która pozwoli włączyć mieszkańców Gdyni w proces planowania sieci transportowej w mieście; na platformie będą również prezentowane wyniki wszystkich działań prowadzonych w ramach DYN@MO.
  • G3.5 Buspasy objęte kontrolą wizyjną - analizy i badania symulacyjne dla celów utworzenie pasów drogowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz identyfikacja uczestników ruchu drogowego, którzy bezprawnie się po nich poruszają (projekt pilotażowy).

Przejdź do strony internetowej projektu CIVITAS DYN@MO.