RID – 1B: Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych

Głównymi wykonawcami projektu są: Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska. Projekt prowadzony jest przez Politechnikę Warszawską, kierownikiem jest prof. Piotr Radziszewski z PW, natomiast ze strony Politechniki Gdańskiej kierownikiem jest dr inż. Piotr Jaskuła.

Celem projektu badawczego jest kompleksowa ocena właściwości lepiszczy asfaltowych, produkowanych w Polsce, w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych i technologicznych, weryfikacja wymagań i metod oceny lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni drogowych oraz opracowanie wytycznych doboru właściwości lepiszczy odpowiadających polskim warunkom klimatycznym i wielkości obciążenia ruchem. Główne zadania do realizacji celu to: ocena warunków klimatycznych Polski w aspekcie doboru rodzaju funkcjonalnego asfaltu do warstw nawierzchni drogowych, analiza obecnej sytuacji na rynku lepiszczy drogowych w Polsce, badania zjawiska pękania lepiszcza asfaltowego w niskiej temperaturze, ocena właściwości normowych asfaltów drogowych i modyfikowanych produkowanych w Polsce, ocena właściwości funkcjonalnych lepiszczy drogowych produkowanych w Polsce, ocena chemiczna asfaltów pod względem ich zastosowania w polskich warunkach klimatycznych, kompleksowa charakterystyka mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem mechanizmów zniszczenia nawierzchni, analiza spękań niskotemperaturowych, deformacji trwałych i trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem różnych rodzajów asfaltów w polskich warunkach klimatycznych.