RID – 2B: Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu (MOP-DZ)

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych). Główni wykonawcy to: Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Gdańska. Projekt jest prowadzony przez Politechnikę Warszawską, a kierownikiem  projektu  ze strony Politechniki Gdańskiej jest dr inż. Wojciech Kustra.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnych metod służących ocenie warunków ruchu i szacowaniu przepustowości dla dróg zamiejskich zarządzanych przez GDDKiA, z uwzględnieniem doświadczeń i wiedzy zawartej w metodach zagranicznych. Metodą zostaną objęte wybrane elementy infrastruktury drogowej na: autostradach, drogach ekspresowych, wielopasowych i dwupasowych dwukierunkowych oraz drogach 2+1.

W pracy zostanie również uwzględniana metoda identyfikacji oraz określenie przyczyn powstawania Lokalnych Ograniczeń Przepustowości (LOP) występujących na sieci drogowej. Opracowanie narzędzi identyfikacji przyczyn powstawania LOP wraz z ich klasyfikacją umożliwi ograniczenie strat czasu oraz kosztów podróży wszystkich użytkowników dróg.