RID – 4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID – 4D. Skład konsorcjum: Instytut Transportu Samochodowego (lider projektu), Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej), Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Okres realizacji 2016 – 2018 r. Kierownikiem  projektu z ramienia Politechniki Gdańskiej jest: dr inż. Jacek Oskarbski.

Celem naukowym projektu jest opracowanie narzędzi, które umożliwią ocenę wpływu projektowanych rozwiązań Inteligentnych Systemów Transportowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności w kontekście realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Na podstawie opracowanej wzorcowej systematyki usług ITS (Inteligentnych Systemów Transportu) oraz katalogu usług o największym znaczeniu dla bezpieczeństwa i efektywności ruchu, zostaną określone wskaźniki umożliwiające ocenę wpływu projektowanych rozwiązań ITS na bezpieczeństwo ruchu. Wpływ usług będzie określany przy użyciu wysokiej klasy symulatorów jazdy i oprogramowania symulacyjnego Visum/Saturn/Vissim z uwzględnieniem modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie przewidziano opracowanie wielokryterialnych metod oceny wpływu usług ITS na bezpieczeństwo i efektywność ruchu (metody badawczej i uproszczonej metody operacyjnej) oraz wytycznych oceny zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu w zależności od przyjętych rozwiązań usług ITS. Opracowane będą ponadto zalecenia w zakresie kryteriów i procedur doboru rozwiązań technicznych dla systemów ITS.