Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego

Dokument opracowany został na zlecenie firmy PBS w ramach kontraktu z Zarządem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Główny wykonawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, będąca w konsorcjum z Politechniką Gdańską (Katedra Inżynierii Drogowej). Okres realizacji: 2014-2015; Kierownik projektu: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG.

Strategia wyznacza cele i działania priorytetowe w perspektywie do 2030 roku z uwzględnieniem lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych dokumentów strategicznych dotyczących polityki transportowej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego kraju. Strategia przedstawia całościową koncepcję rozwoju transportu miejskiego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, uzasadnia przedsięwzięcia transportowe wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, określa zbiór projektów do realizacji w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz strategiczne programy współpracy zawierające pakiety wspólnych działań.