Zbiór projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie nawierzchni i materiałów drogowych

Zespół Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej posiada wieloletnie doświadczenie dziedzinie zaawansowanych badań nawierzchni i materiałów drogowych, ukierunkowanych zarówno na teorię, jak i praktykę badanych rozwiązań. Projekty badawcze zrealizowane w ostatnich latach bezpośrednio dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to:

  • Badania wpływu zastosowania warstw betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC-WMS) w konstrukcji nawierzchni na spękania niskotemperaturowe i na zmniejszenie powstawania deformacji trwałych – w latach 2011-2014,
  • Modelowanie teoretyczne wpływu sczepności międzywarstwowej na zachowanie się nawierzchni asfaltowych – w latach 2011-2014,
  • Opracowanie procedury do projektowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych – w latach 2011-2014,
  • Weryfikacja i aktualizacja „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 1997 roku – w latach 2009-2012,
  • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze otoczenia – w latach 2009-2012.

W efekcie realizacji niniejszych prac B+R Zespół Budowy Dróg opracował szereg zaleceń i wytycznych dotyczących projektowania lub badania materiałów drogowych, wdrożonych do zastosowania przez GDDKiA, m.in.: 1) Instrukcja projektowania, wbudowywania i mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych – 2014, 2) Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności – 2014, 3) Tymczasowe zalecenia projektowania, produkcji i wbudowania WMA z dodatkami obniżającymi temperaturę – 2013.

Najważniejszym wdrożeniem Zespołu Budowy Dróg w ostatnich latach jest opracowanie i wdrożenie do zastosowania nowej wersji Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (2014), który określa metodykę i sposób projektowania nowych nawierzchni podatnych i półsztywnych na drogach krajowych w całej Polsce. Oprócz realizacji prac o charakterze czysto badawczym, Zespół od wielu lat ściśle współpracuje z przemysłem prowadząc badania materiałów i nawierzchni drogowych oraz opracowując opinie i ekspertyzy.