Publikacje

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Dołżycki A., Cyske W., Wybrane aspekty technologiczne budowy Obwodnicy Trójmiasta, XXXIII Seminarium Techniczne PSWNA, Warszawa, 27-28.10.2015r.
 • Dołżycki B., Projektowanie remontu nawierzchni Obwodnicy Trójmiasta , XXXIII Seminarium Techniczne PSWNA, Warszawa, 27-28.10.2015r.
 • Dołżycki B., Badania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) , Budownictwo i Architektura nr 14(4) , 2015, s. 189 - 196
 • Jaczewski M., Judycki J., Jaskuła P., Lepkosprężyste modelowanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy długim czasie obciążenia za pomocą krzywych wiodących i jego ograniczenia, Drogownictwo nr 10/2015
 • Judycki J., Jaskuła P., Dołżycki B., Pszczoła M., Jaczewski M., Ryś D., Stienss M., Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt concrete base course of a motorway pavement, Road Materials and Pavement Design, Special Issue: EATA 2015, Volume 16, Supplement 1, 2015, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2015.1029674
 • Judycki J., Jaskuła P., Dołżycki B., Pszczoła M., Jaczewski M., Ryś D., Stienss M., Badania spękań niskotemperaturowych podbudów z AC WMS na nowobudowanej autostradzie A1 w Polsce. Część 1 - Badania terenowe i laboratoryjne, Drogownictwo nr 10/2015
 • Judycki J., Jaskuła P., Dołżycki B., Pszczoła M., Jaczewski M., Ryś D., Stienss M., Badania spękań niskotemperaturowych podbudów z AC WMS na nowobudowanej autostradzie A1 w Polsce. Część 2 - Analizy przyczyn powstania spękań nawierzchni, Drogownictwo nr 11/2015
 • Judycki J., Jaskuła P., Pszczoła M., Ryś D., Jaczewski M., Alenowicz J., Dołżycki B., Stienss M., Nowy „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” , XXXII Seminarium Techniczne PSWNA, Warszawa, 23-25.03.2015r.
 • Mejłun Ł., Analiza lepkosprężysta konstrukcji nawierzchni drogowych z zastosowaniem modelu Burgersa, Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa 2015, Konferencja naukowo-techniczna młodych naukowców z okazji 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 28-29 maja 2015
 • Mejłun Ł., Judycki J., Dołżycki B., Analiza lepkosprężysta zachowania się konstrukcji nawierzchni drogowej w zależności od temperatury i warunków obciążenia, Drogownictwo nr 10/2015
 • Pszczoła M., Edel R., Górecka E., Papkow I., Ocena uszkodzeń studni i wpustów ulicznych w Gdańsku, Przegląd Komunikacyjny, 2015, Nr 11, s. 9 - 13
 • Pszczoła M., Judycki J., Comparison of calculated and measured thermal stresses in asphalt concrete, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vilnius: Technika, 2015, Vol X, No 1, p. 39-45 http://dx.doi.org/10.3846/bjrbe.2015.05
 • Ryś D., Judycki J., Jaskuła P., Analiza obciążenia osi pojazdów ciężkich na podstawie danych z ważenia pojazdów w ruchu (WIM), Drogownictwo nr 10/2015
 • Stienss M., Judycki J., Badania laboratoryjne i terenowe mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji, Drogownictwo nr 11/2015
 • Szydłowski C., Judycki J., Badania odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach półwalcowych, Drogownictwo nr 10/2015
 • Świeczko-Żurek B., Jaskuła P., Ejsmont J. A., Kędzierska A., Czajkowski P., Rolling resistance and tire/road noise on rubberized asphalt pavement in Poland, Proceedings of the Rubberized Asphalt, Asphalt Rubber 2015 Conference, Las Vegas, USA, 4-7 October, 2015
 • Świeczko-Żurek B., Jaskuła P., Ejsmont J. A., Kędzierska A., Czajkowski P., Rolling resistance and tyre/road noise on rubberised asphalt pavement in Poland, Road Materials and Pavement Design, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2016.1159245

 2014

 2013

 •  Jaczewski M., Sestaveni Smerne Krivky Modulu Tuhosti Pro Zkoumani Nizkotrplotnich Vlastnosti (Developing of Stiffness Master Curve for Analysis of Low Temperature Properties), Sbornik ASFALTOVE VOZOVKY 2013 / ASPHALT PAVEMENTS 2013 Proceedings, 26th-27th November 2013, Ceske Budejovice, Czech Republic
 • Jaczewski M., Mejłun Ł., Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym, Drogownictwo nr 11/2013, s. 344-348
 • Jaskuła P., Modelowanie teoretyczne wpływu sczepności międzywarstwowej na zachowanie się nawierzchni asfaltowych, Narada Techniczna Zespołów Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych z GDDKiA, Józefów, 12 września 2013 r.
 • Judycki J., Twardnienie fizyczne asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego wpływ na spękania niskotemperaturowe, Drogownictwo nr 12/2013, s. 368-373
 • Judycki J., Jaskuła P., Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych z 2013 r., LVI Techniczne Dni Drogowe, 13 – 15 listopada 2013 r.
 • Pszczoła M., Judycki J., Badania mieszanek mineralno-asfaltowych w niskiej temperaturze, Drogownictwo nr 3/2013, s. 80-85
 • Ryś D., Vliv Přetížených Vozidel Na Opotřebení Vozovky (Impact Of Overweight Vehicles On Pavement Wear), Sbornik ASFALTOVE VOZOVKY 2013 / ASPHALT PAVEMENTS 2013 Proceedings, 26th-27th November 2013, Ceske Budejovice, Czech Republic

  2012

 • Cyske W., Wszystko o badaniach zagęszczenia gruntu, Drogi gminne i powiatowe nr 3/2012, s. 59-64
 • Jaczewski M., Judycki J., Adaptacja francuskich kryteriów zmęczeniowych do projektowania nawierzchni podatnych w warunkach polskich, Drogownictwo nr 5/2012, s. 164-170
 • Jaczewski M., Judycki J., Zastosowanie w warunkach polskich francuskiej metody projektowania nawierzchni asfaltowych o podbudowach związanych spoiwami hydraulicznymi, Drogownictwo nr 6/2012, s. 199-203
 • Jaczewski M., Laboratory Determination of Burger's Model Parameters for Visco-elastic Analysis of Road Pavement Materials, 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2012, Poznań, Poland, 16-18 May 2012, s. 197-200
 • Judycki J., Nawierzchnie podatne i półsztywne. Porównanie katalogów typowych konstrukcji, Magazyn Autostrady nr 5/2012, s. 112-120
 • Judycki J., Porównanie grubości typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Polski i wybranych krajów Europy, Drogownictwo nr 5/2012, s. 159-164
 • Judycki J., Alenowicz J., Dołżycki B., Jaskuła P., Pszczoła M., Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych, Drogownictwo nr 11/2012, s. 351-358
 • Judycki J., Alenowicz J., Dołżycki B., Jaskuła P., Pszczoła M., Propozycja zmian terminologii drogowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych i jej zastosowanie w nowych katalogu, Drogownictwo nr 12/2012, s. 405-410
 • Judycki J., Jaskuła P., Structural Design and Sensitivity Analysis of Semi-Rigid Pavement of a Motorway, Engineering Journal, Vol. 16, iss. 4, 2012, p. 117-126
 • Mejłun Ł., Judycki J., Analiza konstrukcji nawierzchni asfaltowych oparta o teorię lepkosprężystości, Drogownictwo nr 10/2012, s. 315-320
 • Pszczoła M., Judycki J., Evaluation of Thermal Stresses in Asphalt Layers in Comparison with TSRST Test Results, 7th International RILEM Conference on Cracking in Pavements: Mechanisms, Modeling, Testing, Detection, Prevention and Case Histories, Holland, 2012, s. 41-50
 • Ryś D., Porównanie metod wyznaczania ruchu obliczeniowego do projektowania nawierzchni drogowych w wybranych krajach europejskich, Drogownictwo nr 3/2012, s. 89-94
 • Ryś D., The Use of Weight in Motion Data to Heavy Vehicles - Pavement Interaction Analysis, 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2012, Poznań, Poland, 16-18 May 2012, s. 221-222
 • Ryś D., Cyske W., Ocena nawierzchni drogowych, Drogi gminne i powiatowe nr 5/2012, s. 4-12

2011

 • Cyske W., Jałoszyński B., Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji, Magazyn Autostrady nr 4/2011, s. 74-78
 • Cyske W., Wykorzystanie kruszyw z ubocznych produktów spalania w budowie dróg, Kruszywa nr 2/2011, s. 36-42
 • Judycki J., Budowa i kalibracja modeli spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych nawierzchni drogowych w mechanistyczno-empirycznej metodzie AASHTO 2004, Drogi i Mosty nr 4/2011, s. 31-53
 • Judycki J., Equivalent axle load factors for design of rigid pavements derived from fatigue criteria, Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 6, no. 4, 2011, s. 219-224
 • Judycki J., Jaskuła P., Przyczyny i kierunki weryfikacji "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", Drogownictwo nr 6/2011, s. 183-188
 • Judycki J., Jaskuła P., Structural design and sensitivity analysis of semi-rigid pavement of a motorway, 7th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology, ICPT, Bangkok, Thailand, 3-5 August 2011, s. 874-884
 • Judycki J., Modele spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych nawierzchni drogowych w mechanistyczno-empirycznej metodzie AASHTO 2004, Drogownictwo nr 11/2011, s. 343-347
 • Pszczoła M., Wykorzystanie asfaltu 20/30 do mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności, Magazyn Autostrady nr 7/2011, s. 56-58
 • Ryś D., Judycki J., Jaskuła P., Aktualizacja współczynników równoważności pojazdów ciężarowych i autobusów, Drogownictwo nr 7-8/2011, s. 245-249
 • Sudyka J., Krysiński L., Jaskuła P., Mechowski T., Harasim P., Radar technique in application of interlayer identification connections, 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements, Thessaloniki, Greece, 2-3 June 2011, s. 301-312

2010

 • Cyske W., Application of fly-ash in transport infrastructure projects on the basis of the north bridge in Warsaw, Proceedings of the III International Scientific and Practical Workshop Ashes from TPPS Removal, Transport, Processing, Landfilling, April 22-23 2010, Moscow, Russia
 • Cyske W., Szczygielski T., Produkty na bazie popiołów wysokowapiennych w budownictwie komunikacyjnym, Popioły z energetyki, UPS, 24-26 października 2010 r., Warszawa
 • Cyske W., Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy modernizacji i budowy podtorza kolejowego, 14-15 października 2010 r., Wrocław - Szklarska Poręba
 • Dołżycki B., Plamy na nawierzchniach z SMA, Autostrady nr 5/2010, s. 20-23
 • Jaskuła P., Wpływ sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw nawierzchni asfaltowej, Drogownictwo nr 1/2010, s. 13-17
 • Judycki J., Determiantion of Axle Load Equivalency Factors on the Basis of Fatigue Criteria for Flexible and Semi-Rigid Pavements, Journal of Road Materials and Pavement Design Vol. 11 No. 1/2010, pages 187 to 202
 • Judycki J., Dołżycki B., Jaskuła P., Pszczoła M., Badania i projektowanie remontu nawierzchni wybranych głównych ulic w Gdańsku, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 2/2010, s. 290-298
 • Judycki J., Jaskuła P., Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych, Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych. 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 19-24 września 2010, s. 233-252
 • Judycki J., Jaskuła P., Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych, Autostrady nr 12/2010, s. 24-31 (przedruk artykułu z konferencji "Krynickiej 2010" z drobnymi zmianami)
 • Stienss M., Judycki J., Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - przegląd dodatków, Drogownictwo nr 7-8/2010, s. 227-232
 • Stienss M., Judycki J., Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - z asfaltem spienionym, Drogownictwo nr 9/2010, s. 309-312

2009

 • Dołżycki B., Ocena naprawy zbiornika górnego Elektrowni Wodnej w Żarnowcu, Inżynieria i Budownictwo nr 10 (2009), s. 569-572
 • Dołżycki B., Spękania nawierzchni z podbudową z mieszanki MCE na przykładzie drogi krajowej nr 7, Drogownictwo nr 12 (2009), s. 411-417
 • Jaskuła P., Judycki J., Projektowanie i technologia przebudowy nawierzchni betonowej z zastosowaniem technologii "rubblizingu", II Międzynarodowa Konferencja Drogi Przyjazne Środowisku ENVIROAD 2009 Warszawa, II International Conference Environmentally Friendly Roads ENVIROAD 2009 Warsaw
 • Jaskuła P., Wpływ braku sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw asfaltowych obliczonych na podstawie wyników ugięć z aparatu FWD, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym, s. 103-112
 • Pszczoła M., Judycki J., Testing of low temperature behaviour of asphalt mixtures in bending creep test, Proceedings of the 7th International Rilem Symposium ATCBM09 on Advanced Testing and Characterization of Bitumnious Materials, Rhodes, Greece, 27-29 May 2009r

2008

 • Dołżycki B. Judycki J., Behaviour of asphalt concrete in cyclic and static compression creep test with and without lateral confinement, Road Materials and Pavements Design. Volume 9 – No 2/2008, pages 207 to 225
 • Jaskuła P., Judycki J., Verification of the criteria for evaluation of water and frost resistance of asphalt concrete, Road Materials and Pavement Design, Vol. 9, 2008, s. 135-162
 • Judycki J., Environmentally-Safe Cold Recycling of Asphalt Pavements in Poland, ATAP 2008, Advanced Technologies in Eco-Friendly Asphalt Pavements : proceedings, 2008 international symposium, Chunchon, Korea, Oct. 2, 2008, S. 1-18
 • Judycki J., Urbański P., Oznaczanie modułów nawierzchni do projektowania wzmocnień, Drogownictwo nr 2 (2008), s. 43-47
 • Pszczoła M., Effectiveness of geogrids reinforcement of selected asphalt pavements in Poland, 4th Eurasphalt & Eurobitume Congress: Asphalt - Roads for Life, Proceedings, Kopenhaga, 21-23 Maj 2008, s. 1094-1103
 • Pszczoła M., Judycki J., Dołżycki B., Investigation of transverse cracking of asphalt pavements in the north-eastern Poland, Proccedings of the 6th Rilem International Conference on Cracing in Pavements, Chicago, USA, 16-18 June 2008, CRC Press/Balkema, s. 853-860

2007

 • Cyske W., Kluska I., Porównanie właściwości wybranych środków do stabilizacji gruntów na budowie autostrady A1, Drogi i Mosty, 2007, nr 1, s. 5-17
 • Dołżycki B., Książek P., Malinowski R., Torkuhl K., Pietrzak P., Rehabilitation of the Upper Reservoir of the Hydro-Electric Power Plant of Żarnowiec, 10th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Šibenik Croatia, 2007, 8 pages
 • Jaskuła P., Effectiveness of hydrated lime as asphalt concrete additive, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 2007, nr 10, s. 99-109
 • Judycki J., Dołżycki B., Projektowanie technologii remontów nawierzchni ulic, Polskie Drogi 2007, nr 9, s. 34-40
 • Judycki J., Jaskuła P., Wapno hydratyzowane w mieszankach mineralno-asfaltowych: Asphacal® Wypełniacz mieszany, Kraków, LHOIST, 2007, s. 48
 • Judycki J., Niewłaściwe proporcje ''wypełniacz - asfalt'' w betonie asfaltowym możliwą przyczyną uszkodzeń nawierzchni, Drogownictwo nr 10 (2007), s. 311-313
 • Judycki J., Urbański P., Ciśnienie opon samochodów ciężarowych w projektowaniu nawierzchni, Drogownictwo nr 9 (2007), s. 281-286

2006

 • Dołżycki B. Judycki J., Wpływ metod zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych na wyniki badań ich cech mechanicznych, 52 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2006, s.129-136
 • Jaskuła P., Judycki J., Badania właściwości eksploatacyjnych betonu asfaltowego o nieciągłym uziarnieniu i mastyksu grysowego SMA do cienkich warstw ścieralnych, kwartalnik PSWNA - Nawierzchnie Asfaltowe, nr 1/2006, s.3-8
 • Jaskuła P., Ocena sczepności między warstwami asfaltowymi nawierzchni, Drogownictwo nr 12/2006, s. 412-414
 • Judycki J., Dołżycki B., Jaskuła P., Przedwczesne uszkodzenia nawierzchni asfaltowych, I Kongres Drogowy – Warszawa 5-7 październik 2006, s.9
 • Judycki J., Dołżycki B., Projektowanie technologii remontów nawierzchni ulic, Transport Miejski i Regionalny. - 2006, nr 7/8, s. 100-104
 • Judycki J., Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych, Drogownictwo. nr 3/2006, s. 92-97
 • Judycki J., Podstawy określania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni drogowych, Drogi i Mosty. - 2006., nr 2, s. 55-93
 • Pszczoła M., Dlaczego nawierzchnie pękają podczas mroźnych zim, Magazyn Autostrady nr 10/2006, s. 82 – 93
 • Pszczoła M., Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni, 2006, 220 s., Rozprawa doktorska 17.10.2006, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, promotor: prof. dr hab. inż. Józef Judycki
 • Pszczoła M., Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni, Przegląd literatury, Drogi i Mosty nr 3, 2006, s. 43 – 80

2005

 • Biedroń J., Jaskuła P., Rozwój technologii produkcji asfaltów drogowych stosowanych do budowy autostrad w Polsce, 51 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2005, s.257-276
 • Dołżycki B., Modernizacja nawierzchni ulic, City of Tomorrow and Cultural Heritage. Pomerania Outlook: international workshop: Gdańsk, Poland, December 8-9, 2005
 • Dołżycki B., Odporność na starzenie i spękania niskotemperaturowe betonów asfaltowych zawierających asfalt wielorodzajowy. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, "Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym", Poznań, 8-9 września 2005, s.10
 • Dołżycki B., Niejednorodność podbudowy z mieszanki mineralno-cemnetowo-emulsyjnej, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie, Nałęczów, 16-17 czerwca 2005, s. 195-200
 • Jaskuła P., Efektywność działania wapna hydratyzowanego w betonie asfaltowym. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym, Poznań, 8-9 września 2005, s.10
 • Jaskuła P., Dodatek wapna hydratyzowanego jako środka adhezyjnego domiesznek mineralno-asfaltowych. Nawierzchnie asfaltowe 2005, nr 4, s.2-6
 • Jaskuła P., Judycki J., Evaluation of effectiveness of hydrated lime additive in protecting asphalt concrete against water and frost, The 6th International Conference, Environmental Engineering, Vilnius, May 26-27,2005, s.5
 • Judycki J., Jaskuła P., Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych. Drogownictwo nr 2, Warszawa 2005, s.40-47
 • Judycki J., Projektowanie nawierzchni typu ciężkiego w portach i terminalach kontenerowych. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3, 2005, s.227-282
 • Judycki J., Rola geosiatek Tensar przy wzmacnianiu słabych podłoży gruntowych pod nawierzchniami ulepszonymi. Magazyn Autostrady 1-2/2005, s.44-49

2004

 • Dołżycki B., Judycki J., Badania betonów asfaltowych przy pełzaniu dynamicznym ze skrępowaniem bocznym i bez skrępowania bocznego. X Międzynarodowa Konferencja Trwałe i bezpieczna nawierzchnie drogowe" Kielce 2004, s. 21 - 30
 • Dołzycki B., Judycki J., Wpływ skrępowania bocznego w pełzaniu dynamicznym na wyniki badań betonów asfaltowych. Drogownictwo nr 8/2004, s.247-254
 • Dołżycki B., Judycki J., Przydatność wybranych metod badawczych do oceny odporności betonu asfaltowego na deformacje trwałe. XL Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2004, Warszawa - Krynica 13 - 17 września 2004
 • Jaskuła P., Analiza niszczącego oddziaływania wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe, 2004, 252 s. Rozprawa doktorska 27.09.2004. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, promotor: prof. dr hab. inż. Józef Judycki
 • Judycki J., Jaskuła P., Nowoczesne nawierzchnie asfaltowe, XLVII Techniczne Dni Drogowe, Szczyrk, 13-15 październik 2004, s. 75-94
 • Pszczoła M., Judycki J., Właściwości betonów asfaltowych z zastosowaniem asfaltów produkowanych według nowej normy PN-EN 12591:2002 w Grupie Lotos S.A., X Międzynarodowa Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe. Kielce, 11-12 maja 2004, s.133-141
 • Jaskuła P., Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe - przegląd literatury, Drogi i Mosty nr 4, Warszawa 2004, s. 5-44

2003

 • Cyske W., Popioły lotne jako kruszywo. Seminarium Kruszywa dla dróg i mostów. Warszawa 2003
 • Dołżycki B., Analiza deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych, 2003, 339 s. Rozprawa doktorska 29.09.2003 Wydział Inżynierii Lądowej, promotor: prof. dr. hab. inż. Józef Judycki
 • Judycki J., Cyske W., Badania nasypu i podbudowy z popiołów lotnych na odcinku doświadczalnym w Gdyni. Seminarium techniczne Popioły w drogownictwie. Licheń Stary 2003
 • Judycki J, Jaskuła P., Testing of perfomance properties of asphalt mixes for thin wearning courses,Proceedings of the 6th International Rilem Symposium, Zurich 2003, s. 141-147
 • Pszczoła M., Judycki J., Badania cech reologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych podczas pełzania przy zginaniu w niskich temperaturach, IX Międzynarodowa Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe. Kielce, 6-7 maja 2003, s.165-173
 • Judycki J., Sczepność między warstwami asfaltowymi nawierzchni, Drogownictwo 2003, nr 3, s. 275-280
 • Judycki J., Przepisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i ciężarów samochodów ciężarowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Drogownictwo 2003, nr 6

2002

 • Judycki J, Dołżycki B., Analiza deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych. VIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2002, Inżynieria komunikacyjna, s. 201-208
 • Judycki J, Jaskuła P., Wpływ starzenia i oddziaływania wody i mrozu na zmianę właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, VIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 2002, s. 221-233
 • Judycki J, Jaskuła P., Analiza stanu naprężeń, odkształceń i ugięć w nawierzchni asfaltowej wykonanej na niskim nasypie posadowionym na słabonośnym gruncie, VIII Międzynarodowa Konferencja, Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe'', Kielce, 2002, s. 349-358
 • Judycki J, Pszczoła M., Wpływ rodzaju i zawartości asfaltu oraz typu mieszanki mineralno-asfaltowej na spękania niskotemperaturowe. VIII Międzynarodowa Konferencja ,,Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe'', Kielce, 2002, s. 49-59
 • Judycki J, Jaskuła P., Correlation between Perfomance of Asphalt Mixes and Properties of Bituminous Binder, International Journal for Petroleum Processing, Petrochemistry and Coal Processing, 2002, s. 131-136 (przedruk z 40 Międzynarodowej Konferencji Petroleum, Bratislava 2001, ref. P1-7.)

2001

 • Cyske W., Stosowanie popiołów lotnych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi normami. Sympozjum Naukowo-techniczne Najpierw czysta energia - potem ekologiczna droga. Wrocław 2001
 • Dołżycki B., Alenowicz J., Badania spękań poprzecznych nawierzchni na terenie północnej i północno - wschodniej Polski. V Międzynarodowa Konferencja "Trwałe i bezpieczna nawierzchnie drogowe,Kielce 2001, s. 209-218
 • Dołżycki B., Alenowicz J., Badania spękań poprzecznych nawierzchni asfaltowych na terenie Polski północnej i północno - wschodniej. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym, Poznań 6 - 7 września 2001
 • Jaskuła P., Judycki J, Właściwości betonów asfaltowych z zastosowaniem asfaltu Multigrade z Rafinerii Gdańskiej SA. VII Międzynarodowa ,,Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe'', Kielce 2001, s. 75-82
 • Judycki J, Jaskuła P., Korelacje pomiędzy cechami eksploatacyjnymi betonu asfaltowego a cechami asfaltu. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Techniczna ,Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym'', Poznań 2001, s. 366-377
 • Judycki J, Ar-Rabti Ahmed H.G., Badania starzenia mastyksu grysowego SMA, VII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2001, Inżynieria komunikacyjna s. 65-74
 • Judycki J, Jaskuła P.: Correlation between perfomance properties of asphalt mixes and properties of bituminous binder, 40 Międzynarodowa Konferencja Petroleum, Bratislava 2001, ref.P1-7 (przedruk z Eurobitume and Euroasphalt Congress Barcelona, 2000)
 • Judycki J, Cyske W, Pszczoła M., Wytrzymałość i sztywność w niskich temperaturach betonów asfaltowych o zwiększonej odporności na deformacje trwałe, VII Międzynarodowa Konferencja ,Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe'', Kielce 2001, s. 83-90
 • Judycki J, Pszczoła M, Jaskuła P., Modyfikacja metody zginania belek z mieszanek mineralno-asfaltowych i ocena ich parametrów reologicznych. VII Międzynarodowa Konferencja, Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe'', Kielce, 2001, s. 91-100
 • Judycki J, Pszczoła M, Jaskuła P., Wpływ rodzaju asfaltu na odporność cienkich warstw ścieralnych na spękania niskotemperaturowe. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Techniczna, Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym, Poznań 2001, s. 132-141

2000

 • Cyske W., Projektowanie nasypów z mieszanin popiołowo-żużlowych. VI Międzynarodowa Konferencja "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe", Kielce 2000
 • Cyske W., Projektowanie podbudów z popiołów lotnych i mieszanek popiołowo-żużlowych stabilizowanych spoiwami. VII Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki. Międzyzdroje 2000
 • Cyske W., Judycki J, Oddziaływanie nasypów z popiołów lotnych na wody gruntowe, Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Ochrona Środowiska i Estetyka w Drogownictwie'', Zamość 2000, s. 329-338
 • Judycki J, Ar- Rabti Ahmed H.G., Effect of some testing variables on resilient moduls of asphalt mixes determined in indirect tensile method, International Journal of Road Materials and Pavement Design, 2000, vol. 1, s. 341-354
 • Judycki J, Jaskuła P., Oddziaływanie czynników środowiskowych na beton asfaltowy, Materiały Budowlane, 2000, nr. 12, s. 35-37
 • Judycki J, Alenowicz J, Dołżycki B., Badania spękań poprzecznych na drogach Polski Północnej, VI Międzynarodowa ,,Konferencja Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe'', Kielce, 2000, s. 175-184
 • Judycki J, Dołżycki B., Field and laboratory testing of rutting in asphalt pavements in Poland, Eurobitume and Euroasphalt Congress Barcelona, 2000, vol.1 Sessions 1 and 4, s. 383-390
 • Judycki J, Jaskuła P., Interrelation between properties of bitumen and asphalt concrete containg that bitumen, Eurobitume and Euroasphalt Congress, 2000 Barcelona, s. 375-382
 • Judycki J, Jaskuła P., Wpływ modyfikacji asfaltu na odporność betonu asfaltowego na oddziaływanie czynników środowiskowych. VI Międzynarodowa Konferencja ,,Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe'', Kielce 2000, s. 99-108