2017

 • Bartłomiejczyk M., Jamroz K., Karwowski K.: Infrastruktura elektroenergetyczna dla transportu elektromobilnego// Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot/ Gdańsk: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, 2017, s.69-80
 • Budzyński M., Antoniuk M.: The guidelines and principles for planning and design of road restraint systems// MATEC Web Conf. XI International Road Safety Seminar GAMBIT 2016/ ed. Żukowska J. : MATEC Web Conf. , 2017, 
 • Budzyński M., Gaca S., Kieć M.: Speed management on local government managed roads – research, recommendations and guidelines// MATEC Web Conf. / ed. Żukowska J. : MATEC Web Conf. , 2017, s.1-8
 • Budzyński M., Radzikowski T., Zalewski R.: Solid road environment and its hazards// MATEC Web of Conferences/ ed. Żukowska J. : , 2017, s.1-7
 • Budzyński M., Ryś D., Kustra W.: Selected Problems of Transport in Port Towns – Tri-City as an Example// Polish Maritime Research. -Vol. 24, iss. s1 (2017), s.16-24
 • Budzyński M., Gumińska L., Jeliński Ł., Kieć M.: Pedestrian safety in road traffic – studies, recommendations and proposed improvements// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.1-7
 • Grzelec K., Bogusławski J.: Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia// Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot/ : , 2017, s.8-31
 • Grzelec K., Wyszomirski O.: Ewaluacja interwencji w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego - stan obecny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań// W : Ewaluacja wpływy programów transportowych - teoria i praktyka/ Warszawa: Centrum Unijnych Programów Transportowych, 2017, s.42-56
 • Grzelec K., Wyszomirski O.: Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 4 (2017), s.22-27
 • Grzelec K.: Uwarunkowania obsługi transportowej miast elektrobusami na przykładzie Sopotu// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 62 (2017), s.43-55
 • Grzelec K., Miloch M.: Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 1 (2017), s.6-12
 • Grzyl B., Kristowski A., Jamroz K., Gobis A.: Methods of estimating the cost of traffic safety equipment’s life cycle// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.6-6
 • Gumińska L.: The effects of selected factors on pedestrian crossings in urban areas// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.1-7
 • Jamroz K., Kustra W., Żukowska J.: Conditions and capacity for implementing Poland’s vision zero// XI International Road Safety Seminar GAMBIT 2016/ ed. Żukowska J. : Web of Conferences, 2017, s.1-7
 • Jamroz K., Michalski L., Żukowska J.. Polish Experience of Implementing Vision Zero. Current Trauma Reports, 2017, Vol. 3, iss. 2, s.111-117
 • Jeliński Ł., Jamroz K., Jamroz J., Antoniuk M.: Functionality of road safety devices - identification and analysis of factors// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.1-7
 • Jeliński Ł., Wachnicka J., Jamroz J., Kalisz M., Kaźmierczak P., Lusa R., Skierczyński P.: Testing the durability and function of road traffic management devices// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.1-8
 • Kamiński T., Siergiejczyk M., Oskarbski J., Filipek P.: Impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.3004-3011
 • Karkosiński D., Jamroz K., Pacholczyk M., Kustra W.: PUBLICZNE ŚRODKI TRANSPORTOWE A SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W OBSŁUDZE PODRÓŻY MIEJSKICH W METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ// K O N F E R E N C J A N A U K O W O -TECHNICZNA NOT :Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot/ Gdańsk: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, 2017, s.94-101
 • Łada M., Birr K.: Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych// Drogownictwo. -., nr. 9 (2017), s.290-295
 • Mackun T., Żukowska J.: The safety issue of roadside advertising – comparison of polish and abu dhabi regulations// XI International Road Safety Seminar GAMBIT 2016/ ed. Żukowska J. : , 2017, s.3005-3011
 • Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Okraszewska R.: Pedestrian and bicycle bridges as examples of safe collision-free road crossings// XI International Road Safety Seminar GAMBIT 2016/ ed. Żukowska J. : , 2017, s.1-7
 • Okraszewska R., Birr K., Gumińska L., Michalski L.: Growing role of walking and cycling and the associated risks// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.1-7
 • Okraszewska R., Jamroz K., Bauer M., Birr K., Gobis A.: Identification of Risk Factors for Collisions Involving Cyclists Based on Gdansk Example// Proccedings of 10th International Conference "Environmental Engineering"/ : , 2017, s.1-7
 • Okraszewska R., Romanowska A., Jamroz K..: The Effect of University Campuses on the Modal Split of Polish Cities, W: Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour, 2017, SPRINGER INT PUBLISHING AG, GEWERBESTRASSE 11, CHAM, CH-6330, SWITZERLAND,
 • Okraszewska R., Jagielska Z.: Comparison of Polish and Danish Approach to Promotion of Cycling// Proccedings of 10th International Conference "Environmental Engineering"/ : , 2017, s.1-8
 • Oskarbski J., Jamroz K., Smolarek L., Zawisza M., Żarski K.: ANALYSIS OF POSSIBILITIES FOR THE USE OF VOLUME-DELAY FUNCTIONS IN THE PLANNING MODULE OF THE TRISTAR SYSTEM// Transport Problems. -Vol. 12., iss. 1 (2017), s.39-50
 • Oskarbski J.: Automatic road traffic safety management system in urban areas// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.3007-3013
 • Oskarbski J., Marcinkowski T., Żarski K., Mowiński K.: Systematics of intelligent transport systems services// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.3008-3014
 • Oskarbski J., Marcinkowski T., Mowiński K., Gumińska L., Oskarbska I.: Diagnoza stanu i kierunków rozwoju usług Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce na podstawie badań ankietowych interesariuszy// XI Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna "Polskie projekty transportowe - doświadczenia, badania i przyszłość"/ ed. dr inż. A. Krych Poznań: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Poznaniu, 2017, s.379-390
 • Romanowska A., Jamroz K., Kustra W.: Pedestrian safety management using the risk-based approach// XI International Road Safety Seminar GAMBIT 2016/ ed. Żukowska J., Jamroz K. : MATEC Web of Conferences , 2017, s.1-8
 • Wachnicka J.: “Modelling fatalities on regional road networks” ”; XI International Road Safety Seminar GAMBIT 2016, MATEC Web of Conferences, Volume 122 (2017)
 • Joanna Wachnicka, Wojciech Kustra, Kazimierz Jamroz, Marcin Budzynski: Road Infrastructure Safety Management Tools for national and voivodeship Roads in Regions (NUTS 2) in Poland, Road Safety & Simulation International Conference 17-19.10.2017 Haga, Holandia
 • Wilde K., Jamroz K., Bruski D., Budzyński M., Burzyński S., Chróścielewski J., Witkowski W.: Curb-to-Barrier Face Distance Variation an a TB51 Bridge Barrier Crash Test Simulation// Archives of Civil Engineering. -Vol. 63., iss. 2 (2017), s.187-199
 • Wilde K., Jamroz K., Budzyński M., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Witkowski W.: Symulacje numeryczne stalowej bariery ochronnej na łuku drogi// Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. -Vol. XXXIV., nr. 64 (3/I/17) (2017), s.535-546
 • Żukowska J.: Comparison of requirements for location, maintenance and removal of road advertising between polish and foreign regulations// XI International Road Safety Seminar GAMBIT 2016/ ed. Żukowska J. : Web of Conferences, 2017, s.1-6

2016

 • Birr K., Oskarbski J., Żarski K.: Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 62 (2016), s.121-134
 • Budzyński M., Jamroz K., Gaca S., Kustra W., Michalski L.: Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce// Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. -., nr. 1/II/2016 (2016), s.153-160
 • Budzyński M., Jamroz K., Kustra W.: Szacowanie miar bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb oceny efektywności inwestycji drogowych// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 114 (2016), s.29-37
 • Budzyński M., Jamroz K., Jeliński Ł., Antoniuk M..: Why are trees still such a major hazard to drivers in Poland?, W: 6th Transport Research Arena (TRA), 2016, ELSEVIER SCIENCE BV,.
 • Gaca S., Kieć M., Budzyński M.: EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF NON-PHYSICAL SPEED MANAGEMENT MEASURES// 3rd International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE)/ OBILICEV VENAC 4-3, BELGRADE, 00000, SERBIA: SCIENTIFIC RESEARCH CENTER LTD BELGRADE, 2016, s.627-633
 • Grzelec K., Birr K.: Development of trolleybus public transport in Gdynia as part of sustainable mobility strategy// Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska. -., nr. 92 (2016), s.53-64
 • Grzelec K., Hebel K.: Instruments shaping sustainable mobility of urban residents// Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. -Vol. 15., nr. 3 (2016), s.33-43
 • Grzelec K.: Monitoring zrównoważonej mobilności miejskiej// Przewodnik Podręcznik do opracowywania planów zrównoważonej mobilności miejskiej/ Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s.98-102
 • Grzelec K.: Finansowanie zrównoważonej mobilności miejskiej// Przewodnik do opracowywania planów zrównoważonej mobilności miejskiej / ed. Marcin Wołek Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s.89-97
 • Grzelec K., Okrój D.: Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 11 (2016), s.26-32
 • Grzelec K., Wyszomirski O., Kołodziejski H.: Uwarunkowania zmian taryfowych w miejskim transporcie zbiorowym w Metropolital-nym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 61 (2016), s.69-86
 • Grzelec K.: Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 1 (2016), s.8-13
 • Jamroz K., Birr K., Zarembski J.: Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 113 (2016), s.189-200
 • Jamroz K., Pyrchla J., Kustra W., Pyrchla K., Budzyński M..: Identifying the Effects of Selected Road and Roadside Parameters on Road Safety Using Geodetic Techniques, W: 2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 2016, IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA,.
 • Jamroz K., Kustra W., Budzyński M., Żukowska J..: Pedestrian protection, speed enforcement and road network structure the key action for implementing Poland's Vision Zero, W: 6th Transport Research Arena (TRA), 2016, ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS,.
 • Kamiński T., Niezgoda M., Mirosław S., Oskarbski J., Andrzej Ś., Filipek P.: Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 113 (2016), s.201-207
 • Kaszubowski D.: Recommendations for Urban Freight Policy Development in Gdynia. Transportation Research Procedia vol. 12 (2016), s.886-899
 • Kustra W., Jamroz K., Budzyński M..: Safety PL - a support tool for Road Safety Impact Assessment, W: 6th Transport Research Arena (TRA), 2016, ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS,.
 • Kustra W.: MODELOWANIE WYBRANYCH MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DŁUGICH ODCINKACH DRÓG. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2016.184 s. ISBN 978-83-60261-46-0
 • Miśkiewicz M., Okraszewska R., Pyrzowski Ł.: Cooperation areas between universities and industry - case studies in the area of civil engineering// 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation:ICERI2016 Proceedings/ Seville: IATED, 2016, s.4631-4638
 • Okraszewska R., Grzelec K., Jamroz K.: Developing a cycling subsystem as part of a sustainable mobility strategy: the case of Gdansk// Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska. -Vol. 92., (2016), s.87-99
 • Okraszewska R., Romanowska A., Jamroz K.: Segmentation of academic community for the purposes of mobility plan development – case study of Gdansk University of Technology// 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation : ICERI2016 Proceedings/ Seville: IATED, 2016, s.4221-4231
 • Oskarbski J., Zawisza M., Żarski K..: Automatic Incident Detection at Intersections with Use of Telematics, W: TRANSPORT RESEARCH ARENA TRA2016, 2016, ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS,.
 • Oskarbski J., Gumińska L., Miszewski M., Oskarbska I..: Analysis of Signalized Intersections in the Context of Pedestrian Traffic, W: 6th Transport Research Arena (TRA), 2016, ,.
 • Oskarbski J., Jamroz K., Zawisza M., Żarski K: System Informacji dla Kierowców w zarządzaniu ruchem w Trójmieście, Transport Miejski i Regionalny, 2016, nr 5,
 • Oskarbski J., Birr K., Miszewski M., Żarski K: Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu zarządzania ruchem, Transport Miejski i Regionalny, 2016, nr 5,
 • Oskarbski J., Zawisza M., Żarski K.: The structure of the data flow in integrated urban traffic management systems, Archives of Transport System Telematics Volume 9/Issue4, November 2016
 • Oskarbski J., Zawisza M., Żarski K.: Możliwości wykorzystania systemu TRISTAR do badania wpływu warunków atmosferycznych na ruch drogowy. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport z.113 Zagadnienia Inteligentnego transportu i sterowania ruchem, 2016, s.361
 • Oskarbski J., Palikowska K., Żarski K.: Systemy automatycznego wykrywania zdarzeń nieporządanych w miastach, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport z.114 Aspekty bezpieczeństwa i ekologii w transporcie, 2016, s.245
 • Oskarbski J., Kaszubowski D..: Implementation of Weigh-in-Motion System in Freight Traffic Management in Urban Areas, W: The 2nd International Conference "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities", 2016, ,.
 • Oskarbski J., Kaszubowski D..: Potential for ITS/ICT Solutions in Urban Freight Management, W: The 2nd International Confer ence "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities", 2016, ,.
 • Paluszkiewicz M., Rudecki G., Oskarbski J., Jamroz K.: Problematyka modelowania zależności prędkość – gęstość – natężenie w warunkach ruchu miejskiego// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 7 (2016), s.18-23
 • Romanowska A., Okraszewska R., Jamroz K.: Universities as Part of the Urban Transport System—Analysis Using the Example of the Gdansk University of Technology and Medical University of Gdansk// Sustainable Transport Development, Innovation and Technology/ : Springer, Cham, 2016, s.119-128
 • Wilde K., Jamroz K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Witkowski W.: Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera i kratownicowa konstrukcja wsporcza// Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. -Vol. XXXIII., nr. 63(1/I/16) (2016), s.455-467

2015

 • Budzyński M., Jamroz K., Jeliński Ł., Antoniuk M., Wilde K.: Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. Drogownictwo nr 4-5 (2015), s.126-133.
 • Grzelec K.: Cele,rodzaje i zakres badań rynku// W : Polski rynek usług transportowych. w Polsce :Teoria i praktyka/ ed. Danuta Rucińska Warszawa: PWE, 2015, s.114-120  
 • Grzelec K.: Źródła i metody badań marketingowych// Rynek Usług Transportowych. Teoria i praktyka/ ed. Danuta Rucińska Warszawa: PWE, 2015, s.120-125 
 • Grzelec K.: Formuła i przedmiot interwencjonizmu państwa// W : Rynek Usług Transportowych: Teoria i praktyka/ ed. Danuta Rucińska Warszawa: PWE, 2015, s.98-102 
 • Grzelec K.: Interwencjonizm bezpośredni i pośredni// W : Rynek Usług Transportowych w Polsce : Teoria i praktyka/ ed. Danuta Rucińska Warszawa: PWE, 2015, s.110-113 
 • Grzelec K.: Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych// W : Rynek Usług Transportowych w Polsce : Teoria i praktyka/ ed. Danuta Rucińska Warszawa: PWN, 2015, s.59-65
 • Grzelec K., Gromadzki M.: Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego - uwarunkowania i perspektywy zastosowania. Transport Miejski i Regionalny nr 12 (2015), s.7-10 
 • Grzelec K., Wyszomirski O., Hubert K.: Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 57 (2015), s.193-210
 • Jamroz K., Kustra W., Gobis A., Gajewski D.: Metoda oceny ryzyka na podstawowej sieci ulic na przykładzie Warszawy. Transport Miejski i Regionalny nr 4 (2015), s.22-30 
 • Jamroz K., Kempa J., Rychlewska J., Mackun T.: Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny nr 4 (2015), s.10-21
 • Jamroz K., Michalski L.: Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej. Transport Miejski i Regionalny nr 4 (2015), s.3-9 
 • Jamroz K., Kustra W., Gobis A.: Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg. Drogownictwo nr 4-5 (2015), s.155-163   
 • Jamroz K., Gumińska L., Mackun T., Rychlewska J.: Widoczność na przejściach dla pieszych. Drogownictwo nr. 4-5 (2015), s.142-149   
 • Jamroz K., Antoniuk M., Jeliński Ł., Wachnicka J., Gronowska K.: Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego. Drogownictwo nr 4-5 (2015), s.117-125
 • Jamroz K., Michalski L.: Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.111-116
 • Jamroz K., Oskarbski J., Gumińska L., Zarembski J.: Wyniki badań parkingowych w obszarze Śródmieścia Gdyni.// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. 1(105) (2015), s.27-37  
 • Kamiński T., Niezgoda M., Kruszewski M., Filipek P., Matysiak A., Oskarbski J.: Cele, koncepcja i założenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem// Logistyka. -., nr 4 (2015), s.7613-7618.   
 • Kaszubowski D.: Funkcjonowanie lądowego transportu ładunków w otoczeniu portów Morskich Morza Bałtyckiego z perspektywy uwarunkowań miejskich i regionalnych// W : Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego/ ed. dr Ernest Czermański Warszawa: Texter sp. z. o.o, 2015, s.35-59
 • Kaszubowski D.: Metods fo Assessing Rail Transport Competitivenessin Poland and the United Kingdom// Transport Development Challenges in the Twenty-First Century/ ed. Bąk Monika : Springer, 2015, s.17-30
 • Mackun T., Jamroz K., Żukowska J., Rychlewska J.: Zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego stwarzane przez reklamy widziane z drogi// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.134-142
 • Okraszewska R.: The Impact of Organizational Culture on Bicycle Commuting Frequency: The Research Based on Example of Three IT companies// Transport Development Challenges in the Twenty-First Century/ ed. Monika Bąk : Springer International Publishing, 2015, s.201-210   
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Reliability And Safety As An Objective Of Intelligent Transport Systems In Urban Areas// Journal of KONBiN. -Vol. 34., iss. 1 (2015), s.59-70
 • Oskarbski J., Jamroz K., Zawisza M., Żarski K.: Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.150-154 
 • Oskarbski J., Miszewski M., Żarski K.: Sterowanie ruchem w obszarze śluz autobusowych na przykładzie Gdyni // Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 4 (2015), s.38-43   
 • Romanowska A.: Działania dla rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni// Biała Księga Mobilności 2015/ : Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Stowarzyszenie Transportu Publicznego, 2015, s.148-157
 • Romanowska A., Jamroz K.: Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe - zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?// Transport Miejski i Regionalny. -., iss. 2015 (2015), s.4-13   
 • Wachnicka J., Jamroz K., Smolarek L.: Hierarchical random models in road transport safety// W : Safety and Reliability: Methodology and Applications/ : , 2015, s.355-360   
 • Bergel-Hayat R., Żukowska J.: Road Safety Trends at National Level in Europe: A Review of Time-series Analysis Performed during the Period 2000–12// TRANSPORT REVIEWS. -Vol. 35, iss. 5 (2015), s.650-671
 • Bergel-Hayat R., Żukowska J.: Time-series analysis of road safety trends aggregated at national level in Europe for 2000-2010. Gdańsk: Gdańsk Universitu of Technology Publishing House, 2015. 84 s. ISBN 978-83-7348-630-0  
 • Żukowska J.: Times Series Analysis Of Road Safety Trends At The Regional Level In Poland// Journal of KONBiN. -Vol. 34., iss. 1 (2015), s.97-108   
 • Żukowska J.: Regional implementation of a road safety observatory in Poland// Archives of Transport. -Vol. 36., nr. 4 (2015), s.77-85   
 • Żukowska J., Budzyński M.: Road safety information system in Poland - supporting tools and their development// Archives of Transport System Telematics. -Vol. 8., iss. 4 (2015), s.39-43
 • Żukowska J., Radzikowski T.: Regionalne i lokalne bazy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce – przegląd doświadczeń i wyzwania na przyszłość// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 4 (2015), s.31-37   
 • Birr K.: Analiza zmiennych objaśniających i rozbudowa modelu wyboru środka transportu// Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego - logika interwencji/ ed. Andrzej Krych Poznań: SITK Poznań, 2015, s.119-128   
 • Jamroz K.: Country Safety Performance Function and the factors affecting it// W : Safety and Reliability: Methodology and Applications/ ed. Tomasz Nowakowski, Marek Młyńczak, Anna Jodejko-Pietruczuk&Sylwia Werbińska-Wojciechowska EH Leiden, The Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2015, s.101-108 
 • Jamroz K., Oskarbski J., Birr K.: Zastosowanie analiz i prognoz ruchu w programowaniu, planowaniu i projektowaniu inwestycji transportowych// Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego - logika interwencji/ ed. Andrzej Krych Poznań: SITK Poznań, 2015, s.562-586  
 • Kołodziejski H., Bujak K., Grulkowski S., Grzelec K., Jamroz K., Tomanek R., Wolański M., Wyszomirski O.: Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami// / ed. Dr Hubert Kołodziejski Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2015, s.1-104   
 • Oskarbski J., Jamroz K., Smolarek L., Miszewski M., Zawisza M.: ANALYSIS OF POSSIBILITIES FOR THE USE OF VOLUME-DELAY FUNCTIONS IN THE PLANNING MODULE OF THE TRISTAR SYSTEM// Transport Problems 2015 : Proceedings VII International Scientific Conference/ ed. Prof. Aleksander Sładkowski Katowice: Silesian University of Technology Publication Faculty of Transport, 2015, s.416-425 
 • Oskarbski J., Birr K., Miszewski M., Żarski K.: Estimating the Average Speed of Public Transport Vehicles Based on Traffic Control System Data// IEEE Xplore: Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), 2015 International Conference on/ ed. Domokos Esztergár-Kiss, Dénes Válóczi, János Tóth, István Varga Budapest: BME Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, 2015. 536 p: IEEE Xplore, 2015, s.287-293   
 • Żarski K., Oskarbski J., Birr K.: Możliwości usprawnienia zarządzania transportem zbiorowym z wykorzystaniem systemu zarządzania ruchem TRISTAR// Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego: Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego - logika interwencji/ ed. Andrzej Krych Poznań: SITK Poznań, 2015, s.237-248  
 • Country Safety Performance Function and the factors affecting it.
 • Romanowska A., Jamroz K., Gumińska L.: Pedestrian Road Safety Management. 27th European Conference on Operational Research – prezentacja multimedialna
 • Romanowska A.: Działania dla rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni. Biała Księga Mobilności 2015, s. 148-157

2014

 • Antoniuk M., Gumińska L., Jeliński Ł., Wachnicka J.: Wpływ barier ochronnych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego// Logistyka. -., nr. 4 (2014), s.46-53
 • Birr K., Dziedzic T., Jamroz K., Kustra W.: Wybrane wyniki badań potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. 1(103) (2014), s.19-30
 • Birr K., Jamroz K.: Identyfikacja obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbiorowego na przykładzie województwa pomorskiego// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. 1(103) (2014), s.31-40
 • Budzyński M.: Zagrożenia uczestników ruchu drogowego na drogach regionalnych// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.839-848
 • Budzyński M.: Wpływ otoczenia dróg na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.2395-2404
 • Budzyński M., Jamroz K.: Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej// Budownictwo i Architektura. -Vol. 13 (4)., (2014), s.83-90
 • Gumińska L., Kustra W.: Funkcjonowanie skrzyżowań z wyspą centralną ze zmienną wielkością wewnętrznych powierzchni akumulacji// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 2 (2014), s.11-15
 • Jamroz K., Birr K., Grulkowski S., Kalkowski K., Budziszewski T.: Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 8 (2014), s.11-18
 • Jamroz K., Kustra W., Gaca S.: Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego// Drogownictwo. -., nr. 7-8 (2014), s.233-239
 • Jamroz K., Oskarbski J.: Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego TRISTAR// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2014), s.358-362
 • Jamroz K.: Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Gaca S.: Wstęp: charakterystyka problemu// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Oskarbska I.: Zagrożenia pieszych użytkowników dróg// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Gaca S., Ryś A., Kieć M., Budzyński M., Gumińska L., Kustra W., Wachnicka J., Wierzbicka J.: Metody oceny zagrożeń pieszych// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Michalski L.: Systematyka działań na rzecz ochrony pieszych// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Michalski L.: Zasady organizacji działań na rzecz ochrony pieszych// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Rychlewska J.: Urządzenia i działania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Gaca S., Mackun T., Rychlewska J., Wachnicka J.: Przejścia dla pieszych// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K., Kieć M., Gumińska L., Mackun T.: Wybór działań i urządzeń zmniejszających zagrożenie pieszych// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jamroz K.: Załącznik. Katalog wybranych urządzeń ochrony pieszych (przykłady dobrej praktyki)// Ochrona pieszych: Podręcznik dla organizatorów ruchu.
 • Jankowska D., Wacowska-Ślęzak J., Żukowska J.: Foreign visitors from Visegrad countries with regard to road safety in Poland// Periodica Polytechnica transportation Engineering. -., nr. 42(1) (2014),s.77-83 .
 • Kaszubowski D.: Determination of objectives for urban freight policy// LogForum. -Vol. 10., nr. 4 (2014), s.409-422.
 • Kaszubowski D.: Analiza holenderskich doświadczeń w zakresie logistyki miejskiej// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.2791-2801
 • Kaszubowski D.: Proces realizacji działań dotyczących miejskiego transportu ładunków// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.2802-2812
 • Kaszubowski D.: Modelowanie rozwoju regionalnej sieci połączeń kolejowych z wykorzystaniem metody analitycznego procesu sieciowego// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.5269-5278
 • Kaszubowski D., Budzyński M.: Metoda AHP/ANP jako narzędzie wyboru wariantów inwestycji drogowej z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.2405-2413
 • Kaszubowski D., Meller P.: Sposoby usprawnienia systemu komunikacji autobusowej w Lęborku// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 5 (2014), s.18-24
 • Oskarbski J.: Automatyzacja zarządzania ruchem w warunkach wystąpienia zdarzenia drogowego// Logistyka. -., nr. 4 (2014), s.995-1004
 • Oskarbski J., Gumińska L., Zawisza M., Żarski K.: Możliwości wykorzystania modeli sieci ulicznej do weryfikacji ustawień brzegowych systemu sterowania ruchem// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.8213-8221
 • Oskarbski J., Jamroz K., Birr K.: Multi-level models of transport systems for traffic management// Logistyka. -., nr. 4 (2014), s.2897-2906
 • Oskarbski J., Żarski K., Birr K.: Module of priorities for public transport vehicles in the TRISTAR system// Logistyka. -., nr. 4 (2014), s.3119-3126
 • Oskarbski J., Miszewski M.: Koncepcja usprawnień funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.4888-4895
 • Oskarbski J., Kuprewicz G.: Priorytety dla transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemu sterowania ruchem// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.4878-4887
 • Renkiel P.: Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 2 (2014), s.17-22
 • Smolarek L., Wachnicka J.: Fuzzy regresion approach to road safety analysis at regional level// Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars. -Vol. 5., nr. 2 (2014), s.121-125
 • Wachnicka J., Gumińska L., Wierzbicka J.: Analiza zachowań użytkowników dróg na przejściach dla pieszych na podstawie badań terenowych// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.2285-2293
 • Wachnicka J., Smolarek L.: Abstract class method use on common characteristics of UE regions for better road safety management in these regions.// Proceedings for 8th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability (MIMAR)/ Oxford: IMA, 2014, s.337-342
 • Wachnicka J., Jamroz K. ,Smolarek L.,: Hierarchical random models in road transport safety, Safety and Reliability: Methodology and Applications 2014 ,ISBN 978-1-138-02681-0
 • Gumińska L., Kustra W.: The influence of accumulation area and the length of pedestrian route on functioning of roundabouts with traffic signals
 • Jamroz K., Birr K., Kustra W.: Travel Time of Public Transport Vehicles Estimation
 • Jamroz K., Budzyński M., Kustra W., Michalski L., Gaca S.: Tools for road infrastructure safety management – Polish experiences// Transportation Research Procedia. -Vol. 3., (2014), s.730-739
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Multi-level transport systems model for traffic management activities
 • K. Jamroz, K. Birr, W. Kustra, T. Dziedzic, „Wybrane wyniki badań potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego” Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie 2014

2013

 • Jamroz K.: , Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym., Journal of KONBiN. -., nr. 3(23) (2012), s.71-82 AR 125983
 • Jamroz K.: Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 12 (2013), s.9-15 AR 126494
 • Jamroz K.: MACRO MODEL OF SEAT BELT USE BY CAR DRIVERS AND PASSENGERS// Transport Problems. -Vol. 8., iss. 4 (2013), s.103-114 AR 126513
 • Jamroz K.: Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 2. Możliwości zastosowania koncepcji trzech er w Polsce.// Drogownictwo. -., nr. 1 (2013), s.15-19 AR 126026
 • Birr K., Jamroz K., Kustra W.: Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -Vol. z. 96., (2013), s.87-98 AR 127622
 • Jamroz K., Michalski L.: Analiza możliwości realizacji celów strategicznych bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 96 (2013), s.223-236 AR 127618
 • Jamroz K., Michalski L.: Rozwój układu drogowego w Gdańsku// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 1 (2013), s.12-16 AR 126527
 • Jamroz K., Smolarek L.: Driver Fatigue and Road Safety on Poland's National Roads// International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. -Vol. 19., nr. 2 (2013), s.3-15 JCR 126031
 • Jamroz K., Gajda D.: Krajowe strategie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizujące założenia Dekady ONZ 2011-2020// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 1 (2013), s.27-34 AR 126028
 • Jamroz K., Michalski L., Oskarbski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 10 (2013), s.10-16 AR 125966
 • Jamroz K., Michalski L., Oskarbski J.: Prognozy ruchu w tunelu pod Martwą Wisłą w ciągu Trasy Słowackiego w Gdańsku// Przegląd Budowlany. -., nr. 1 (2013), s.22-25 AR 123765
 • Jamroz K., Wachnicka J.: Makro modele przebiegu pojazdów// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 96 (2013), s.237-247 AR 127619
 • Oskarbski J.: Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Gdyni z wykorzystaniem programu Visum// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 1 (2013), s.485-496 AR 123767
 • Oskarbski J.: System informacji o bezpieczeństwie ruchu// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 3 (2013), s.497-505 AR 123766
 • Wachnicka J.: IDENTIFICATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ROAD SAFETY IN US REGIONS AND IN POLISH VOIVODESHIPS// Transport Problems. -Vol. 8., iss. 3 (2013), s.53-65 AR 12740
 • Wachnicka J.,Smolarek L, "Model Of Multilevel Stochastic Analysis Of Road Safety On Regional Level" Reliability: Theory & Applications, Vol.8 No. 9, June 2013, str.39-48 - ISSN 1932-2321
 • Żukowska J.: Road safety performance indicators and their explanatory value: A critical view based on the experience of Central European countries// SAFETY SCIENCE. -., iss. 9 (2013), s.1142-1150 JCR 123700
 • Żukowska J.: Road safety analysis in Poland using time-series modelling techniques// Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars. -Vol. 3., nr. 1 (2013), s.109-112 AR 123695
 • Żukowska J.: Innowacyjne narzędzia zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego na poziomie regionalnym// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 3 (2013), AR 123688
 • Jamroz K., Smolarek L.: ROAD SAFETY MANAGEMENT TOOLS FOR COUNTRY STRATEGIC LEVEL// The 16th International conference Road Saferty on Four Continents/ ed. Kent Gustafson Linkoping, Szwecja: VTI Swedish National Road and Transport Research Institute, 2013, s.1-11 ZR 125991
 • Krystek R., Michalski L., Żukowska J., Jamroz K.: ROAD SAFETY WITHIN THE "INTEGRATED SYSTEM OF TRANSPORT SAFETY"// 16th International conference Road Saferty on Four Continents/ ed. Kent Gustafson Linkoping Sweden: VTI Swedish National Road and Transport Research Institute, 2013, s.1-10 ZR 125985
 • Kustra W., Gumińska L.: Funkcjonowanie skrzyżowań z wyspą centralną ze zmienną wielkością wewnętrznych powierzchni akumulacji.// W : IX Konferencja Naukowo-Techniczna : Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego : Wydajność Systemów Transportowych/ ed. Andrzej Krych, Jeremi Rychlewski Poznań: SITK oddział Poznań, 2013, s.589-602 ZR 125591
 • Michalski L., Jamroz K., Żukowska J.: UN DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY IN THE NATIONAL ROAD SAFETY STRATEGY UNTIL 2020 – POLISH APPROACH// 16th International conference Road Saferty on Four Continents/ ed. Kent Gustafson Linkoping: VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute, 2013, s.1-10 ZR 126022
 • Żukowska J.: Regional Observatory as a Part of Road Safety Information System// W : Modern Transport Telematics/ ed. Jerzy Mikulski Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, s.409-416 ZR 123699

2012

 • Birr K., Zawisza M., Budziszewski T., Jamroz K.: Wybrane problemy modelowania podróży transportem zbiorowym na przykładzie Gdańska // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. - 2012 - (Seria: Materiały Konferencyjne), Nr 2(98), s. 19-32
 • Jamroz K.: Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 1. Przegląd koncepcji kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego // Drogownictwo. - 2012, nr 12, s. 393-399
 • Jamroz K.: Modelowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie krajowym // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. - Nr 2(98 (2012), s. 111-120
 • Jamroz K.: Rozwój społeczno-gospodarczy głównym uwarunkowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego // Transport Miejski i Regionalny. - 2012, nr 4, s. 9-12
 • Jamroz K., Strategic risk modelling in highway engineering - Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej - PDF, Journal of KONBiN. - 2011, nr 4 , s. 107-118
 • Jamroz K., The impact of road network structure and mobility on the national traffic fatality rate - PDF, Procedia - Social and Behavioral Sciences. - Vol. 54 (2012), s. 1370-1377
 • Jamroz K., Michalski L.: Systematyka narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej // Drogownictwo. - 2012, nr 4, s. 144-152
 • Jamroz K., Michalski L., Gajda D.: Ocena realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 // BRD Bezpieczeństwo ruchu drogowego. - 2012, nr 4, s. 7-13
 • Jamroz K., Oskarbski J.: Rola platformy informacyjnej w zarządzaniu transportem podczas imprez masowych // TTS Technika Transportu Szynowego. - 2012, nr 9, s. 2493-2503
 • Jamroz K., Oskarbski J., Gumińska L., Kustra W.: Zastosowanie wielopoziomowego modelu ruchu dla systemu TRISTAR // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. - Nr 1(97 (2012), s. 101-115
 • Jamroz K., Smolarek L.: Analiza wpływu zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych // Drogownictwo. - 2012, nr 4, s. 121-126
 • Kaszubowski D., Evaluation of urban freight transport management measures - PDF // LogForum. - 2012, Vol. 8 (3), s. 217-229
 • Kaszubowski D., Analiza uwarunkowań powstania miejskiego centrum konsolidacyjnego w Gdańsku - PDF Logistyka. - 2012, nr 3, s. 977-986
 • Kaszubowski D., Oskarbski J. Symulacja procesu wyboru metody wykrywania zdarzeń drogowych // Logistyka. - 2012, nr 3, s. 987-994
 • Michalski L., Jamroz K., Gajda D.: Wstępna ewaluacja interim Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 // Transport Miejski i Regionalny. - 2012, nr 4, s. 13-19
 • Oskarbski J.: Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi // Drogownictwo. - 2012, nr 4, s. 153-156
 • Oskarbski J.: Zastosowanie środków inteligentnych systemów transportu do obsługi imprez masowych // Logistyka. - 2012, nr 3, s. 1775-1782
 • Romanowska A., Jamroz K.: Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. - Nr 2(98) (2012), s. 179-193
 • Romanowska A., Jamroz K., Budziszewski T.: Problemy modelowania liczby podróży generowanych i absorbowanych na przykładzie Gdańska // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. - 2012 - (Seria: Materiały Konferencyjne), nr 1(97), s. 159-171
 • Zawisza M., Maciasz K., Budziszewski T., Birr K., Jamroz K.: Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podróży na przykładzie Gdańska // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. - Nr 1(97 (2012), s. 235-244
 • Jamroz K.: Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej // W : Niezawodność procesów i systemów technicznych : Materiały XL Jubileuszowej Zimowe Szkoły Niezawodności, Szczyrk, 8-14 stycznia 2012 - Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2012. - S. 13
 • Jamroz K., Smolarek L.: Niezawodność systemu transportowego dla dróg krajowych w Polsce w aspekcie wpływu kierowców // W : Niezawodność procesów i systemów technicznych : Materiały XL Jubileuszowej Zimowe Szkoły Niezawodności, Szczyrk, 8-14 stycznia 2012. - Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
 • Jamroz K.: Rozwój społeczno-gospodarczy głównym uwarunkowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego // W : GAMBIT : IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego :''Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020'', Gdańsk, 26-27 kwietnia 2012 / Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. - Gdańsk, 2012. - S. 18-19
 • Jamroz K., Budzyński M.: Doświadczenia z wdrażania metody oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w sieci dróg współpracujących = Experience in introducing the method of evaluation of influence of planned road on road safety in the network of collaborating roads // W : Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu ''Drogi Zaufania'': Bezpieczna infrastruktura drogowa od pomysłu do eksploatacji = International congress of Road Saferty in the framework of the programme ''roads of Trust'' : Safe road infrastructure: from concept to realization, Wrocław, 4-6.12.2012, 2012. - S. 36-37.
 • Jamroz K., Kustra W.: Doświadczenia i możliwości wykorzystania oceny ryzyka na drogach prowadzonych w ramach Programu Euro RAP-FRIL = Experience and possibilities of use of risk evaluation on the roads managed in the framework of Euro RAP-FRIL programme // W : Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu ''Drogi Zaufania'': Bezpieczna infrastruktura drogowa od pomysłu do eksploatacji = International congress of Road Saferty in the framework of the programme ''roads of Trust'' : Safe road infrastructure: from concept to realization, Wrocław, 4-6.12.2012, 2012. - S. 44-4
 • Jamroz K., Michalski L.: Systematyka narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej // W : GAMBIT : IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego :''Rola Polski w realizacji programu ONZ. Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020'', Gdańsk, 26-27 kwietnia 2012 / Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. - Gdańsk, 2012. - S. 34-35
 • Jamroz K., Michalski L., Żukowska J., Gajda D.: Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku // W : GAMBIT: IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020'', / Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. - Gdańsk, 2012. - S. 32-33
 • Jamroz K., Smolarek L.: Analiza wpływu zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych // W : GAMBIT : IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego :''Rola Polski w realizacji programu ONZ. Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020'', Gdańsk, 26-27 kwietnia 2012 / Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. - Gdańsk, 2012. - S. 68-69
 • Michalski L., Jamroz K., Gajda D.: Wstępna ewaluacja interim Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 // W : GAMBIT : IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: ''Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020'', Gdańsk, 26-27 kwietnia 2012 / Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. - Gdańsk, 2012. - S. 20-21
 • M. Budzyński, W. Kustra „Analiza zagrożeń na jednorodnych odcinkach dróg”   Drogownictwo 2012

2011

 • Jamroz K.: Problemy szacowania strat w wypadkach drogowych w Polsce // Transport Miejski i Regionalny. - 2011, nr 12; s. 2-5
 • Kaszubowski D., Oskarbski J.: Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu zrównoważonych systemów transportu miejskiego // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe. - 2011, nr 11, s. 185-193
 • Kaszubowski D., Oskarbski J.: Telematyka w logistycznym zarządzaniu transportem w miastach // Logistyka. - 2011, nr 3, s. 1135-1144
 • Kaszubowski D.,Rozwój metropolitalnego systemu transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji Portland USA - PDF, Transport Miejski i Regionalny. - 2011, nr 6, s. 16-22
 • Kaszubowski D.: Zastosowanie benchmarkingu w logistyce miejskiej // Logistyka. - 2011, nr 5, s. 1073-
 • Kaszubowski D.: Infrastruktura transportu w procesie zjednoczenia Niemiec po 1990. Część 1 // Infrastruktura Transportu. - 2009, nr 2, s. 31-35
 • Kaszubowski D.: Infrastruktura transportu w procesie zjednoczenia Niemiec po 1990 roku. Część 2 // Infrastruktura Transportu. - 2009, nr 3, s. 35-38
 • Kaszubowski D., Rozwój miast ukierunkowany na optymalne wykorzystanie transportu zbiorowego - PDF // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe. - 2011, nr 12, s. 175-184
 • Michalski L.: Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej // Logistyka. - 2011, nr 3, s. 1889-1896
 • Oskarbski J.: Inteligentny system transportu dla aglomeracji na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej // Komunikacja Publiczna. - 2011, nr 1, s. 47-57
 • Oskarbski J.: Struktura funkcjonalna systemu zarządzania transportem w Trójmieście – TRISTAR // Przegląd Komunikacyjny. - 2011, nr 7-8, s. 26-31
 • Oskarbski J.: Perspectives of Telematics Implementation in Tri-City Transport Systems Management and Planning // Communications in Computer and Information Science. - 2011 - (Modern Transport Telematics), nr 239, s. 233-240
 • Oskarbski J.: Traffic Safety in the TRISTAR System // Baltic Cities Bulletin. - 2011, nr 2, s. 23-23
 • Oskarbski J.: Wykrywanie zdarzeń drogowych z wykorzystaniem telematyki transportu // Logistyka. / - 2011, nr 6, s. 3229-3236
 • Oskarbski J., Jamroz K., Kustra W., Gumińska L.: Wielopoziomowe modelowanie ruchu - koncepcja i doświadczenia praktyczne // W : VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego : Nowoczesny transport publiczny w obszarach zurbanizowanych, Poznań- Rosnówko 15-17 czerwca 2011 / pod red. A. Krycha. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. - 2011, s. 16/15-30
 • Wachnicka J.: Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach Unii Europejskiej // Transport Miejski i Regionalny. - 2011, nr 9, s. 19-21
 • Żukowska J.: Regional observatory as a part of road safety information system // Communications in Computer and Information Science. - 239 (2011), s. 409-416
 • Jamroz K.: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie strategicznym // W : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako wynik synergii podejmowanych działań :Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Toruń, 6-8 grudnia 2011 : Improved road saferty as the result of the synergy of actions : International Road Saferty Congress, Toruń, Poland, 6-8 December 2011: GDDKiA, 2011. - S. 10-15
 • Jamroz K.: Road safety management at the strategic level // W : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako wynik synergii podejmowanych działań : Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Toruń, 6-8 grudnia 2011 : Improved road saferty as the result of the synergy of actions : International Road Saferty Congress, Toruń, Poland, 6-8 December 2011: GDDKiA, 2011. - S. 15-20
 • Jamroz K.: Metody zarządzania ryzykiem na sieci dróg // W : Zarządzanie ryzykiem w ruchu drogowym : Seminarium Szkoleniowe GDDKiA, 2011. - S. 12-28
 • Jamroz K., Kustra W., Romanowska M.: Ocena ryzyka na sieci dróg krajowych w Polsce - program EURORAP // W : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako wynik synergii podejmowanych działań : Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Toruń, 6-8 grudnia 2011 : Improved road safety as the result of the synergy of actions : International Road Saferty Congress, Toruń, Poland, 6-8 December 2011 : GDDKiA, 2011. - S. 39-42
 • Jamroz K., Kustra W., Romanowska M.: Risk Assessment for the national road network in poland - EURORAP Programme W : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako wynik synergii podejmowanych działań: Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Toruń, 6-8 grudnia 2011 : Improved road saferty as the result of the synergy of actions : International Road Saferty Congress, Toruń, Poland, 6-8 December 2011 - 2011, 43-45
 • Żukowska J., Krystek R.: Road Safety Observatories within the Structure of Integrated Transport Safety Systems // W : Proceedings of the XIV International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering / Maritime University of Szczecin - Szczecin, 2011. - S. 569-576
 • Jamroz K.: Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz. - Gdańsk : Wydaw. PG, 2011. - S. 1-245
 • Kaszubowski D., Dźwigoń W.: Charakterystyka ogólna transportu drogowego // W : Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. Tom I / red. R. Krystek. - Warszawa : WKiŁ, 2009. - S. 50-53
 • Oskarbska I.: Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 167-168
 • Oskarbska I.: Organizacja zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 169-194
 • Oskarbska I.: Szkolenie i egzaminowanie kierowców // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 291-296
 • Oskarbska I.: Kontrola i ocena szkół nauki jazdy // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 297-303
 • Oskarbska I.: System ratownictwa drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 194-208
 • Wachnicka J.: Analiza porównawcza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach Europy oraz Stanów Zjednoczonych // W : Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa / praca zbiorowa pod red. J. Bzówki. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011. - S. 239-246
 • Żukowska J.: Uwarunkowania rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu // W : Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. III - Warszawa : WKŁ, 2010. - S. 24-36
 • Michalski L.: Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej // W : VIII Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie : LOGITRANS : streszczenia referatów, Szczyrk, 12 - 15 kwietnia 2011 - Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2011. - S. 231

2010

 • Budzyński M., Kustra W.: Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego // Drogownictwo. - 2010, Nr 4, s. 147-152
 • Budzyński M., Michalski L., Ryś A.: Przykłady złej praktyki w projektowaniu rond // W : Projektowanie rond : Doświadczenia i nowe tendencje = Design of Roundabouts : Experiences and new trends - Kraków : SITK RP - 2010 - (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Seria: Materiały Konferencyjne. Z. 151), Nr 92, s. 93-104
 • Budzyński M., Romanowski K.: Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP // Drogownictwo. - 2010, nr 4, s. 128-131
 • Jamroz K.: Analiza kategorii strat w wypadkach drogowych // Logistyka. - 2010, s. 1-10
 • Jamroz K: Strategic risk measures in road traffic = Miary ryzyka strategicznego w ruchu drogowym // Journal of KONBIN. - 2010, No 1(13), s. 197-208
 • Jamroz K., Gumińska L.: Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach // W : Projektowanie rond : Doświadczenia i nowe tendencje = Design of Roundabouts : Experience and new trends. – Kraków : SITK RP – 2010 – (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Seria: Materiały Konferencyjne. Z. 151), Nr 92, s. 133-147
 • Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., Szymanek A., Gucma L., Skorupski J.: Trans-risk - an integrated method for risk management in transport = Trans-risk - zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie // Journal of KONBIN. - 2010, No 1(13), s. 209-220
 • Jamroz K., Michalski L.: Ocena wpływu projektów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu w sieci dróg // Drogownictwo. - 2010, nr 4, s. 135-138
 • Jamroz K., Michalski L., Kustra W.: Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce // Drogownictwo. - 2010, nr 4, s. 113-121
 • Jamroz K., Szymanek A.: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego // Transport Miejski i Regionalny. -2010, nr 4, s. 30-36
 • Krystek R.: IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela // Drogownictwo. - 2010, nr 4, s. 111-112
 • Krystek R., Michalski L., Żukowska J.: Niezależność badań przyczyn i okoliczności katastrof w transporcie // Logistyka. - 2010, nr 4, s. 1-10
 • Krystek R., Żukowska J.: Perspektywy rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa w transporcie drogowo – morskim // Inżynieria Morska i Geotechnika. - 2010, nr 2, s. 285-290
 • Kustra W., Jamroz K.: Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland = Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce // Journal of KONBIN. / - 2010, No 1(13), s. 221-234
 • Michalski L.: Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich // Transport miejski i regionalny. - 2009, nr 7-8, s. 47-49
 • Michalski L., Żukowska J.: Transport safety integration issues in mobility and modality management = Problemy integracji bezpieczeństwa w zarządzaniu mobilnością i modalnością transportu. // W : VII Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka, Systemy Transportowe i Bezpieczeństwo w Transporcie: LOGITRANS 2010: streszczenie referatów, Szczyrk, 14-16 kwietnia 2010 / red. E.Szychta. – Politechnika Radomska Wydział Transportu; Komitet Transportu PAN. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2010. - S. 166.
 • Oskarbski J., Kustra W., Jamroz K.: Dostępność transportowa obszarów portowo- przemysłowych Gdańska i Gdyni // Inżynieria Morska i Geotechnika. – 2010, nr 2, s. 276-285
 • Romanowska M., Ostaszewska E.: Europejski atlas ryzyka na drogach // Drogownictwo. - 2010, nr 4, s. 122-127
 • Wachnicka J., Jamroz K.: Speed, alcohol and safety belts as important factors influencing the number voivodship = Prędkość, alkohol i pasy bezpieczeństwa jako istotne czynniki wpływające na liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na obszarze województw // Journal of KONBIN. - 2010, No 1(13), s. 235-246
 • Żukowska J., Michalski L.: Perspektywy integracji systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS. // Transport Miejski i Regionalny. - 2010, nr 4, s. 14-17
 • Żukowska J., Michalski L., Krystek R.: The value if independent investigations within integrated transport safety systems = Wartość niezależnych dochodzeń w ramach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin. - 2010, nr 20(92), s. 6
 • Chruzik K., Gucma L., Jamroz K., Kadziński A., Skorupski J., Szymanek A.: Założenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie // W : Ryzyko w eksploatacji systemów technicznych : XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności : Materiały Szkoły Niezawodności. Polska Akademia Nauk, Szczyrk 2010 / T.Salamonowicz. – PAN, PW. – Radom : Wydaw.Naukowe ITE-PIB, 2010, s. 25-33
 • Jamroz K.: Analiza czynników wpływających na poziom stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach w wybranych krajach świata // W : 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 / red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. - Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010. - s. 311-320
 • Jamroz K., Kustra W., Michalski L.: Ocena ryzyka na sieci dróg w Europie // W : Ryzyko w eksploatacji systemów technicznych : XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności : Materiały Szkoły Niezawodności. Polska Akademia Nauk, Szczyrk 2010 / T.Salamonowicz. – PAN, PW. – Radom : Wydaw.Naukowe ITE-PIB, 2010, s. 60-69
 • Kustra W.: Czynniki wpływające na gęstość ofiar wypadków na odcinkach dróg krajowych w Polsce // W : 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Kielce - Krynica, 19-24 września 2010 / red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. - Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010. - S. 329-338
 • Milewska A., Żukowska J.: The sensitiveness of the speed of pile displacement to speed variations of hammer in beating down process // Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics: (PAMM)., 2010. - S. 601-602
 • Krystek R.: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. Tom III // / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKŁ, 2010. - S. 11-14
 • Budzyński M.: Rozwój i integracja systemu bezpieczeństwa transportu drogowego: Metody oceny zagrożenia w ruchu drogowym W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - Tom II / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKiŁ, 2009. - S. 80-89
 • Budzyński M.: Bezpieczeństwo transportu drogowego: Stan bezpieczeństwa // W: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. Tom I. / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKiŁ, 2009. - S. 55-69
 • Budzyński M.: System nadzoru nad ruchem drogowym / W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 209-217
 • Budzyński M.: System informacyjny o bezpieczeństwie ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 218-227
 • Budzyński M.: Badania bezpieczeństwa ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 228-231
 • Budzyński M.: Kontrola stanu technicznego pojazdów // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 232-242
 • Budzyński M.: Finansowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 242-248
 • Budzyński M.: Miejsce edukacji w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 268-271
 • Budzyński M.: Dodatkowa edukacja użytkowników ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 303-306
 • Budzyński M., Kustra W.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko - pomorskim na tle Polski // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I. / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 20-24
 • Budzyński M., Kustra W.: Liczbowa charakterystyka wypadków drogowych i ich ofiar w województwie // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 24-31
 • Budzyński M., Kustra W.: Charakterystyka ofiar wypadków drogowych // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 31-35
 • Budzyński M., Kustra W.: Charakterystyka czasu i okoliczności powstawania wypadków // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 36-43
 • Budzyński M., Kustra W.: Przyjęta procedura oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach i gminach // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 44-45
 • Budzyński M., Kustra W.: Porównanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko - Pomorski). - S. 45-48
 • Budzyński M., Kustra W.: Rodzaje wypadków drogowych w poszczególnych powiatach // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 48-57
 • Budzyński M., Kustra W.: Ofiary wypadków drogowych w poszczególnych powiatach // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 57-65
 • Budzyński M., Kustra W.: Porównanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych gminach // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 66-80
 • Budzyński M., Kustra W.: Przyjęta procedura oceny bezpieczeństwa ruchu na drogach // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 81-82
 • Budzyński M., Kustra W.: Ocena dróg krajowych położonych w obszarze województwa pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 82-84
 • Budzyński M., Kustra W.: Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 85-95
 • Budzyński M., Kustra W.: Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych z punktu widzenia określonych rodzajów wypadków drogowych // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 96-108
 • Budzyński M., Kustra W.: Ocena dróg wojewódzkich położonych w obszarze województwa pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 108-123
 • Budzyński M., Kustra W.: Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg wojewódzkich położonych w obszarze poszczególnych gmin // W : Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I / praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. - Bydgoszcz : Diamond Books, 2010. - (GAMBIT Kujawsko – Pomorskie). - S. 124-139
 • Chruzik K., Gucma L., Jamroz K., Kadziński A., Skorupski J., Szymanek A.: Koncepcja metody zarządzania ryzykiem w transporcie // W : Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. T. III / red. R. Krystek. – Politechnika Gdańska. – Warszawa : WKiŁ, 2010. – s. 133-151
 • Krystek R.: System opieki społecznej // W : Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. III / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKŁ, 2010. - S. 110-111
 • Krystek R.: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. Tom III // / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKŁ, 2010. - S. 11-14
 • Michalski L.: Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu // W : Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. . T. III / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKiŁ, 2010. - S. 37-49
 • Michalski L.: Zarządzanie mobilnością i modalnością w aspekcie bezpieczeństwa transportu // W : Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. T.III / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKiŁ, 2010. - S. 128-133
 • Michalski L.: System transportowy Regionu Morza Bałtyckiego po rozszerzeniu Unii Europejskiej // W : Wymiar europejski regionu Morza Bałtyckiego = The european dimension of baltic sea region. / pod red. T. Parteki. -PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - Warszawa : KPZK PAN, 2010. - (Studia. T. CXXIX). - S. 116-125
 • Michalski L.: Transport towarów niebezpiecznych // W : Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKiŁ, 2009. - S. 335-339
 • Żukowska J.: Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie // W : Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKiŁ, 2009. - S. 37-53
 • Krystek R.: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. III // / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa : WKŁ, 2010. - 1-211
 • Oskarbski J., Kaszubowski D.: Wyzwania dla logistyki miejskiej w kontekście zintegrowanej obsługi transportowej obszarów miejskich // Transport i Komunikacja. - 2010, nr 1, s. 24-30

 2009

PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (15)

 • Budzyński M., Jamroz K.: Strategia zmniejszania liczby i skutków wypadnięcia pojazdu z drogi. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 150-157.
 • Gaca S., Jamroz K., Kustra W.: Strategia zmniejszania liczby i skutków wypadków związanych z nadmierną prędkością. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 174-180.
 • Jamroz K., Gaca S., Gacparski J.: Program bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych do roku 2013. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 126-133.
 • Jamroz K., Kustra W.: Strategia zmniejszania liczby i skutków zderzeń czołowych na drogach krajowych. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 143-150.
 • Jamroz K., Michalski L.: Strategia redukcji liczby i skutków zderzeń bocznych i tylnych na drogach krajowych. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 158-167.
 • Jamroz K., Oskarbska I.: Strategia zmniejszania liczby i skutków wypadków w nocy na drogach krajowych. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 168-173.
 • Jamroz K., Wachnicka J.: Strategia zmniejszania skutków wypadków z pieszymi i rowerzystami na drogach krajowych. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 134-142.
 • Jamroz K.: Analiza miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym. Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems. 2009, 4(75) - (Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB), s. 165-176.
 • Krystek R., Michalski L., Żukowska J.: ZEUS - project of integrated transport safety system in Poland. Zeszyty Naukowe AMW/Gdynia. R. 49, nr 175A (2008), s. 157-165.
 • Krystek R.: Nowy program BRD Unii Europejskiej. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 115-119.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Inteligentny system transportu dla Aglomeracji Trójmiejskiej Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. 2009, nr 1-2, s. 66-76.
 • Budzyński M., Jamroz K., Kustra W.: Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych. Drogownictwo. R. 64, nr 4-5 (2009), s. 120-125.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH (8)

 • Kaszubowski D., Oskarbski J.: Wyzwania dla logistyki miejskiej w kontekście zintegrowanej obsługi transportowej obszarów miejskich. W: IV Konferencja Naukowo-Techniczna: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów: Public Trans 2009, Zakopane, 27-29 października 2009 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Radom: Wydaw. Naukowe ITE- PIB, 2009. s. 51-66.
 • Krystek R., Michalski L., Żukowska J.: The value of independent investigations within integrated transport safety systems. W : Thirteenth International Scientific and Technical Confference on Marine Traffic Engineering: Proceedings of Marine Traffic Engineering, Malmö, Sweden, 19-22 October 2009 / ed. L. Gucma. - Institute of Marine Traffic Engineering, Maritime University. Szczecin: Akademia Morska, 2009, s. 230-233
 • Krystek R., Żukowska J.: Badania losów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w Polsce. W: Gambit 2008: VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Badania bezpieczeństwa transportu - czas na integrację, Gdańsk, 23-25 kwietnia 2008 / red. R. Krystek. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej PG, 2008, s. 211-215.
 • Krystek R., Żukowska J.: Road safety in Poland. W: UNECE Transport Review [Dokument elektroniczny]: Road Safety. Dane tekstowe / United Nations New York and Geneva. Geneva: United Nations Economic Commision for Europe, Transport Division Palais des Nations, 2008, s. 81-82.
 • Krystek R.: Założenia i cele projektu ZEUS. W: Gambit 2008: VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Badania bezpieczeństwa transportu - czas na integrację, Gdańsk, 23-25 kwietnia 2008 / red. R. Krystek. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej PG, 2008, s. 67-71.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Trójmiejska regionalna architektura ITS. W: II Polski Kongres ITS [Dokument elektroniczny]: Inteligentny Transport: Wizja i rzeczywistość, Warszawa, 26-27 maja 2009. Dane tekstowe / Stowarzyszenie ITS Polska. - Warszawa, 2009. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : 12 cm, s. 1-8[pdf].

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH W J. POLSKIM (4)

 • Jamroz K.: Zarządzanie bezpieczeństwem. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. I / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska - Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 69-87.
 • Jamroz K.: Zarządzanie ryzykiem w ruchu drogowym. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 58-70.
 • Jamroz K.: Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 257-316.
 • Krystek R.: Wprowadzenie: Niebezpieczeństwo w transporcie. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. I / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 23-44.
 • Krystek R.: Współczesne wyzwania dla rozwoju systemów bezpieczeństwa transportu. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa : WKiŁ, 2009, s. 19-33.
 • Michalski L.: System bezpieczeństwa narodowego RP. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. I / red. R. Krystek - Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 386-400.
 • Michalski L.: System dozoru technicznego. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. I / red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. - Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 461-464.
 • Michalski L.: Analiza porównawcza bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. I / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 466-480.
 • Michalski L.: Uwarunkowania i kierunki integracji systemu bezpieczeństwa transportu drogowego. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. - Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 56-57.
 • Michalski L.: Czynniki kształtujące strukturę modalną wypadków w transporcie. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 318-321.
 • Michalski L.: Bezpieczeństwo zintegrowanych łańcuchów transportowych. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 330-335.
 • Oskarbski J.: Ratownictwo i pomoc ofiarom wypadków. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. I. / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa : WKŁ, 2009, s. 103-110.
 • Oskarbski J.: Rola Inteligentnych Systemów Transportu w bezpieczeństwie transportu drogowego. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKŁ, 2009, s. 89-95.
 • Żukowska J.: Bezpieczeństwo transportu drogowego – podsumowanie. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T.1 / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKŁ, 2009,s. 122-124.
 • Żukowska J.: System instytucjonalno-prawny. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. T. 1 / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKŁ, 2009, s. 87-102.
 • Żukowska J.: Rozwój i integracja systemu bezpieczeństwa transportu drogowego: Podsumowanie. W: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. T. II / red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s. 104-109.
 • REDAGOWANIE: MONOGRAFII, PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH, WYDAWNICTW ZBIOROWYCH (1)
 • Krystek R.: GAMBIT 2008: VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Badania Bezpieczeństwa transportu - czas na integrację, Gdańsk, 23-25 kwietnia 2008 / red. R. Krystek. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej PG, 2008, s.1-287.

2008

 • Budzyński M.: Współczesne techniki projektowania [Rozdział 11.4-11.7]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 400-422.
 • Budzyński M., Jamroz K., Gaca S.: Metodyka wyboru efektywnych działań bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. W: VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefów, 10-12 września 2008 / oprac. red. ARCADIS Profil Sp. z o.o. / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. - Warszawa: ARCADIS Profil, 200, s. 26-32.
 • Jamroz K.: Bezpieczeństwo ruchu na węzłach [Rozdział 5]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008. - S. 128-179.
 • Jamroz K.: Zarządzanie ryzykiem w inżynierii drogowej. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 5, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa / pr. zbior. pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2008, s. 181-192.
 • Jamroz K.: Kierunki kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. W: VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefów, 10-12 września 2008 / oprac. red. ARCADIS Profil Sp. z o.o. / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa: ARCADIS Profil, 2008.
 • Jamroz K.: Review of road safety theories and models. Journal of KONBIN. Vol. 1, nr 1-4 (2008), s. 89-98. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland. Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Jamroz K.: Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Journal of KONBIN. Vol. 1, nr 1-4 (2008), s. 99-108. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland.
 • Jamroz K.: The application of risk analysis in the assessment and management of road safety in road tunnels. Journal of KONBIN. Vol. 3, nr 3-6 (2008), s. 247-256. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland. Zastosowanie analizy ryzyka do oceny i zarządzania bezpieczeństwem ruchu w tunelach drogowych.
 • Jamroz K.: Zastosowanie analizy ryzyka do oceny i zarządzania bezpieczeństwem ruchu w tunelach drogowych, Journal of KONBIN. Vol. 3, nr 3-6 (2008), s. 257-264. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland.
 • Krystek R.: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione. / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008.
 • Krystek.: Geometryczne elementy węzłów [Rozdział 3]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 52-106.
 • Krystek R.: Węzły grupy A [Rozdział 6]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 180-229.
 • Krystek R.: Węzły grupy B [Rozdział 7]. W: W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R.
 • Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 230-277.
 • Krystek R.: Węzły grupy C [Rozdział 8]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 278-285.
 • Krystek R.: Rozwiązania szczególne [Rozdział 9.1-9.5, 9.7]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 286-304.
 • Krystek R.: Organizacja i sterowanie ruchem na węźle [Rozdział 10]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 345-363.
 • Krystek R., Michalski L., Żukowska J.: Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS. Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem. 2008, nr 2-22, s. 8-11.
 • Krystek R., Michalski L., Żukowska J.: Transport system integration - a challenge of our times - Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - wyzwaniem naszych czasów. J. KONES: Powertrain and Transport. Vol. 15, nr 4 (2008), s. 297-303.
 • Krystek R, Sitarz M., Żurek J., Gucma S.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Journal of KONBIN. - Vol. 1, nr 1=4 (2008), s. 429-436. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland.
 • Krystek R, Sitarz M., Żurek J., Gucma S.: Integrated system of transport safety. Journal of KONBIN. Vol. 1, nr 1-4 (2008), s. 421-428. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland.
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu.
 • Krystek R., Żukowska J.: Europejskie, krajowe i regionalne obserwatoria bezpieczeństwa ruchu drogowego. W: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na Polskich Drogach. Zagrożenia - Skutki - Działania: VII Lubelska Wojewódzka Konferencja BRD, Kazimierz Dolny, 4-6 września 2008 roku / red. A. Szpringer ; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie. [Lublin]: Wydaw. TYJDA, 2008, s. 9-23.
 • Krystek R., Żukowska J.: ERSO-Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W: VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefów, 10-12 września 2008 / oprac. red. ARCADIS Profil Sp. z o.o. / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. - Warszawa: ARCADIS Profil, 2008, s. 97-108.
 • Michalski L.: Ruch pojazdów w obszarze węzła [Rozdział 4] // W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 107-127.
 • Michalski L.: Differences and mutual connections of the transport safety systems. Journal of KONBIN. Vol. 1, nr 1=4 (2008), s. 507-514. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland. Odrębności i wzajemne powiązania systemów bezpieczeństwa transportu.
 • Michalski L.: Odrębności i wzajemne powiązania systemów bezpieczeństwa transportu. Journal of KONBIN, vol. 1, nr 1=4 (2008), s. 515-522. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland.
 • Milewska A., Żukowska J.: Próba zastosowania rozkładu Weibulla do analiz strat w ruchu drogowym Journal of KONBIN, vol. 4, nr 4=7 (2008), s. 138-143. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland.
 • Milewska A., Żukowska J.: Testing the Weibull distribution in road traffic losses analysis. Journal of KONBIN, vol. 4, nr 4=7 (2008), s. 131-137. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland. Próba zastosowania rozkładu Weibulla do analiz strat w ruchu drogowym.
 • Oskarbski J.: Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni . Polskie Drogi 2008, nr 9, s. 52-58
 • Oskarbski J.: Współczesne techniki projektowania [Rozdział 11.1-11.3, 11.9]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 364-400; 426-427.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Wdrażanie Inteligentnego Systemu Transportowego TRISTAR w Aglomeracji Trójmiejskiej - przełamywanie barier. Przegląd ITS: Inteligentne Systemy Transportowe 2008, nr 6, s. 12-18.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Inteligentne systemy transportu ITS na drogach szybkiego ruchu [Rozdział 12]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008,s. 428-468.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Wdrażanie ITS TRISTAR w Aglomeracji Trójmiejskiej - przełamywanie barier. W: Polski Kongres ITS [Dokument elektroniczny]: materiały kongresowe, Warszawa, 26-28 maja 2008 r. Dane tekstowe. Warszawa: Pol. Kongr. ITS, 2008. - 1 dysk optyczny (CD-ROM): 12 cm. - Sesja 9: Architektura ITS. - S. 1-8 [pdf].
 • Oskarbski J., Jamroz K.: ITS in Tri-City Agglomeration - implementation of TRISTAR system. W: Advances in transport systems telematics / ed. J. Mikulski. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 231-238. ITS w Aglomeracji
 • Trójmiejskiej - wdrażanie systemu TRISTAR.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: ITS in Tri-City Agglomeration – implementation of TRISTAR system. W: TST'08 [Dokument elektroniczny]: 8th International Conference: conference proceedings, Katowice - Ustroń, Poland, November 5-8, 2008. Dane tekstowe / Silesian University of Technology Faculty of Transport; Polish Academy of Sciences Transport Committee; Polish Association of Transport Telematics. Katowice: Silesian Univ. Technol. Fac. Transp., 2008. - 1 dysk optyczny (CD-ROM): 12 cm, s. 231-238 [pdf]. ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej – wdrażanie systemu TRISTAR
 • Żukowska J.: Urządzenia dla ruchu pieszego [Rozdział 9.6]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 308-326.
 • Żukowska J.: Programy do kosztorysowania [Rozdział 11.8]. W: Węzły drogowe i autostradowe. Wyd. 2 zmienione / red. pr. zbior. R. Krystek. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s. 422-427.
 • Żukowska J., Budzyński M.: System bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce. Journal of KONBIN. Vol. 1, nr 1=4 (2008), s. 499-505. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland.
 • Żukowska J., Budzyński M.: Road safety system in Poland. Journal of KONBIN. Vol. 1, nr 1=4 (2008), s. 491-498. Safety and Reliability Systems, 3rd-6th June 2008, Wrocław, Poland. System bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce

2007

 • Budzyński M.: Wpływ drzew w koronie drogi na bezpieczeństwo użytkowników dróg. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. Gdańsk, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 219-227
 • Budzyński M.: The effect of trees in the road crown on road safety. W: GAMBIT 2006 : ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'' : 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk ; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. - Gdańsk : Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007. - S. 153-162
 • Budzyński M., Jamroz K., Kustra W., Oskarbska I.: Diagnoza stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych. W: VII Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zegrze 23-25 kwietnia 2007 / oprac. red. ARCADIS Profil Sp. z o.o. - [Warszawa] : ARCADIS Profil , 2007. - S. 93-99
 • Gaca S., Jamroz K., Ząbczyk K.: Efekty zmiany limitu prędkości na obszarach miejskich - ocena wstępna. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 377-386, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Gaca S., Jamroz K., Ząbczyk K.: Effects of new speed limits in urban areas - preliminary results. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk : Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 275-284 National Road Safety Programme. Efekty zmiany limitu prędkości na obszarach miejskich - ocena wstępna.
 • Jamroz K.: Pasy bezpieczeństwa skutecznym narzędziem ochrony kierowców i pasażerów w pojeździe. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 387-399. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Jamroz K.: Seatbelts as the Effective Tool for protecting Drivers and Car Occupants. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 285-296. National Road Safety Programme. Pasy bezpieczeństwa skutecznym narzędziem ochrony kierowców i pasażerów w pojeździe.
 • Jamroz K.: Bazujące na ryzyku podejście do oceny bezpieczeństwa na sieci dróg krajowych w Polsce. W: VII Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zegrze 23-25 kwietnia 2007 / oprac. red. ARCADIS Profil Sp. z o.o. - [Warszawa]: ARCADIS Profil , 2007, s. 129-136
 • Jamroz K.: Highway engineering risk assessment, Archives of Transport - Archiwum Transportu, Vol. 19, iss. 1-2 (2007), s. 67-74. Ocena ryzyka na drogach.
 • Jamroz K., Grzegorczyk A.: Przygotowanie i wdrażanie Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej ul. Narutowicza 11, 80-952 Gdańsk, 2007, s. 57-72, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Jamroz K., Grzegorczyk A.: Preparation and implementation of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology, Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 47-62 National Road Safety Programme. Przygotowanie i wdrażanie Krajowego programu BRD GAMBIT 2005
 • Jamroz K., Kaczmarek J.: Ochrona pieszych priorytetowym działaniem prewencyjnym na rzecz brd w Polsce. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 269-277, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Jamroz K., Kaczmarek J.: Pedestrian protection as a priority road safety policy in Poland. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 199-206. National Road Safety ProgrammeOchrona pieszych priorytetowym działaniem prewencyjnym na rzecz brd w Polsce.
 • Jamroz K., Kastner M.: Podejście systemowe do realizacji działań na rzecz BRD. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 73-86, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Jamroz K., Kastner M.: Systemic approach to Road Safety Schemes. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 63-76. National Road Safety Programme. Podejście systemowe do realizacji działań na rzecz BRD.
 • Jamroz K., Krystek R.: Wnioski z realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. W: VII Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zegrze 23-25 kwietnia 2007 / oprac. red. ARCADIS Profil Sp. z o.o. - [Warszawa] : ARCADIS Profil , 2007, s. 43-50.
 • Jamroz K., Krystek R., Michalski L.: Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego // AUTOSTRADY : Budownictwo drogowo-mostowe, 2007, nr 8-9, s. 16-20
 • Jamroz K., Michalski L.: Road safety strategy on national Road, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2007, z. 62, s. 147-154. Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych.
 • Krystek R.: Miejsce programu GAMBIT w III planie BRD Unii Europejskiej. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. - Gdańsk : Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 23-26. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Krystek R.: GAMBIT's position within the European Union's III Road Safety Plan. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 13-16. National Road Safety Programme. Miejsce programu GAMBIT w III planie BRD Unii Europejskiej.
 • Krystek R., Żukowska J.: Time series - the tool for traffic safety analysis. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Vol. 42, z. 1=149 (2007), s. 173-182. Szeregi czasowe - narzędzie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Krystek R., Żukowska J.: Młodzi kierowcy - wybrane zagadnienia. W: Początkujący kierowca w ruchu drogowym - aspekty prawne i współczesne zagrożenia: VI Lubelska Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: GAMBIT Lubelski, Biała Podlaska - Roskosz, 16-18 listopada 2007 r. / red. koordynator WORD Biała Podlaska. - Biała Podlaska : WORD Biała Podlaska, 2007, s. 93-109..
 • Krystek R., Żukowska J.: Światowe trendy w edukacji motoryzacyjnej i nadzorze nad ruchem drogowym. W: Skuteczna edukacja i działania kontrolne warunkiem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Stare Jabłonki, 14-15.11.2007. Olsztyn: WORD Olsztyn, 2007, s. 1-18.
 • Michalski L.: Dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju wynikające z audytu brd w Polsce. W: VII Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zegrze 23-25 kwietnia 2007 / oprac. red. ARCADIS Profil Sp. z o.o. [Warszawa]: ARCADIS Profil, 2007. - S. 61-65.
 • Oskarbski J.: Wpływ zmian w strukturze sieci ulicznej miasta na efektywność funkcjonowania transportu na przykładzie planowanej obwodnicy Olsztyna. W: Wspomaganie Decyzji w Projektowaniu i Zarządzaniu Transportem: VI konferencja naukowo-techniczna z cyklu ''Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego'', Poznań, 23-25 maja 2007 r. Poznań: SITK/Oddział w Poznaniu, 2007, s. 145-153
 • Oskarbski J.: Strategia czystego transportu miejskiego w Gdyni. W: Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom: konferencja naukowo-techniczna Miasto i Transport 2007, Warszawa, 6 grudnia 2007 / red. A. Brzeziński, K. Jesionkiewicz / Politechnika Warszawska. Warszawa: TransEko, 2007, s. 101-109.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w systemie TRISTAR. W: GAMBIT 2006 : ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 251-260.Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Oskarbski J., Jamroz K.: Traffic safety management in TRISTAR system. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 183-192. National Road Safety Programme. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w systemie TRISTAR.
 • Staniszewski J., Kustra W.: Ujawnianie kierujących pod wpływem narkotyków. W: GAMBIT 2006. ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 409-415. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Staniszewski J., Kustra W.: Drugs and driving. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 297-302. National Road Safety Programme. Ujawnianie kierujących pod wpływem narkotyków.
 • Tracz M., Michalski L.: Metody i narzędzia prewencyjne w projektowaniu i eksploatacji dróg. W: GAMBIT 2006: ''Miejsce Programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej'': VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 maja 2006 / red. nauk. R. Krystek - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2007, s. 179-188. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Tracz M., Michalski L.: Prevention methods and tools in road designing and maintenance. W: GAMBIT 2006: ''GAMBIT's Position within the European Union's III Road Safety Plan'': 6th International Road Safety Seminar GAMBIT 2006, Gdańsk, 17-19 May 2006 / sci. ed. R. Krystek / Foundation of Civil Engineering Development in Gdańsk; Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology. Gdańsk: Fund. Rozw. Inż. Ląd., 2007, s. 115-123. National Road Safety Programme. Metody i narzędzia prewencyjne w projektowaniu i eksploatacji dróg.

 2006

 • Budzyński M.: Zagrożenia w ruchu drogowym na sieci dróg powiatów ziemskich. Transport Miejski i Regionalny. - 2006., nr 7/8, s. 27-32.
 • Budzyński M., Jamroz K., Radzikowski T.: Drzewa w koronie drogi a standardy bezpieczeństwa. Trees in the roadway versus safety standards. W: I Polski Kongres Drogowy ''Lepsze drogi - lepsze życie'': referaty. 1st Polish Road Congress ''Better roads - better life'': proceedings, Warszawa, 4-6 października 2006 r. S. 103-110.
 • Budzyński M., Michalski L.: Środki poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach. Transport Miejski i Regionalny. - 2006., nr 7/8, s. 65-71.
 • Budzyński M., Michalski L., Gaca S.: Bezpieczna infrastruktura drogowa - obecne wyzwania. Road safety infrastructure - present challenges. W: I Polski Kongres Drogowy ''Lepsze drogi - lepsze życie'': referaty. 1st Polish Road Congress ''Better roads - better life'': proceedings, Warszawa, 4-6 października 2006 r. S. 111-118.
 • Budzyński M., Michalski L., Radzikowski T.: Przeglądy dróg dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inspection of roads to road safety improvement. W: I Polski Kongres Drogowy ''Lepsze drogi - lepsze życie'': referaty. 1st Polish Road Congress ''Better roads - better life'': proceedings, Warszawa, 4-6 października 2006 r. S. 119-126.
 • Ciesielska A., Michalski L.: Część IV. Infrastruktura transportu. W: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego: Ocena realizacji inwestycji. Paca pod red. Feliksa Pankau. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Depart. Rozw. Reg. i Przestrz., 2006. (Pomorskie Studia Regionalne). S. 121-160.
 • Jamroz K.: Program ochrony powietrza od wpływu transportu w Gdańsku. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 2, s. 13-19.
 • Jamroz K.: Osobowości Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 15-18.
 • Jamroz K.: Rozwój systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 33-40.
 • Jamroz K.: Teorie i modele stosowane w badaniach i działaniach prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe. Gdańsk, 2006, nr 60, s. 169-178. Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa : Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2006”, Gdańsk – Krynica, 11-16 września 2006. T. 4, Geotechnika. Inżynieria Komunikacyjna.
 • Jamroz K.: Rola pasów bezpieczeństwa i metody badań ich stosowania. Transport Samochodowy. Motor Transport. 2006, z. 3=13, s. 21-53.
 • Jamroz K., Kaczmarek J.: Jak zmniejszyć poziom ryzyka pieszych w ruchu drogowym w Polsce? Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 41-48.
 • Jamroz K., Kaczmarek J., Zarembski J.: Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 3, s. 2-9.
 • Jamroz K., Kastner M.: Rozwój systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 33-40.
 • Jamroz K., Krystek R.: Inteligentne systemy transportu - rozwój i struktura. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 5, s. 2-11.
 • Jamroz K., Krystek R., Michalski L.: Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2013 w Polsce. Road safety strategy to 2013 in Poland. W: I Polski Kongres Drogowy ''Lepsze drogi - lepsze życie'': referaty. 1st Polish Road Congress ''Better roads - better life'': proceedings, Warszawa, 4-6 października 2006 r. S. 127-134.
 • Jamroz K., Michalski L., Gaca S.: Roads safety programmes as an effective tool for developing system-based road safety policies. Journal of KONBiN. - Vol. 1, nr 1 (2006), s. 153-160. The 4th International Conference on Safety and Reliability, Kraków, Poland, 30th May - 2nd June 2006 Programy bezpieczeństwa drogowego jako skuteczne narządzie rozwoju systemowego podejścia do bezpieczeństwa drogowego.
 • Jamroz K., Oskarbski J.: TRISTAR - Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 83-89.
 • Jamroz K., Oskarbski J.: TRISTAR platformą przyszłej integracji transportu w Aglomeracji Trójmiejskiej. W: Transport a Unia Europejska: Polski transport w europejskiej perspektywie. Pod red. Danuty Rucińskiej i Elżbiety Adamowicz. Gdańsk: Fund. Rozw. Uniw. Gdań., 2006. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego / A. Kubicka; nr 33). - S. 393-406.
 • Krystek R.: Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025. W: Transport a Unia Europejska: Polski transport w europejskiej perspektywie. Pod red. Danuty Rucińskiej i Elżbiety Adamowicz. Gdańsk: Fund. Rozw. Uniw. Gdań., 2006. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego / A. Kubicka; nr 33). S. 13-30.
 • Krystek R.: Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2013 w Polsce. Road safety strategy to 2013 in Poland. W: I Polski Kongres Drogowy ''Lepsze drogi - lepsze życie'': referaty. 1st Polish Road Congress ''Better roads - better life'': proceedings, Warszawa, 4-6 października 2006 r: Pol. Kongr. Drogowy. S. 127-134.
 • Krystek R.: Bezpieczeństwo transportu w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 19-26.
 • Krystek R., Jamroz K., Michalski L.: Integracja z Unią Europejską - konieczność korekty Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. W: Transport a Unia Europejska: Polski transport w europejskiej perspektywie. Pod red. Danuty Rucińskiej i Elżbiety Adamowicz. - Gdańsk: Fund. Rozw. Uniw. Gdań., 2006. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego / A. Kubicka; nr 33). S. 39-51.
 • Kustra W., Jamroz K., Staniszewski J.: Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym najbardziej efektywnym działaniem poprawy brd. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 57-64.
 • Michalski L.: Plan zrównoważonego transportu miejskiego - nowy instrument planowania rozwoju transportu w miastach. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 96-99.
 • Michalski L.: Instrumenty zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Autostrady. 2006., nr 10, s. 36-39.
 • Michalski L., Bańkowska B., Szwankowska B., Połońska D.: Identyfikacja i potencjał rozwojowy funkcji metropolitalnych w obszarze metropolitalnym Trójmiasta. W: Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pod red. Feliksa Pankau. Urz. Marszałkowski Woj. Pomorskiego Depart. Rozw. Region. i Przestrz., 2006. (Pomorskie Studia Regionalne). S. 33-80.
 • Oskarbski J., Jamroz K., Litwin M.: Inteligentne systemy transportu - zaawansowane systemy zarządzania ruchem. Intelligence transportation system - advanced management traffic systems. W: I Polski Kongres Drogowy ''Lepsze drogi - lepsze życie'': referaty. 1st Polish Road Congress ''Better roads - better life'': proceedings, Warszawa, 4-6 października 2006 r. Pol. Kongr. Drogowy. S. 167-174.
 • Oskarbski J.: Wpływ przekształceń struktury sieci ulicznej na sprawność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 90-95.
 • Oskarbska I., Oskarbski J.: Ratownictwo i pomoc ofiarom wypadków drogowych. Transport Miejski i Regionalny. 2006., nr 7/8, s. 72-78.
 • Zielińska S., Jamroz K., Romanowska M.: Ochrona dzieci przed niebezpieczeństwem w ruchu drogowym. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 49-56.
 • Żukowska J.: Zastosowanie szeregów czasowych do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Miejski i Regionalny. 2006, nr 7/8, s. 79-82.
 • W. Kustra, J. Staniszewski „Ujawnianie kierujących pod wpływem narkotyków” GAMBIT 2006. Gdańsk 2006.
 • W. Kustra, „Automatyczny nadzór nad prędkością” II Seminarium Naukowe„ Program GAMBIT – rola Policji oraz innych podmiotów w realizacji priorytetowych zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Szczytno 2006.

2005

 • Budzyński M., Michalski L., Marszałek R.: Rola infrastruktury drogowej w wojewódzkim systemie brd. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004 s.
 • Budzyński M., Radzikowski T.: Przeglądy brd narzędziem do usuwania zagrożeń na drodze. W: [Materiały] Konferencja naukowo-techniczna ''Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego''. Kielce, 12-13 maja 2005 r. Kielce: SITK RP Oddz. w Kielcach 2005
 • Gaca S., Jamroz K.: SPEED MONITORING AND MANAGEMENT IN NATIONAL ROAD SAFETY PROGRAM. [Abstracts Conference Papers] Światowa Konferencja ''Road Safety on Four Continents''. Warsaw, Poland 5-7 October 2005. s. 187. Monitoring prędkości i jej zarządzanie w krajowym programie poprawy brd.
 • Gaca S., Jamroz K.: SPEED MONITORING AND MANAGEMENT IN NATIONAL ROAD SAFETY PROGRAM. [Conference Proceedings] Światowa Konferencja ''Road Safety on Four Continents''. Warsaw, Poland 5-7 October 2005. Monitoring prędkości i jej zarządzanie w krajowym programie poprawy brd.
 • Jamroz K., Budzyński M., Kastner M.: Powiatowe programy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W: [Materiały] VI Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Kołobrzeg, 27-29 kwietnia 2005 r. Kołobrzeg: Kraj. Rada Zarz. Dróg Powiatowych, Zarz. Dróg Pow. w Kołobrzegu, Red. ''Polskich Dróg'' 2005.
 • Jamroz K., Jewuła M.: Rola miast - powiatów grodzkich w programie brd GAMBIT 2005. W: XV Zjazd Drogowców Miejskich: Toruń, 27-29 września 2005. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2005.
 • Jamroz K., Kastner M.: Programy i działania na rzecz brd na poziomie powiatu i gminy. W: [Materiały] Konferencja naukowo-techniczna ''Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego''. Kielce, 12-13 maja 2005 r. Kielce: SITK RP Oddz. w Kielcach 2005.
 • Jamroz K., Litwin M.: REVIEW OF INCIDENT DETECTION APLICATIONS. IMPLICATIONS FOR TRISTAR-INCYDENT DETECTION MODULE. TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS. 5th International Conference. November 3-5, 2005. Katowice-Ustroń, Poland. Conference Proceedings Program & Abstracts. s. 34. Przegląd rozwiązań systemów wykrywania zdarzeń drogowych i ich zastosowanie w koncepcji systemu TRISTAR.
 • Jamroz K., Mackun T., Ryś A.: Programy dostosowania sieci ulic małych i średnich miast do standardów brd. W: [Materiały] Konferencja naukowo-techniczna ''Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego''. Kielce, 12-13 maja 2005 r. Kielce: SITK RP Oddz. w Kielcach**2005.
 • Jamroz K., Oskarbski J., Ciesielska A.: Udział transportu w zanieczyszczaniu powietrza w miastach na przykładzie Gdańska. W: [Materiały] V Konferencja Naukowo-Techniczna Transport a Rozwój Zrównoważony. (Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego). Poznań-Rosnówko, 17-19 maja 2005 r. Poznań: SITK RP Oddz. w Poznaniu**2005.
 • Jamroz K., Kaczmarek J.: MONITORING OF SAFETY BELTS USE ON NATIONAL AND REGIONAL LEVEL. [Abstracts Conference Papers] Światowa Konferencja ''Road Safety on Four Continents''. Warsaw, Poland 5-7 October 2005. s. 131. Monitoring stosowania pasów bezpieczeństwa na poziomie krajowym i regionalnym.
 • Jamroz K., Kaczmarek J.: MONITORING OF SAFETY BELTS USE ON NATIONAL AND REGIONAL LEVEL. [Conference Proceedings] Światowa Konferencja ''Road Safety on Four Continents''. Warsaw, Poland 5-7 October 2005. Monitoring stosowania pasów bezpieczeństwa na poziomie krajowym i regionalnym.
 • Jamroz K., Michalski L.: IMPLEMENTATION OF ROAD SAFETY PROGRAMMES IN POLISH REGIONS AND POVIATS. [Abstracts Conference Papers] Światowa Konferencja ''Road Safety on Four Continents''. Warsaw, Poland 5-7 October 2005. Wdrażanie regionalnych i powiatowych programów brd w Polsce.
 • Jamroz K., Michalski L.: IMPLEMENTATION OF ROAD SAFETY PROGRAMMES IN POLISH REGIONS AND POVIATS. [Conference Proceedings] Światowa Konferencja ''Road Safety on Four Continents''. 5-7 October 2005. Wdrażanie regionalnych i powiatowych programów brd w Polsce.
 • Jamroz K., Kaczmarek J.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich. W: [Materiały] V Konferencja Naukowo-Techniczna Transport a Rozwój Zrównoważony. (Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego). Poznań-Rosnówko, 17-19 maja 2005 r. Poznań: SITK RP Oddz. w Poznaniu**2005
 • Jamroz K., Litwin M.: REVIEW OF INCIDENT DETECTION APLICATIONS. IMPLICATIONS FOR TRISTAR-INCYDENT DETECTION MODULE. Politechnika Śląska, Zeszyty Naukowe Nr 1691. Transport z.59 TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS. 5th International Conference. November 3-5, 2005. Katowice-Ustroń, Poland. Przegląd rozwiązań systemów wykrywania zdarzeń drogowych i ich zastosowanie w koncepcji systemu TRISTAR.
 • Krystek R Polityka transportowa państwa. W: [Materiały] V Konferencja Naukowo-Techniczna Transport a Rozwój Zrównoważony. (Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego). Poznań-Rosnówko, 17-19 maja 2005r. Poznań: SITK RP Oddz. w Poznaniu**2005
 • Krystek R.: National Road, Programme GAMBIT 2005.Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. [Abstracts Conference Papers] Światowa Konferencja; Road Safety on Four Continents; Warsaw, Poland 5-7 October 2005.
 • Krystek R.: National Road, Programme GAMBIT 2005.Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. [Conference Proceedings] Światowa Konferencja;Road Safety on Four Continents&. Warsaw, Poland 5-7 October 2005.
 • Krystek R. Jamroz K., Michalski L., Oskarbski J.: Możliwości rozwoju powiązań drogowych portu gdańskiego z siecią dróg krajowych. Inż. Mor. i Geotech.**2005.
 • Krystek R., Żukowska J.: Time series the tool for traffic safety analysis. Szeregi czasowe narzędzie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W: [Conference proceedings] ESREL 2005. European Safety and Reliability Conference. Advances in Safety and Reliability. Gdynia-Sopot-Gdańsk, 27-30 May 2005.
 • Krystek R., Żukowska J.: Roads unsafety social costs. Niebezpieczeństwo na drogach koszty społeczne. W: [Conference proceedings] Światowa Konferencja, Road Safety on Four Continents. Warsaw, Poland 5-7 October 2005, Linköping: VTI Swedish National Road and Transport Research Institute, 2005.
 • Żukowska J.: Modelowanie szeregami czasowymi liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Transport Samochodowy**2005 nr 1(7)
 • K. Jamroz, L. Michalski, M. Budzyński, M. Kastner, W. Kustra, I. Oskarbska, J. Oskarbski, A. Siwek, A. Urbanowicz, S. Zielińska, J. Żukowska „Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005”

 2004

 • Gaca S., Jamroz K.: Niebezpieczne zachowania kierowców. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Gaca S., Jamroz K., Ząbczyk K.: Prędkość na polskich drogach - próba diagnozy. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Góra J., Jamroz K., Mirończuk M.: Organizacja bezpiecznej drogi do szkoły. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Jamroz K., Michalski L.: Wojewódzkie Programy GAMBIT struktura i proces wdrażania. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Jamroz K., Kastner M., Kustra W. i inni: Zastosowanie GPS do lokalizacji zdarzeń drogowych na sieci dróg i ulic w wybranych powiatach województwa pomorskiego. Praca zrealizowana na zamówienie UWM w Olsztynie, w ramach projektu celowego KBN. Politechnika Gdańska 2002/2004.
 • Kołodziejski A.: Kustra W., Staniszewski J.: Policja Ruchu Drogowego ważnym ogniwem systemu brd w województwie. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Krystek R.: 15 lat wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2004 (10 lat Programu GAMBIT). Gdańsk, 13-14 maja 2004 r.
 • Krystek R.: Prace naukowo-badawcze i studialne pracowników Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2004 (10 lat Programu GAMBIT). Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Michalski L., Gacparski J.: Audyt brd w Polsce - stan istniejący i perspektywy rozwoju. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004
 • Oskarbski J., Rószkowski A., Ziółkowski R.: System ratownictwa drogowego - stan obecny i konieczność rozwoju. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Templin T., Kastner M.: Zastosowanie GPS do lokalizacji zdarzeń drogowych. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • Żmuda-Trzebiatowski J., Kastner M.: Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT Człuchowski. W: [Materiały] Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''10 lat Programu GAMBIT''. Gdańsk, 13-14 maja 2004.
 • A. Kołodziejski, W. Kustra, „Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym” Stare Jabłonki 2004.
 • K. Jamroz, W. Kustra, R. Marszałek, J. Staniszewski „Doświadczenia z wdrażania automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, VI Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ''Zarządzanie prędkością''. Zegrze 2004.
 • R. Krystek, K. Jamroz, A. Sas-Bojarska, A. Tyszecki, J. Oskarbski, W. Kustra, T. Mackun, L. Michalski, J. Szrajber „Analiza warunków dla realizacji projektu ciągu ulicznego ''Trasa Sucharskiego-Droga Zielona-Nowa Spacerowa'' w Gdańsku. Kreowanie strefy rozwojowej Południowego Bałtyku, Gdańsk 2004.

2003

 • Jamroz K., Oskarbski J., Krystek R.. i inni: Koncepcja ogólna systemu zarządzania ruchem w Sopocie. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej. Praca na zlecenie ZDiZ Sopot. Gdańsk, 2003.
 • Krystek R., Jamroz K., Michalski L. i inni: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim - GAMBIT Warmińsko - Mazurski. Praca na zlecenie WORD w Olsztynie. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2003.
 • Krystek R., Jamroz K., Michalski L. i inni: Analiza kierunków przekształceń sieci ulicznej miasta Gdańska w aspekcie wsparcia projektów funduszami europejskimi. Politechnika Gdańska, 2003.

 2002

 • Jamroz K., Michalski L. Krystek R.. i inni: Studium koncepcyjne Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej. Praca na zlecenie Zarządu Dróg dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego. Gdańsk, 2002.
 • Jamroz K., Oskarbski J., Krystek R.. i inni: Koncepcja ogólna systemu zarządzania ruchem na Obwodnicy Trójmiasta. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej. Praca na zlecenie GDDP-O/Gdańsk. Gdańsk, 2002.
 • Jamroz K., Oskarbski J., Krystek R.. i inni: Koncepcja ogólna systemu zarządzania ruchem w Gdyni. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej. Praca na zlecenie UM w Gdyni. Gdańsk, 2002.
 • Krystek R., Jamroz K. i inni: Uzupełniające Studium Lokalizacyjne przebiegu drogi krajowej S-7 na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do Kiezmarka. Praca na zlecenie GDDP-OP Gdańsk. Gdańsk 2002.
 • Krystek R., Jamroz K., Michalski L. i inni: : Instrukcja GDDKiA dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Politechnika Gdańska, 2002.

2001

 • Jamroz K., Michalski L. Krystek R.. i inni: Uzupełniające studium lokalizacyjne przebiegu drogi krajowej nr 7 na odcinku od Kiezmarka do Obwodnicy Trójmiasta i południowego odcinka Trasy Sucharskiego. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej. Praca na zlecenie GDDP-OP w Gdańsku i Zarządu Portu Gdańsk Gdańsk, 2001.
 • Krystek R., Jamroz K., Michalski L. i inni: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim - GAMBIT Lubelski. Etap I - Diagnoza. Praca na zlecenie WORD w Lublinie. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2001.
 • Krystek R., Jamroz K., Michalski L. i inni: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim - GAMBIT Pomorski. Etap I - Diagnoza. Praca na zlecenie WORD w Gdańsku. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2001.
 • Krystek R., Jamroz K. i inni: Studium koncepcyjne połączenia drogowego Portu Morskiego w Gdańsku z autostradą A-1 i korytarzem transportowym nr VI. Praca na zlecenie Zarządu Portu Gdańsk. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001.

 2000

 • Krystek R., Jamroz K. i inni: Uzupełniające Studium Lokalizacyjne przebiegu Trasy Sucharskiego na odcinku od ulicy Elbląskiej do drogi krajowej nr 7. Praca na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Gdańsk 2001.
 • Michalski L. Krystek R., Jamroz K. i inni: Studium powiązań Portu Gdańskiego z autostradą A-1. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej. Praca na zlecenie Zarządu Portu Gdańsk Gdańsk, 2001.
 • Krystek R., Michalski L., Jamroz K. Budzyński M. i inni: Standardy techniczne infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych dla miasta Gdańska. Praca na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Gdańsk 1999/2000.
 • Krystek R., Jamroz K., Michalski L. i inni: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Śląskim - GAMBIT Śląski. Praca na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2000.
 • Krystek R., Michalski L., Jamroz K. i inni: GAMBIT - 2000. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Praca zlecona przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Politechnika Gdańska. Gdańsk 2000.

 1999

 • Jamroz K., Michalski L., Oskarbski J., Kustra W. (1999): „Travel Behaviour in Gdańsk’s Transportation System”. Modelling and Management in Transportation. International Conference MMT’99. Poznań - Kraków 15 – 16 X 1999.