biogram

Dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. uczelni

stanowisko / position:
 

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

Profesor uczelni, Kierownik Katedry / Associate Professor, Head of Department

Nr 105 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 20 50

jerzy.bobinski@pg.edu.pl

 • ciągły i dyskretny opis rys w betonie,
 • efekt skali w konstrukcjach betonowych i zelbetowych,
 • analiza propagacji rys z uwzględnieniem mezostruktury betonu,
 • numeryczne modelowanie materiałów z osłabieniembiogram

Prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka - Godycka

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:
 


 

profil inżynierski:
 

Profesor / Professor

 Nr 118 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 25 77

ngodyc@pg.edu.pl

 • badania eksperymentalne, analizy teoretyczne zarysowania i nośności konstrukcji żelbetowych i sprężonych, obszary nieciągłości "D",
 • krótkie wsporniki słupów, belek, tarcz,
 • efektywność wzmocnień,
 • weryfikacja procedur norm z konstrukcji betonowych: europejskiej EN i Model Code MC,
 • belki hybrydowe
   

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

biogram

Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni

stanowisko / position:

 

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy: 

profil inżynierski:


 

Profesor uczelni, Z-ca Kierownika Katedry / Associate Professor, Deputy Head of Department

116 BŻ (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 31

mniedost@pg.edu.pl

 • wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych,
 • nośność konstrukcji murowych z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli,
 • diagnostyka elementów konstrukcyjnych metodami bezinwazyjnymi,
 • prawne aspekty remontów i modernizacji budynków

 

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjaloności konstrukcyjno - budowlanej,
 • uprawnienia budowlane w zakresie kierownia robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych (branżowa aktualizacja),
 • rzeczoznawca budowlany w spec. konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania i budowy obiektów budowlanych bez ograniczeń,
 • rzeczoznawca budowlany PZiTB w spec. technologie i materiały budowlane - właściwości i stosowanie, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, budowle i konstrukcje poddane obciążeniom dynamicznym, izolowanie i zabezpieczanie budowli,
 • tytuł inżyniera europejskiegobiogram

Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. uczelni

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:
 


  

profil inżynierski:
 

Profesor uczelni / Associate Professor

Nr 03 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 24 47

ambrozan@pg.edu.pl

 • opis właściwości mechanicznych tkanin i siatek chirurgicznych,
 • ocena wpływu podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowych,
 • projektowanie i wykonawstwo konstrukcji betonowych i inżynierskich

 

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjaloności konstrukcyjno - budowlanej,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

 


 

Dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:
 


 


 

profil inżynierski:
 

Profesor uczelni / Associate Professor

Nr 127A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 18 21

magdalena.dobiszewska@pg.edu.pl

 • technologia betonu,
 • kompozyty cementowe z dodatkami mineralnymi,
 • wykorzystanie odpadów przemysłowych w produkcji betonów i zapraw cementowych

 

 • uprawnienia budowlane

 biogram

Dr hab. inż. Ireneusz Marzec, prof. uczelni

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:
 


 

 

profil inżynierski:
 

Profesor uczelni / Associate Professor

Nr 2.2 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 20 14

ireneusz.marzec@pg.edu.pl

 • numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń,
 • efekt skali w konstrukcjach betonowych i żelbetowych,
 • zaawansowane symulacje MES konstrukcji żelbetowych i inżynierskich,
 • badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne trwałości zmęczeniowej

 

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

 

Dr inż. Hubert Byliński

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

 

 

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 127 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 32

hubert.bylinski@pg.edu.pl

 • gospodarka osadowa w tym procesy fermentacji i dezintegracji,

 • monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku,

 • ocena zapachowego oddziaływania obiektów komunalnych i przemysłowych,

 • analiza składu chemicznego próbek o różnym pochodzeniu i składzie

 

Dr inż. Małgorzata Lachowicz

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

 

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 103 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 11 31

malgorzata.lachowicz@pg.edu.pl

konstrukcje żelbetowe, krótkie wsporniki żelbetowe oraz ich wzmacnianie i sprężanie, połączenia elementów prefabrykowanych

 

Dr inż. Magdalena Pawelska - Mazur

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

profil inżynierski:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 03 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 10 94

mmazur@pg.edu.pl

 

uprawnienia budowlane

 

 

Dr inż. Paweł Piotrkowski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

 

profil inżynierski:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 103 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 11 31

piotrkow@pg.edu.pl

konstrukcje żelbetowe, krótkie wsporniki żelbetowe, zbiorniki na ciecze i silosy żelbetowe, oddziaływania termiczne w żelbecie

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno - budowlanej

 

Dr inż. Jan Suchorzewski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

 


 

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 127 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 32

jan.suchorzewski@pg.edu.pl

mieszanki i badania betonów o nowych funkcjonalnościach, nowoczesne metody monitoringu konstrukcji betonowych, lekkie konstrukcje betonowe, trwałość i starzenie materiałów opartych na spoiwach mineralnych, betony dla konstrukcji morskich, obliczenia numeryczne pękania metodą elementów dyskretnych

 

Dr inż. Marek Wesołowski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:
  

profil inżynierski:

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 117 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 16 31

wesolow@pg.edu.pl

 • prace badawcze dot. nośności i odkształcalności elementów żelbetowych, 

 • projektowanie konstrukcji betonowych w świetle postanowień norm polskich i europejskich, 
 • autor lub współautor ponad 70 prac naukowych i naukowo-badawczych
   
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno - budowlanej,
 • rzeczoznawca budowlany w spec. konstrukcyjno - budowlanej
 • autor lub współautor 285 ekspertyz, orzeczeń technicznych i innych prac niepublikowanych z zakresu budownictwa betonowego i ogólnego

 

Dr inż. Patryk Ziółkowski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

 

Adiunkt / Assistant Professor

Nr 102 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 23 85

patryk.ziolkowski@pg.edu.pl

 • algorytmy przetwarzania chmury punktów;

 • fotogrametria;

 • metody teledetekcyjne w badaniu konstrukcji betonowych;

 • naziemny skaning laserowy;

 • programowanie obiektowe;

 • technologie informatyczne w inżynierii lądowej;

 • zarządzanie projektami.

 

Mgr inż. Marek Kin

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil inżynierski:

Starszy Wykładowca / Senior Lecturer

Nr 127A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347

mkin@pg.edu.pl

uprawnienia budowlane

 

Mgr inż. Anna Kopańska

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

Asystentka, doktorantka / Assistant, Ph.D Student

Nr 102A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 21 15

anna.kopanska@pg.edu.pl

konstrukcje żelbetowe, stany graniczne zarysowania i nośności tarcz żelbetowych

 

Mgr inż. Marta Hirsz

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:


profil inżynierski:

 

Asystentka, doktorantka / Assistant, Ph.D Student

Nr 03 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 10 94

marta.hirsz@pg.edu.pl

konstrukcje żelbetowe i sprężone, ścinanie belek, belki hybrydowe

uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno - budowlanej

 

Mgr inż. Maciej Solarczyk

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:


 

profil inżynierski:

Asystent, doktorant / Assistant, Ph.D Student

Nr 102A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 21 15

maciej.solarczyk@pg.edu.pl

 • badania eksperymentalne oraz analizy obliczeniowe konstrukcji żelbetowych i sprężonych,

 • konstrukcje hybrydowe,

 • analizy eksperymentalne oraz obliczeniowe prefabrykowanych łączników balkonowych,

 • geometria torów kolarskich

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno - budowlanej

 

Mgr inż. Patryk Chodkowski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

Asystent, doktorant / Assistant, Ph.D Student

Nr 2.9 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 12 68

patryk.chodkowski@pg.edu.pl

numeryczne modelowanie materiałów z osłabieniem, analiza rozwoju rys z uwzględnieniem mezostruktury betonu

 

 

Mgr inż. Jakub Schönnagel

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

Asystent, doktorant / Assistant, Ph.D Student

Nr 2.9 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 12 68

jakub.schonnagel@pg.edu.pl

numeryczne modelowanie materiałów z osłabieniem, analiza rozwoju rys z uwzględnieniem mezostruktury betonu

 

 

Mgr inż. Beniamin Kondys

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

Asystent, doktorant / Assistant, Ph.D Student

Nr 127 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 32

beniamin.kondys@pg.edu.pl

konstrukcje żelbetowe, numeryczne modelowanie materiałów z osłabieniem, analiza numeryczna rozwoju rys w elementach betonowych i żelbetowych

 

Mgr inż. Marcin Burdziński

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

Doktorant / Ph.D Student

Nr 127 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 32

marcin.burdzinski@pg.edu.pl

analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach żelbetowych

 

Msc Eng. Ginneth Millán Ramírez

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

Doktorantka / Ph.D Student

Nr 102A (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 21 15

Ginneth.ramirez@pg.edu.pl

 • korozja chemiczna betonu i elementów betonowych zagłębionych w gruncie, 

 • materiały powłokowe do zabezpieczania elementów betonowych, modele teoretyczne korozji chemicznej,

 • metody starzenia betonu, 

 • podłoże gruntowe w aspekcie jego skażenia

 

Mgr inż. Tomasz Majewski

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profil inżynierski:

Doktorant / Ph.D Student

Nr 127 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 32

tomimaj@pg.edu.pl

 • diagnostyka i monitorowanie stanu technicznego zabytkowych obiektów budowlanych, 

 • badania i pomiary murowanych, sakralnych obiektów zabytkowych,

 • badania materiałowe cegieł, muru, zaprawy orz drewna wbudowanego w elementy konstrukcyjne zabytkowych obiektó sakralnych, 

 • analiza wytężenia elementów zabytkowych konstrukcji murowych,

 • numeryczne modelowanie elementów murowych z uwzględnieniem ortotropii materiału,

 • naprawy, wzmocnienia i remonty konstrukcji murowanych obiektów zabytkowych

 

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

 • rzeczoznawca budowlany w spec. konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 

Mgr inż. Sylwia Świątek - Żołyńska

stanowisko / position:

pokój / room:

telefon / phone:

e-mail:

profil naukowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profil inżynierski:

Doktorantka / Ph.D Student

Nr 127 (Budynek nr 21 - "Żelbet")

+48 58 347 22 32

sylwia.zolynska@pg.edu.pl

 • zastosowanie praktyczne fibrobetonu w posadzkach przemysłowych, nawierzchniach drogowych i mostowych, 

 • posadzki elektrostatyczne, zagadnienia piezolektryczne w betonie,

 • technologia betonu, 

 • posadowienia obiektów w trudnych warunkach gruntowych,

 • projektowanie i nadzór nad przebiegiem prac w zakresie budownictwa wojskowego, nawierzchni lotniskowych, placów kontenerowych, nawierzchni portowych

 

 • uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności mostowej,

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,