Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. uczelni
pokój 105 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 20 50
e-mail: jerzy.bobinski@pg.edu.pl

 

Kierownik Laboratorium

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni
pokój: 116 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 22 31
e-mail: mniedost@pg.edu.pl

 

Technolog - Specjalista

mgr inż. Jarosław Kondrat
pokój: 06 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 24 47 
e-mail: jarko@pg.edu.pl

 

Sekretariat Katedry

mgr Małgorzata Zaborska
pokój 104 BŻ - budynek "Żelbet"
tel.: 58 347 10 57
e-mail: malzabor@pg.edu.pl

RAMOWA OFERTA WSPÓŁPRACY

Regionalne Laboratorium Budownictwa przy Katedrze Konstrukcji Betonowych
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

 

BADANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

 • Badania niszczące i nieniszczące elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej (belki, wsporniki, słupy, tarcze, etc.)

      

 

BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Cement wg normy PN-EN 197-1:2002

 • analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)
 • badanie konsystencji
 • badanie stałości objętości
 • oznaczanie czasów wiązania
 • badanie wytrzymałości na ściskanie
 • badanie wytrzymałości na zginanie

 

Kruszywo wg normy PN-EN 12620:2004

 • pobieranie próbek
 • oznaczenie składu ziarnowego
 • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • oznaczenie nasiąkliwości
 • oznaczenie mrozoodporności
 • oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie

 

Beton według norm PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06250:1988

 • pobieranie próbek do badań
 • analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)
 • badanie wytrzymałości na ściskanie
 • oznaczenie wodoszczelności
 • oznaczenie nasiąkliwości
 • oznaczenie mrozoodporności
 • oznaczenie gęstości objętościowej
 • badanie konsystencji mieszanki
 • badanie zawartości powietrza w mieszance

 

Ponadto badania chemiczne

 • zapraw
 • wody zarobowej
 • soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie

 

Badania techniczne podstawowych cech wytrzymałościowych i fizycznych innych materiałów budowlanych

 • wytrzymałość na ściskanie
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • wytrzymałość na zginanie przy rozłupywaniu
 • mrozoodporność
 • nasiąkliwość
 • przyczepność
 • gęstość, gęstość objętościowa, porowatość
 • ścieralność
 • stabilność wymiarowa w stałych warunkach temperatury i wilgotności (temperatura od -70°C do +150°C, wilgotność  względna powietrza od 10 do 98%)
 • wilgotność i wilgotność sorpcyjna
 • przenikanie pary wodnej
 • absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
 • współczynnik przenikania ciepła w zakresie od 0,01 do 50 W/(m·0K)
 • badania mineralogiczne kruszyw wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie

 

Badania terenowe

 • badania wytrzymałościowe betonu metodami nieniszczącymi

 

 

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE LABORATORIUM KATEDRY  KB