Propozycje tematów dyplomowych

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

 

Promotor: dr hab. inż. Jarosław GÓRSKI, prof. PG

 • Spadek nośności kratownic w warunkach pożarowych.
 • Wpływ degradacji materiałów z upływem czasu na stany graniczne konstrukcji prętowych.
 • Analiza procesu pękania w uszkodzonych elementach konstrukcji inżynierskich.

Tematy zrealizowane

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Paweł KŁOSOWSKI

 • Wpływ długości i kształtu impulsu dynamicznego na odpowiedź belki – analiza w programie AutoDESK ROBOT.
 • Wykorzystanie programu AutoDESK AutoCAD do generowania przestrzennych siatek elementów skończonych.
 • Sprawdzenie wpływu długości kroku całkowania na stabilność całkowania równań ruchu.
 • Porównanie dokładności wyznaczania modułu sprężystości z ekstensometrem i bez ekstensometru.
 • Budowanie siatek metody elementów skończonych kości na podstawie skanów TK.
 • Temat własny (po uzgodnieniu z promotorem).

Tematy zrealizowane

 

Promotor:  dr hab. inż. Ireneusz KREJA, prof. PG

 • Numeryczna analiza belek wielowarstwowych.
 • Wpływ zmienności przekroju poprzecznego w analizie układów prętowych.
 • Wpływ pożaru na pracę konstrukcji stalowej.
 • Zastosowanie ograniczników sił w kratownicach.

 

Promotor:  dr inż. Marcin KUJAWA

 • Wpływ globalnych imerfekcji giętnych, skrętnych lub giętno-skrętnych na wartość siły krytycznej pręta o przekroju dwuteowym.
 • Wpływ lokalnych imperfekcji środnika słupa o przekroju dwuteowym na wartość siły krytycznej.
 • Analiza wrażliwości układów kratowych w zagadnieniach statyki.
 • Analiza wrażliwości układów ramowych w zagadnieniach statyki.

Tematy zrealizowane

 

Promotor:  dr hab inż. Izabela LUBOWIECKA, prof. PG

 • Mechanika konstrukcji w zagadnieniach medycznych. Modelowanie implantu tekstylnego.
 • Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej człowieka na podstawie eksperymentów.

 

Promotor:  dr hab. inż. Agnieszka TOMASZEWSKA

 • Identyfikacja modelu konstytutywnego siatki przepuklinowej na podstawie testów jednoosiowego rozciągania.
 • Identyfikacja pola przemieszczeń ściany brzucha człowieka na podstawie pomiarów 3D.
 • Optymalizacja topologiczna konstrukcji prętowej.

 

Promotor:  dr inż. Krzysztof ŻERDZICKI

 • Identyfikacja własności reologicznych poliestrowej tkaniny architektonicznej na podstawie długotrwałych prób pełzania.
 • Identyfikacja własności reologicznych poliestrowej tkaniny architektonicznej na podstawie krótkotrwałych prób pełzania.
 • Identyfikacja własności sprężystych poliestrowej tkaniny  architektonicznej na podstawie badań dwuosiowych.
 • Badania dwuosiowe folii ETFE.
 • Badanie własności sprężystych kości oczodołu.
 • Badania wytrzymałościowe cementu medycznego i analiza porównawcza z cementami budowlanymi.
 • Opracowanie algorytmu w programie MATLAB do identyfikacji cech wytrzymałościowych wybranych materiałów.
 • Analiza wytrzymałościowa różnych typów zespoleń złamania głowy kości udowej.

 

DYPLOMY MAGISTERSKIE

 

Promotor: dr hab. inż. Jarosław GÓRSKI, prof. PG

 • Opis pękania materiałów kruchych na przykładzie betonu lub mieszanek mineralno-asfaltowych. - temat wspólny z dr. inż. Łukaszem Smakoszem
 • Opis degradacji materiałów konstrukcyjnych z upływem czasu na przykładzie kratownicy wieży energetycznej.
 • Badanie stanów granicznych zbiorników cylindrycznych o osi pionowej z dachem stałym poddanych wpływom podciśnienia.
 • Uwzględnienie niepewności modelu obliczeniowego konstrukcji i jego obciążenia w projektowaniu.
 • Optymalizacja niezawodnościowa kratownicy przestrzennej na przykładzie analizy skomplikowanych rusztowań budowlanych.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł KŁOSOWSKI; mgr inż. Anna PESTKA

 • Kształtowanie membran z tkanin technicznych – form finding.
 • Radolfzell – Konzertsegel jako przekrycie z tkaniny technicznej.
 • Atomium – Bruksela obliczenia statyczne.
 • Połowa sfery siatkowej konstrukcja typu Projekt Eden (powłoka Fulera) obliczenia statyczne.
 • Powłoki pneumatyczne z tkanin technicznych.
 • Siatka pająka jako przykład analizy dynamicznej konstrukcji kablowej.
 • Zakrzywiona kładka dla pieszych z linami.
 • Obliczenia konstrukcji siatkowych.
 • Identyfikacja parametrów materiałowych drewna na podstawie prób wytrzymałościowych.

 

Promotor:  dr hab. inż. Ireneusz KREJA, prof. PG

 • Analiza płyt 3-warstwowych z miękkim rdzeniem - temat wspólny z dr inż. Łukaszem Smakoszem.
 • Zjawisko zmiany stanu (zamarzanie-rozmarzanie) w numerycznej analizie transportu ciepła.
 • Kontynualny model uszkodzeń (continuum damage) w numerycznej analizie konstrukcji.

 

Promotor:  dr inż. Marcin KUJAWA

 • Badania eksperymentalno numeryczne ceglanych sklepień łukowych poddanych obciążeniom dynamicznym.
 • Analiza zmęczeniowa z zastosowaniem Metody Eelementów Skończonych na przykładzie jednomodułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych na drogach ekspresowych. 

 

Promotor:  dr hab. inż. Izabela LUBOWIECKA, prof. PG

 • Czy tkanina to konstrukcja? Modelowanie wieloskalowei statyki implantu tekstylnego jako membrany i układu prętowego przy różnych sztywnościach komponentów.
 • Mechanika w medycynie - matematyczny i numeryczny model brzucha człowieka zbudowany na bazie rozwiązań inżynierskich.
 • Analiza pracy tradycyjnych połączeń ciesielskich w narożach budynków zabytkowych. 

 

Promotor:  doc. dr inż. Marek SKOWRONEK

 • Analiza stanów granicznych konstrukcji w wybranych wariantach metod losowych.

 

Promotor:  dr inż. Łukasz SMAKOSZ

 • Identyfikacja efektywynych parametrów materiałowych nowoczesnych paneli warstwowych w analizie numerycznej z wykorzystaniem elementów powłokowych.

 

Promotor:  mgr inż. Mateusz SONDEJ

 • Wymiarowanie wybranych elementów hal stalowych z bezpośrednim uwzględnieniem inpefekcji geometrycznych.
 • Rygle ścienne jako stężenia przeciwskrętne słupów w halach stalowych.
 • Nośność wyboczeniowa elementów dwugałęziowych połączonych przewiązkami.
 • Rozwiązania konstrukcyjne małogabarytowych silosów lejowych podpartych punktowo.

 

Promotor:  dr hab. inż. Agnieszka TOMASZEWSKA

 • Identyfikacja modelu konstytutywnego siatki przepuklinowej na podstawie testów jednoosiowego rozciągania.
 • Identyfikacja pola przemieszczeń ściany brzucha człowieka na podstawie pomiarów 3D.
 • Optymalizacja topologiczna konstrukcji prętowej.

 

Promotor:  dr inż. Karol WINKELMANN

 • Analiza wrażliwości i niezawodoności kładki dla pieszych na oddziaływanie obciążenia tłumem pieszych, modelowanym w sposób deterministyczny i losowy.
 • Analiza wrażliwosci mostu drogowego na imperfekcje wykonawcze.
 • Analiza wrażliwości i niezawodności wieży kratowej telefonii komórkowej z wykorzystaniem metody symulacyjnej Monte Carlo.
 • Analiza parametryczna modelu numerycznego konstrukcji tensegralnej w sakli rzeczywistej (do wyboru - igły Snelsona lub łuku Buckminstera-Fullera).