Tytuł Data publikacji Autor
Przedstawiono problem modelowania i numerycznej symulacji zniszczenia kons-trukcji cienkościennych z uwzględnieniem efektów geometrycznej i fizycznej nieliniowości. Uwzględniono skończone przemieszczenia i obroty; przyjętymodel materiałowy obejmuje zachowanie sprężysto-plastyczne, wzmocnienie izotropowe i kinematyczne, oraz zniszczenie ciągliwe. Specjalną uwagę poś-więcono problemom lokalizacji zniszczenia, rozwoju zniszczenia oraz całkowi-tej utraty nośności analizowanej konstrukcji. Numeryczna symulacja nielinio-wej analizy prętów, płyt i powłok poddanych monotonicznym i zmiennym obcią-żeniom quasi-statycznym pokazuje jak zniszczenie materiału wpływa na nośnośćkonstrukcji.
2001
Ireneusz Kreja,
Rudiger Schmidt,
Dieter Weichert
Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych przeprowadzonych dla betonu uzyskanego metodą dwuetapową. W pierwszym etapie procesu w formach układane jest kruszywo, a następnie od dołu wpompowywana jest zaprawa cementowa. Me-toda pozwala na zachowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi elementami ka-miennego szkieletu wypełniającego formę. Wytrzymałość uzyskanego w ten spo-sób materiału oraz inne parametry mechaniczne różnią się od parametrów beto-nu otrzymanego metodą tradycyjną. Na podstawie badań przeprowadzonych dla trzech różnych proporcji w/c i c/s opracowano, na drodze statystycznej, wzórumożliwiający wyznaczanie modułu Younga projektowanej mieszanki. W połącze-niu z wcześniej opracowanymi wzorami pozwalającymi na obliczanie wytrzymało-ści betonu przedstawione wzory można bezpośrednio wykorzystać w procesie projektowania mieszanek betonowych.
2001
Hakim Salem Abdelgader,
Jarosław Górski
Przedstawiono propozycję nowej ogólnej koncepcji projektowania konstrukcji budowlanych na podstawie symulacji zmiennych losowych z zastosowaniem metodyMonte Carlo. Wskazano na zalety proponowanej metody w porównaniu z tradycyj-nymi obliczeniami normowymi. Zrealizowany przykład liczbowy wskazuje na moż-liwość bezpośredniego stosowania w obliczeniach symulacyjnych teorii II rzę-du
2001
Władysław Grzesiak,
Marek Skowronek
Dokonano analizy ławy fundamentowej posadowionej na losowym podłożu grun-towym. Celem jest uwzględnienie rzeczywistej 3- wymiarowej zmienności ośrod-ka przy analizie w płaskim stanie odkształcenia. Przyjęto, że ośrodek jestsprężysty i może być jako 2 i 3-wymiarowe pole losowe. Dla obydwu przypadkówprzeprowadzono obliczenia wykorzystując stochastyczny MES, a porównując wy-niki zaproponowano stosowne zależności pomiędzy charakterystykami statysty-cznymi naprężęń i odkształceń.
2001
Jarosław Przewłócki,
Jarosław Górski
Sformułowano nową wersję stochastycznej metody elementów skończonych do ana-lizy ciała sprężysto-plastycznego z losowo-zmiennymi parametrami materiało-wymi. metoda wykorzystuje związki Karhunena-Loeve i rozwinięcia wielomianowew celu estymacji wartości oczekiwanych, wariancji i funkcji gęstości. Doko-nano porównania z metodą Monte Carlo. Wykazano, że za pomocą programu można analizować zjawiska bifurkacji związanych z procesem formowania się rys.
2000
Maciej Anders,
Mueno Hori
Wyświetlanie 1 716 - 1 720 z 1 726 rezultatów.
z 346
RSS (otwiera nowe okno)