Tytuł Data publikacji Autor
Dokonano analizy ławy fundamentowej posadowionej na losowym podłożu grun-towym. Celem jest uwzględnienie rzeczywistej 3- wymiarowej zmienności ośrod-ka przy analizie w płaskim stanie odkształcenia. Przyjęto, że ośrodek jestsprężysty i może być jako 2 i 3-wymiarowe pole losowe. Dla obydwu przypadkówprzeprowadzono obliczenia wykorzystując stochastyczny MES, a porównując wy-niki zaproponowano stosowne zależności pomiędzy charakterystykami statysty-cznymi naprężęń i odkształceń.
2001
Jarosław Przewłócki,
Jarosław Górski
Sformułowano nową wersję stochastycznej metody elementów skończonych do ana-lizy ciała sprężysto-plastycznego z losowo-zmiennymi parametrami materiało-wymi. metoda wykorzystuje związki Karhunena-Loeve i rozwinięcia wielomianowew celu estymacji wartości oczekiwanych, wariancji i funkcji gęstości. Doko-nano porównania z metodą Monte Carlo. Wykazano, że za pomocą programu można analizować zjawiska bifurkacji związanych z procesem formowania się rys.
2000
Maciej Anders,
Mueno Hori
Omówiono metody komputerowe stosowane przy projektowaniu barier ochronnych.Zaprezentowano komputerowe symulacje zderzeń przy zastosowaniu programów nieliniowej analizy dynamicznej metodą elementów skończonych. Przedstawiono analizę poprawienia własności kolizyjnych żelbetowych barier belkowych na obiektach mostowych oraz analizę właściwości kolizyjnych odcinka czołowego typu BCT dla stalowych barier ochronnych.
2000
Ireneusz Kreja,
Leszek Mikołajków,
Jerry W. Wekezer
Prezentowane są dwa warianty teorii powłok anizotropowych oumiarkowanych obrotach w ramach modelu ścinania pierwszego rzędu. Owe dwa podejścia różnią się sposobem interpretacji założenia o stałej długości odcinka normalnego do powierzchni środkowej. Algorytm numeryczny metody elementów skończonych (MES) uwzględniający oba warianty został zrealizowa- ny w programie komputerowym SHEL7. Rodzinę standardowych elementów 9-węzłowych wykorzystujących schemat interpolacji Lagrange uzupełniono o 9-węzłowy element o założonej interpolacji pola odkształceń (9-ANS). Za- chowanie proponowanego algorytmu ilustrują wybrane przykłady numeryczne.
1995
Ireneusz Kreja,
Rudiger Schmidt
.
1995
Hakim Abdelgader
Wyświetlanie 1 721 - 1 725 z 1 729 rezultatów.
z 346
RSS (otwiera nowe okno)