Zagadnienia związane z tematyką prac dyplomowych inżynierskich:

 

prof. dr hab. inż.

H. Obarska-Pempkowiak, prof. uczelni

 1. Oczyszczanie ścieków na obszarach niezurbanizowanych.

 2. Naturalne (proekologiczne) systemy oczyszczania wód i ścieków.

 3. Unieszkodliwianie osadów ściekowych z wykorzystaniem metod naturalnych.

 4. Inwestycje w energie odnawialną w gospodarstwie – innowacyjne rozwiązania technologiczne.

 5. Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów.

dr hab. inż. M. Gajewska

prof. uczelni

 1. Zagadnienia związane z ochroną akwenów:

 • ocena stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód

 • metody rekultywacji zbiorników wodnych

 • ograniczenie substancji priorytetowych w środowisku wodnym

2. Zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową w zakładach przemysłowych:

 • najlepsze dostępne technologie

 • modele gospodarki wodnej w zakładzie przemysłowym i zamykanie obiegów

3. Uzdatnianie wody na cele przemysłowe i oczyszczanie ścieków.

4. Zagadnienia związane z monitoringiem i zarządzaniem środowiskiem.

5. Proekologiczne, czyli wodno- i energo- oszczędne instalacje w budownictwie jedno i wielorodzinnym:

 • sposoby ponownego wykorzystania wody deszczowej, ścieków szarych – indywidualne systemy oczyszczania ścieków

dr hab. inż. A. Łuczkiewicz

prof. uczelni

 1. Nanotechnologie w oczyszczaniu wód i ścieków oraz w produkcji specyficznych materiałów.

 2. Bakterie funkcyjne w procesach oczyszczania ścieków oraz w ekosystemach wodnych.

 3. Dezynfekcja ścieków.

 4. Biofilmy biologiczne.

 

 

dr hab. inż. R. Bray 

prof. uczelni

 1. Projekt koncepcyjny modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody (projekt).

 2. Projekt koncepcyjny budowy stacji uzdatniania wody (projekt).

 3. Jakość wody w małych wiejskich wodociągach w wybranym powiecie w Województwie pomorskim (możliwe równ   ież w innym województwie, np. zgodnie z miejscem zamieszkania dyplomanta).

 4. Ocena jakości wody w wybranych wodociągach w województwie pomorskim (możliwe również w innym województwie, np. zgodnie z miejscem zamieszkania dyplomanta).

 5. Technologiczna analiza funkcjonowania wybranej stacji uzdatniania wody.

 6. Prace przeglądowe dotyczące wybranych zagadnień i technologii stosowanych w uzdatnianiu wody.

 7. Prace przeglądowe dotyczące wybranych urządzeń stosowanych do uzdatniania wody (np. aeratorów, filtrów, urządzeń do dezynfekcji, mieszaczy, komór reakcji itp.).

 8. Rozwiązania techniczne w gospodarce wodnej w budownictwie pasywnym (ekologicznym) (praca przeglądowa).

dr inż. K. Czerwionka

prof. uczelni

 1. Zagospodarowanie ścieków dla zabudowy rozproszonej.

 2. Obliczenia technologiczne urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków.

 3. Analiza funkcjonowania wybranej oczyszczalni ścieków.

 4. Analiza gospodarki wodno-ściekowej zakładu przemysłowego.

 5. Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla wydzielonego terenu gminy.

dr inż. K. Jagodziński

adiunkt

 1. Projekt systemu gospodarki i ewidencji odpadów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym.

dr hab. K. Jankowska

prof. uczelni

 1. Nanotechnologie w oczyszczaniu wody i ścieków oraz  w produkcji specyficznych materiałów.

 2. Bakterie funkcyjne w procesach oczyszczania ścieków oraz w ekosystemach wodnych.

 3. Dezynfekcja ścieków.

 4. Biofilmy biologiczne.

dr hab.inż. K. Kołecka

prof. uczelni

 1. Biogazownie jako alternatywne źródła energii.

 2. Emisje zanieczyszczeń do powietrza i sposoby ich redukcji.

 3. Alternatywne rozwiązania gospodarki osadowej.

 4. Temat dowolny po uzgodnieniu z prowadzącym.

dr  hab. inż. E. Kulbat

prof. uczelni

 1. Ocena funkcjonowania stref ochronnych ujęć wody (podziemnych i powierzchniowych).

 2. Ocena stanu ekologicznego małych zbiorników i cieków wodnych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

 3. Zagospodarowanie odpadów w Trójmieście i utylizacja odcieków składowiskowych.

dr inż. A. Sokołowska

Adiunkt

 1. Ocena skuteczności metod oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia w aspekcie jej stabilności biologicznej i fizykochemicznej.

 2. Mikroorganizmy w wodzie rozprowadzanej w sieci wodociągowej.

 3. Awaryjne (incydentalne) zanieczyszczenia wód powierzchniowych w aspekcie zagrożeń komunalnych ujęć wody.

 4. Zastosowanie procesów membranowych do oczyszczania wody do celów komunalnych.

 5. Problematyka usuwania żelaza z wód podziemnych z uwzględnieniem problemów eksploatacyjnych.

 6. Temat zaproponowany przez studenta (do uzgodnienia z prowadzącym).

dr inż. A. Wargin

Adiunkt

 1. Jakość wód, Stacje Uzdatniania Wód (wody powierzchniowe, podziemne, dezynfekcja, mikrobiologia, hydrobiologia, fizykochemia, monitoring).

 2. Jakość powietrza (parametry, pomiary, monitoring, np. Fundacja ARRMAG).

 3. Jakość gleb.

 4. Energetyka odnawialna (biogazownie, energetyka wodna, wiatrowa, solarna itd.).

 5. Odpady (gospodarowanie odpadami itd.; np. przemysł motoryzacyjny, zużyte samochody).

 6. Spalarnia odpadów.

 7. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

 8. Syndrom „chorego domu”.

 9. Wpływ związków chemicznych na środowisko i zdrowie człowieka.

 10. Temat zaproponowany przez studenta (do uzgodnienia z prowadzącym).