Zagadnienia związane z tematyką prac dyplomowych magisterskich:

 

prof. dr hab. inż.

H. Obarska-Pempkowiak,

prof. uczelni

 1. Proekologiczne oczyszczanie wód i ścieków.

 2. Technologie bioenergetyczne unieszkodliwiania osadów ściekowych.

 3. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych.

 4. Indywidualne (przydomowe) systemy unieszkodliwiania ścieków.

 5. Oczyszczanie ścieków deszczowych.

dr hab. inż. M. Gajewska prof. uczelni

 1. Stacje uzdatniania wody i węzły oczyszczania ścieków w zakładach przemysłowych, ocena wodochłonności procesów produkcyjnych, zamykanie obiegów.

 2. Gospodarka osadowa w dużych oczyszczalniach ścieków.

 3. Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych.

 4. Zagrożenia, zbieranie i oczyszczanie ścieków opadowych z aglomeracji miejskiej.

 5. Renaturalizacja oczyszczonych ścieków w systemach naturalnych.

 6. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków, dom pasywny i wodooszczędny.

 

 

dr hab. inż. R. Bray

prof. uczelni

 1. Jakość wody w małych wiejskich wodociągach w wybranym powiecie w Województwie pomorskim (możliwe również w innym województwie, np. zgodnie z miejscem zamieszkania dyplomanta).

 2. Ocena jakości wody w wybranych wodociągach w województwie pomorskim (możliwe również w innym województwie, np. zgodnie z miejscem zamieszkania dyplomanta).

 3. Projekt koncepcyjny modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody (projekt).

 4. Projekt koncepcyjny budowy stacji uzdatniania wody (projekt).

 5. Technologiczna analiza funkcjonowania wybranej stacji uzdatniania wody.

 6. Zastosowanie procesów hybrydowych (procesy konwencjonalne + technologie membranowe) w uzdatnianiu wód podziemnych (praca laboratoryjna, doświadczalna).

 7. Zastosowanie promieni UV de dezynfekcji wody (lub ścieków) (praca laboratoryjna, doświadczalna).

 8. Prace przeglądowe dotyczące wybranych zagadnień i technologii stosowanych w uzdatnianiu wody.

 9. Prace przeglądowe dotyczące wybranych urządzeń stosowanych do uzdatniania wody (np. aeratorów, filtrów, urządzeń do dezynfekcji, mieszaczy, komór reakcji itp.)

 10. Gospodarka wodna w budownictwie pasywnym (ekologicznym) (praca przeglądowa).

 11. Rozwiązania techniczne w gospodarce wodnej w budownictwie pasywnym (ekologicznym) (praca przeglądowa).

dr inż. K. Czerwionka prof. uczelni

 1. Projekt koncepcyjny (lub technologiczny) budowy (lub modernizacji) komunalnej (lub przemysłowej) oczyszczalni ścieków.

 2. Wielowariantowy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków.

 3. Ocena efektywności pracy wybranej komunalnej (lub przemysłowej) oczyszczalni ścieków.

 4. Ocena wpływu zrzutu ścieków przemysłowych na efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków.

 5. Analiza gospodarki wodno-ściekowej dla jednostki administracji publicznej (np. gminy).

 6. Wpływ dozowania zewnętrznego źródła węgla na efektywność procesu denitryfikacji.

dr hab. K. Jankowska

prof. uczelni

 1. Badania podatności wód rozprowadzanych w sieci wodociągowej na wtórny wzrost bakterii.

 2. Badania lekooporności, wirulencji i zróżnicowania genetycznego bakterii wskaźnikowych w odpływach z oczyszczalni ścieków i ich odbiorników – w morskich wodach przybrzeżnych.

 3. Wpływ wysięków wód podziemnych na zbiorowiska mikroorganizmów występujących w strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej.

 4. Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

dr hab. inż. K. Kołecka

prof. uczelni

 1. Rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na obszarach niezurbanizowanych.

 2. Wariantowy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków.

 3. Centralne systemy utylizacji osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

 4. Temat dowolny po uzgodnieniu z prowadzącym.

dr inż. A. Sokołowska

adiunkt

 1. Badania nad wpływem mieszania wód pochodzących z różnych źródeł na ich stabilność biologiczną i chemiczną.

 2. Badanie podatności wód rozprowadzanych w sieci wodociągowej na wtórny wzrost bakterii.

 3. Procesy dezynfekcji wody i ich wpływ na jakość wody wodociągowej.

 4. Ocena ryzyka zakażenia wodno pochodnego Cryptosporidium parvum – stan obecny w Polsce i perspektywy zmian.

 5. Biotesty jako narzędzie służące ocenie skuteczności dezynfekcji wody.

 6. Temat dowolny po uzgodnieniu z prowadzącym.

dr inż. A. Wargin

adiunkt

 1. Jakość wód, Stacje Uzdatniania Wód (wody powierzchniowe, podziemne, dezynfekcja, mikrobiologia, hydrobiologia, fizykochemia, monitoring).

 2. Odnowa wody - projekt stacji odnowy wody.

 3. Jakość powietrza (parametry, pomiary, monitoring, np. Fundacja ARRMAG).

 4. Jakość gleb.

 5. Energetyka odnawialna (biogazownie, energetyka wodna, wiatrowa, solarna itd.).

 6. Odpady (gospodarowanie odpadami itd.; np. przemysł motoryzacyjny, zużyte samochody).

 7. Spalarnia odpadów.

 8. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

 9. Syndrom „chorego domu”.

 10. Wpływ związków chemicznych na środowisko i zdrowie człowieka.

 11. Temat zaproponowany przez studenta.