Schemat: Magdalena Gajewska

 

Realizowane projekty badawcze:

  • CONTRA – „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” projekt finansowany przez Interreg South Baltic Region Programme, kierownik zespołu z Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. uczelni, 2019-2021
  • NOAH – „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban area” projekt finansowany przez Interreg South Baltic Region Programme, kierownik zespołu z Politechniki Gdańskiej dr hab. Inż. Magdalena Gajewska, prof. uczelni, 2019-2021
  • IMPETUS – “Innovative Measurement Tool towards Urban Environmental Awareness” projekt dydaktyczny finansowany przez program Erasmus +, w skład zespołu z Katedry Technologii Wody i Ścieków wchodzą: Magdalena Gajewska, Magda Kasprzyk, Katarzyna Tarasewicz, Krystyna Mierzejewska, 2019-2020
  • DEZMETAN - „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 "Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.04.01.02-00-0022/17-00) kierownik projektu - dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG, kierownik zadania - dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG, 2018-2020
  • BSR Water - „Platform on Integrated Water Cooperation” projekt finansowany przez Interreg South Baltic Region Platform Programme, kierownik zespołu z Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. uczelni, 2018-2020
  • Arctic Field Grant "Wpływ ścieków na strukturę oraz cechy bakterioplanktonu w Adventfjorden, Svalbard", numer w bazie RIS (Research in Svalbard): 10924, finansowane przez Research Council of Norway, koordynator: mgr inż. Agnieszka Kalinowska, wykonawcy: mgr inż. Agnieszka Kalinowska, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr inż. Małgorzata Szopińska, dr hab. Stanisław Chmiel, dr Magdalena Kończak, dr Katarzyna Jankowska, 2018-2020; https://www.researchinsvalbard.no/project/8691
  • Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Project No STHB.02.02.00-SE-0038/16 entitled Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic (MORPHEUS); 2017-2020, Politechnika Gdańska, kierownik zadania - dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG.
  • Projekt badawczy Zintegrowany Serwis WaterPUCK Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na jakość wód lądowych i morskich, akronim WaterPUCK, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programów Strategicznych BIOSTRATEG III; zadanie WP 2  "Charakterystyka rozprzestrzeniania się biogenów i pestycydów na obszarze badanych zlewni" kierownik zadania dr hab. inż. Ewa Wojciechowska prof. uczelni, wykonawcy: dr hab. inż. Magdalena Gajewska prof. uczelni, prof. dr hab. inż.Hanna Obarska- Pempkowiak, prof. uczelni, dr inż. Karolina Madej-łukowicz, mgr inż. Nicol Nawrot. 2017 – 2020; kierownik prof. dr hab. inż. Lidia Dzierzbicka-Głowacka IO PAN, Koordynator projektu prof. dr hab. inż. Hanna Obarska- Pempkowiak, prof.uczelni, Kierownik z PG dr hab. inż Piotr Zima, prof uczelni