Schemat: Magdalena Gajewska

 

Realizowane projekty badawcze:

 • DEZMETAN - „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 "Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.04.01.02-00-0022/17-00) kierownik projektu - dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG, kierownik zadania - dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG, 2018-2020
 • Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Project No STHB.02.02.00-SE-0038/16 entitled Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic (MORPHEUS); 2017-2020, Politechnika Gdańska, kierownik zadania - dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG.
 • ToR - Risk assessment of biogas production in the Baltic Sea region from the nutrient management perspective, projekt finasowany przez John Nurminen Foundation kierownik dr hab. inż. M. Gajewska prof. nadzw. PG, wykonawca dr inż. K. Kołecka, 2017-2018
 • Projekt Miniatura pt. "Wpływ procesów oczyszczania ścieków komunalnych na rozmieszczenie wybranych zanieczyszczeń nowej generacji", 2017-2018 kierownik dr inż. Katarzyna Kołecka.
 • WFOŚiGW, projekt pt.: „Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji termicznej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych”, dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu "Pomorskie wdrożenia" edycja 2017; umowa w przygotowaniu, wykonawca - dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG.
 • MODEON - „Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych” (współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”, edycja 2017 r.), wykonawca - dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG, umowa w przygotowaniu
 • WFOŚ/D/825/204/2016, dotacja celowa WFOŚiGW w Gdańsku pt.: „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”, 2016-2017, Politechnika Gdańska, wykonawca dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG.
 • WFOŚiGW, projekt pt.: „Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)”, dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu "Pomorskie wdrożenia" edycja 2017; umowa w przygotowaniu, wykonawca - dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG
 • BARITECH - „Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions  at municipal wastewater treatment plants” (współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr Pol-Nor/197025/37/2013), kierownik zadana – dr inż. Krzysztof Czerwionka, główny wykonawca - prof. dr hab. inż. H. Obarska-Pempkowiak, dr hab. inż. M. Gajewska, okres realizacji: 2013-2017
 • RENEMO - „Reduction of N2O emissions from wastewater treatment plants – measurements, modeling and process optimization” (finansowany w ramach polsko-niemieckiego konkursu na rzecz zrównoważonego rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr WPN/7/2013), główny wykonawca - dr inż. K. Czerwionka, okres realizacji 2013-2016
 • CARBON - “CARbon BALAncing for nutrient control in wastewater treatment” (finansowany przez Unię Europejską w ramach People Maria Curie Actions, FP7-PEOPLE-2011-IRSES, PIRSES-GA-2011-295176) (CARBALA), opiekun naukowców zagranicznych – dr inż. K. Czerwionka, 2012-2016,
 • Dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania badawczego dla młodych naukowców w 2015 roku: Zastosowanie nowoczesnych technologii membranowych w oczyszczaniu wód deszczowych i ich potencjalne wykorzystanie jako alternatywne źródło wody na terenach niezurbanizowanych, mgr inż. K. Fitobór.
 • SUWMAB- Strategies for sustainable  communal wastewater management in the Baltic Sea Region – projekt finansowany przez  „seed money facility  SH”,  kierownik dr hab. inż. M. Gajewska prof. nadzw. PG, zespół w składzie Prof. dr hab. inż.  H..Obarska-Pempkowiak, dr. hab.inż. Wojciechowska E, doc.dr.inż. Ostojski. A,  dr inż. K. Kołecka, 2014-2015
 • w latach 2014/15 projekt finansowany przez  „SEED MONEY FACILITY  SH” Strategies for sustainable  communal wastewater management in the Baltic Sea Region – SUWMAB zespół w składzie Prof. dr hab. inż.  H..Obarska-Pempkowiak, dr hab. inż. M. Gajewska prof. nadzw. PG, dr inż. K. Kołecka
 • Projekt badawczy „Mobilny reaktor SBR do oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadu w oczyszczalniach ścieków” (finansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku, nr WFOŚ/D/201/289/2013), główny wykonawca - dr inż. K. Czerwionka, okres realizacji 2013-2015
 • Grant nr N N305 143840; Akumulacja i specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych w aspekcie jakości wód, 2011-2015, kierownik dr inż. Eliza Kulbat, 249 000 PLN.
 • Projekt badawczy „Oczyszczanie odcieków z procesów przeróbki osadów ściekowych z wykorzystaniem procesów częściowej nitryfikacji i anammox w reaktorze sekwencyjnym SBR” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO-2011/01/B/ST8/07289) główny wykonawca - dr inż. Krzysztof Czerwionka, 2011-2015
 • Projekt badawczy „Zastosowanie procesu anammox w komunalnych oczyszczalniach ścieków dla zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych” (finansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku, nr WFOŚ/D/201/140/2011), główny wykonawca - dr inż. K. Czerwionka, 2011-2015
 • WETEFF- „Towards recommendations for best practice for design, operation and monitoring of constructed wetlands for effluents from Sewage Treatment Plants (STPs) in the Baltic region” Projekt finansowany przez Instytut Szwedzki (SEED project) – koordynator strony Polskiej dr hab. inż. M. Gajewska, wykonawcy prof. dr hab. inż. Obarska-Pempkowiak H, dr. hab.inż. Wojciechowska E., 2013–2014
 • w latach 2012 - 2014 projekt finansowany przez Instytut Szwedzki Towards Recommendations for Best Practice for Design, Operation and Monitoring of Treatment Wetlands for Effluents from Sewage Treatment Plants (STPs) in the Baltic Region – WETEFF zespół w składzie Prof. dr hab. inż.  H.Obarska-Pempkowiak, dr hab. inż. M. Gajewska prof. nadzw. PG.
 • INCAS - „Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach poddziałania 1.3.1 nr UDA – POIG.01.03.01-22-140/09-00) kierownik zadania 1 – dr inż. Krzysztof Czerwionka, kierownik zadania 2 – dr Katarzyna Jankowska, wykonawca - dr inż. Aneta Łuczkiewicz, 2010-2014.
 • Grant nr N N523 559638; Badanie podatności wód rozprowadzanych w sieci wodociągowej na wtórny wzrost bakterii; 2010-03-29; 2014-03-28; kierownik prof. dr hab. inż. K. Olańczuk-Neyman; główny wykonawca: dr inż. A. Sokołowska; MNiSW; 320 000 PLN.
 • „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych” PT 8. „Użytkowanie i ochrona środowiska w strategii zrównoważonego rozwoju”, PT 8.4 „Odprowadzenie i utylizacja ścieków opadowych z ciągów i placów komunalnych” zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIG.01.01.02-10-106/09-01 z dnia 30.12.2009 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – wykonawca dr inż. Gajewska M., 2007-2013.
 • Projekt badawczy „Przemiany i usuwanie rozpuszczonego azotu organicznego w komunalnych oczyszczalniach ścieków” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr N N 523 621 439,), kierownik projektu – dr inż. K. Czerwionka, 2010-2013.
 • BioDiCoWet- Nowe metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków” PL 0085 Fundusz Norweski i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego E007/P01/2007/01, Zadanie 1. metoda hydrofitowa do oczyszczania ścieków o wysokim ładunku zanieczyszczeń, kierownik – prof. dr hab. inż. Obarska-Pempkowiak H., wykonawca – dr inż. Gajewska M., 01.03.2007–28.02.2011.