Fotografia: Magdalena Gajewska

Oferta dla przemysłu:

  • stacje uzdatniania wody - koncepcje technologiczne, modernizacja

  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych; projekty rozruchu, koncepcje technologiczne, modernizacja, poprawa efektywności

  • oczyszczalnie hydrofitowe: oczyszczanie ścieków bytowych i unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych; ochrona małych cieków przed dopływem zanieczyszczeń

  • osady ściekowe: zagospodarowanie i unieszkodliwianie

  • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych: koncepcje technolgiczne budowy i eksploatacji

  • badania fizyczno-chemicznych i mikrobiologiczne wód, gruntów, ścieków, osadów ściekowych

  • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych (technicznie i rolniczo)

 Kontakt

dr hab. inż. Rafał Bray
pok.: 201B Hydro
tel.: (0 58) 347 16 24
email: rafal.bray@pg.edu.pl